موضوعات مقالات

فرم درخواست مقاله


نام و نام خانوادگی شما:*
(Your Name)
ایمیل شما:*
(Your Email)
نام ژورنال مقاله مورد نظر:*
(Journal Name)
عنوان مقاله:*
(Article Title)
سال انتشار، چاپ یا تایید مقاله:*
(Article Published Date)
نام نویسنده یا نویسندگان مقاله:*
(Author)
شماره صفحات مقاله:
(Page)
شناسه DOI:
(در صورت امکان)
در بعضی از ژورنال ها بجای اطلاعات کامل ار شناسه DOI استفاده کرده اند. حال منظور از DOI چیست:
Digital Object Identifier یا به اختصار DOI یک استاندارد بین المللی جهت شناسایی اسناد الکترونیکی است که از دو بخش کد ناشر و کد سند تشکیل شده و به وسیله علامت "/" از یکدیگر جدا میشوند نمونه ای از شناسه DOI بصورت زیر است:
10.1021/ar050199q
10.1002/adma.200600527
10.1038/ng.130
10.1103/PhysRevLett.98.013901
10.1111/j.1540-6261.2007.01207.x
توضیحات: