موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدل سازی آماری مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو
Monte-Carlo Simulation-Based Statistical Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی آماری مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو

Monte-Carlo Simulation-Based Statistical Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ding-Geng (Din) Chen and John Dean Chen
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای رگرسیون لجستیک
Practical Guide to Logistic Regression
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای رگرسیون لجستیک

Practical Guide to Logistic Regression
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Joseph M. Hilbe
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های عددی در مکانیک محاسباتی
Numerical Methods in Computational Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های عددی در مکانیک محاسباتی

Numerical Methods in Computational Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jamshid Ghaboussi and Xiping Steven Wu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های بقاء چند حالت برای داده ها با سانسور فاصله
Multi-State Survival Models for Interval-Censored Data
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های بقاء چند حالت برای داده ها با سانسور فاصله

Multi-State Survival Models for Interval-Censored Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ardo van den Hout
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روند مدرن در تجزیه و تحلیل پیچیده
Modern Trends in Hypercomplex Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب روند مدرن در تجزیه و تحلیل پیچیده

Modern Trends in Hypercomplex Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Swanhild Bernstein , Uwe Kähler , Irene Sabadini and Franciscus Sommen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  درک حساب دیفرانسیل و انتگرال مقدماتی
Introductory Calculus Understanding the Integral
نام کتاب:

دانلود کتاب درک حساب دیفرانسیل و انتگرال مقدماتی

Introductory Calculus Understanding the Integral
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Tunc Geveci
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی با R
Introduction to Stochastic Processes with R
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی با R

Introduction to Stochastic Processes with R
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Robert P. Dobrow
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Eureka Math Pre-K Study Guide
Eureka Math Pre-K Study Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب Eureka Math Pre-K Study Guide

Eureka Math Pre-K Study Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Great Minds
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختن فرهنگ ریاضی مثبت
Building a Math-Positive Culture: How to Support Great Math Teaching in Your School
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختن فرهنگ ریاضی مثبت

Building a Math-Positive Culture: How to Support Great Math Teaching in Your School
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Cathy L. Seeley
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MATLAB و  متغیرهای پیچیده
A MatLab® Companion to Complex Variables (Textbooks in Mathematics)
نام کتاب:

دانلود کتاب MATLAB و متغیرهای پیچیده

A MatLab® Companion to Complex Variables (Textbooks in Mathematics)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: A. David Wunsch
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر استنتاج آماری
A Concise Introduction to Statistical Inference
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر استنتاج آماری

A Concise Introduction to Statistical Inference
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jacco Thijssen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسل 2016 برای آمار آموزشی و روانشناسی
Excel 2016 for Educational and Psychological Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسل 2016 برای آمار آموزشی و روانشناسی

Excel 2016 for Educational and Psychological Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Thomas J. Quirk
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  برنامه نویسی خطی و چند منظوره با افزودنی های فازی تصادفی
Linear and Multiobjective Programming with Fuzzy Stochastic Extensions
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه نویسی خطی و چند منظوره با افزودنی های فازی تصادفی

Linear and Multiobjective Programming with Fuzzy Stochastic Extensions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Masatoshi Sakawa , Hitoshi Yano and Ichiro Nishizaki
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربرد های نظریه اندازه گیری در آمار
Applications of Measure Theory to Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد های نظریه اندازه گیری در آمار

Applications of Measure Theory to Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gogi Pantsulaia
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل فوریه
An Introduction to Fourier Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل فوریه

An Introduction to Fourier Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Russell L. Herman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی
Introduction to Linear Regression Analysis, Fifth Edition Set
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی

Introduction to Linear Regression Analysis, Fifth Edition Set
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Douglas C. Montgomery
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Metastability
Metastability: A Potential-Theoretic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب Metastability

Metastability: A Potential-Theoretic Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Anton Bovier and Frank den Hollander
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش ریاضی در زمینه نابرابری، فقر و تنوع زبان: جهت دادن و پیشبرد درست
Mathematics Education in a Context of Inequity, Poverty and Language Diversity: Giving Direction and Advancing the Field
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش ریاضی در زمینه نابرابری، فقر و تنوع زبان: جهت دادن و پیشبرد درست

Mathematics Education in a Context of Inequity, Poverty and Language Diversity: Giving Direction and Advancing the Field
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mamokgethi Phakeng and Stephen Lerman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ریاضی که در  ترکیب صادقانه تصاویر
Mathematical Progress in Expressive Image Synthesis III
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ریاضی که در ترکیب صادقانه تصاویر

Mathematical Progress in Expressive Image Synthesis III
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Yoshinori Dobashi and Hiroyuki Ochiai
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی ریاضی و کاربردهای گراف آنتروپی
Mathematical Foundations and Applications of Graph Entropy
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی ریاضی و کاربردهای گراف آنتروپی

Mathematical Foundations and Applications of Graph Entropy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Matthias Dehmer , Frank Emmert-Streib , Zengqiang Chen , Xueliang Li and Yongtang Shi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر