موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مقدمه ای بر حساب دیفرانسیل و انتگرال و تجزیه و تحلیل: جلد اول
Introduction to Calculus and Analysis: Volume I
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر حساب دیفرانسیل و انتگرال و تجزیه و تحلیل: جلد اول

Introduction to Calculus and Analysis: Volume I
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard Courant and Fritz John
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه دیفرانسیل و پیوسته مکانیک
Differential Geometry and Continuum Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه دیفرانسیل و پیوسته مکانیک

Differential Geometry and Continuum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gui-Qiang Chen , Michael Grinfeld and R. J. Knops
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش المان محدود: مقدمه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
The Finite Element Method: An Introduction with Partial Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب روش المان محدود: مقدمه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

The Finite Element Method: An Introduction with Partial Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: A. J. Davies
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی تصادفی
Analysis of Stochastic Partial Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی تصادفی

Analysis of Stochastic Partial Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Davar Khoshnevisan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری مقدماتی اعداد
Elementary Number Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری مقدماتی اعداد

Elementary Number Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David Burton
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منطق ریاضی کلاسیک
Classical Mathematical Logic: The Semantic Foundations of Logic
نام کتاب:

دانلود کتاب منطق ریاضی کلاسیک

Classical Mathematical Logic: The Semantic Foundations of Logic
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard L. Epstein
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول جبری هاف
Fundamentals of Hopf Algebras
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول جبری هاف

Fundamentals of Hopf Algebras
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Robert G. Underwood
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از R برای آنالیز عددی در علوم و مهندسی
Using R for Numerical Analysis in Science and Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از R برای آنالیز عددی در علوم و مهندسی

Using R for Numerical Analysis in Science and Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Victor A. Bloomfield
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال در آموزش ریاضیات
Transitions in Mathematics Education
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال در آموزش ریاضیات

Transitions in Mathematics Education
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gueudet, G., Bosch, M., diSessa, A.A., Kwon, O.N., Verschaffel, L.
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مدل اندرسون سهموی: پیاده روی تصادفی در پتانسیل تصادفی
The Parabolic Anderson Model: Random Walk in Random Potential
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل اندرسون سهموی: پیاده روی تصادفی در پتانسیل تصادفی

The Parabolic Anderson Model: Random Walk in Random Potential
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Wolfgang König
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرمول شاخص کالیاس
The Callias Index Formula Revisited
نام کتاب:

دانلود کتاب فرمول شاخص کالیاس

The Callias Index Formula Revisited
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Fritz Gesztesy and Marcus Waurick
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی سیستم دینامیک با R
System Dynamics Modeling with R
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی سیستم دینامیک با R

System Dynamics Modeling with R
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jim Duggan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضی
Imagine Math 3: Between Culture and Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضی

Imagine Math 3: Between Culture and Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michele Emmer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار SPSS 23 گام به گام: یک راهنمای ساده و مرجع
IBM SPSS Statistics 23 Step by Step: A Simple Guide and Reference
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار SPSS 23 گام به گام: یک راهنمای ساده و مرجع

IBM SPSS Statistics 23 Step by Step: A Simple Guide and Reference
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Darren George and Paul Mallery
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل با متلب
Differential Equations with MATLAB: Exploration, Applications, and Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل با متلب

Differential Equations with MATLAB: Exploration, Applications, and Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mark McKibben and Micah D. Webster
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توابع منحنی: اصول و نتایج
Bent Functions: Fundamentals and Results
نام کتاب:

دانلود کتاب توابع منحنی: اصول و نتایج

Bent Functions: Fundamentals and Results
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sihem Mesnager
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بنیت ماندلبروت: زندگی در بسیاری از ابعاد
Benoit Mandelbrot: A Life in Many Dimensions
نام کتاب:

دانلود کتاب بنیت ماندلبروت: زندگی در بسیاری از ابعاد

Benoit Mandelbrot: A Life in Many Dimensions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michael Frame and Nathan Cohen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 41.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات برای فیزیکدانان
Mathematics for Physicists
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات برای فیزیکدانان

Mathematics for Physicists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Brian R. Martin and Graham Shaw
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 50 رویا و تصورات از ریاضیات
50 Visions of Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب 50 رویا و تصورات از ریاضیات

50 Visions of Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sam Parc , Dara O Briain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندبوک ریاضیات
Handbook of Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب هندبوک ریاضیات

Handbook of Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: I.N. Bronshtein , K.A. Semendyayev , Gerhard Musiol and Heiner Mühlig
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر