موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روش احتمالاتی
The Probabilistic Method
نام کتاب:

دانلود کتاب روش احتمالاتی

The Probabilistic Method
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Noga Alon and Joel H. Spencer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی ریاضیات: مقدمه ای بر احتمالات
The Mathematics of Games: An Introduction to Probability
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی ریاضیات: مقدمه ای بر احتمالات

The Mathematics of Games: An Introduction to Probability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David G. Taylor
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار برای مهندسین و دانشمندان
Statistics for Engineers and Scientists
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار برای مهندسین و دانشمندان

Statistics for Engineers and Scientists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: William Navidi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات SAS: تسلط SAS برای آنالیز داده
SAS Essentials: Mastering SAS for Data Analytics
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات SAS: تسلط SAS برای آنالیز داده

SAS Essentials: Mastering SAS for Data Analytics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alan C. Elliott and Wayne A. Woodward
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول آمار برای مهندسین و دانشمندان
Principles of Statistics for Engineers and Scientists
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول آمار برای مهندسین و دانشمندان

Principles of Statistics for Engineers and Scientists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: William Navidi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی کامل
Perfect Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی کامل

Perfect Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mark L. Huber
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Non-Associative Normed Algebras: جلد 1
Non-Associative Normed Algebras: Volume 1, The Vidav-Palmer and Gelfand-Naimark Theorems
نام کتاب:

دانلود کتاب Non-Associative Normed Algebras: جلد 1

Non-Associative Normed Algebras: Volume 1, The Vidav-Palmer and Gelfand-Naimark Theorems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Miguel Cabrera García and Ángel Rodríguez Palacios
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متغیرهای پیچیده و کاربردها
Complex Variables and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب متغیرهای پیچیده و کاربردها

Complex Variables and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: James Brown and Ruel Churchill
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 35.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر مقدماتی: اعداد حقیقی، عبارات جبری، معادلات خطی و نمودار ها
Beginning Algebra: Real Numbers, Algebraic Expressions, Linear Equations & Graphs
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر مقدماتی: اعداد حقیقی، عبارات جبری، معادلات خطی و نمودار ها

Beginning Algebra: Real Numbers, Algebraic Expressions, Linear Equations & Graphs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: William R. Parks
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات گسسته با اردک برای دانش آموزان
Student Handbook for Discrete Mathematics with Ducks: SRRSLEH
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات گسسته با اردک برای دانش آموزان

Student Handbook for Discrete Mathematics with Ducks: SRRSLEH
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: sarah-marie belcastro
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه آماری و استنتاج
Statistical Theory and Inference
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه آماری و استنتاج

Statistical Theory and Inference
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David Olive
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم آماری
Statistical Concepts: A Second Course
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم آماری

Statistical Concepts: A Second Course
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard G. Lomax and Debbie L. Hahs-Vaughn
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راه حل های پایدار بیضوی با مشتقات جزئی معادلات دیفرانسیل
Stable Solutions of Elliptic Partial Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب راه حل های پایدار بیضوی با مشتقات جزئی معادلات دیفرانسیل

Stable Solutions of Elliptic Partial Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Louis Dupaigne
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمونه طراحی وابسته به پارامترهای نمونه متغیرهای کمکی
Sampling Designs Dependent on Sample Parameters of Auxiliary Variables
نام کتاب:

دانلود کتاب نمونه طراحی وابسته به پارامترهای نمونه متغیرهای کمکی

Sampling Designs Dependent on Sample Parameters of Auxiliary Variables
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Janusz L. Wywial
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی
Ordinary and Partial Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی

Ordinary and Partial Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Victor Henner , Tatyana Belozerova and Mikhail Khenner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استنتاج آماری غیر پارامتری
Nonparametric Statistical Inference, Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب استنتاج آماری غیر پارامتری

Nonparametric Statistical Inference, Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jean Dickinson Gibbons and Subhabrata Chakraborti
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضرب اپراتورها در فضای برگمن
Multiplication Operators on the Bergman Space
نام کتاب:

دانلود کتاب ضرب اپراتورها در فضای برگمن

Multiplication Operators on the Bergman Space
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Kunyu Guo and Hansong Huang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش ریاضی و  تنوع زبان
Mathematics Education and Language Diversity
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش ریاضی و تنوع زبان

Mathematics Education and Language Diversity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard Barwell , Philip Clarkson , Anjum Halai , Mercy Kazima and Judit Moschkovich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل و بررسی داده های ریاضیات
Mathematica Data Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل و بررسی داده های ریاضیات

Mathematica Data Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sergiy Suchok
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل توابع خطی و غیر خطی با کاربرد ها
Linear and Nonlinear Functional Analysis with Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل توابع خطی و غیر خطی با کاربرد ها

Linear and Nonlinear Functional Analysis with Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Philippe G. Ciarlet
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 51.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر