موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب جبر خطی، هندسه و تحول
Linear Algebra, Geometry and Transformation
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی، هندسه و تحول

Linear Algebra, Geometry and Transformation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Bruce Solomon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فضاهای هاردی در فضاهای متریک شبه منظم آلفورس: تئوری شارپ
Hardy Spaces on Ahlfors-Regular Quasi Metric Spaces: A Sharp Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب فضاهای هاردی در فضاهای متریک شبه منظم آلفورس: تئوری شارپ

Hardy Spaces on Ahlfors-Regular Quasi Metric Spaces: A Sharp Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ryan Alvarado , Marius Mitrea
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آمار فضایی
Handbook of Spatial Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آمار فضایی

Handbook of Spatial Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alan E. Gelfand , Peter Diggle , Peter Guttorp and Montserrat Fuentes
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمودار ها و گراف ها
Graphs & Digraphs, Sixth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نمودار ها و گراف ها

Graphs & Digraphs, Sixth Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gary Chartrand , Linda Lesniak and Ping Zhang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بررسی تطبیق آماری و روش های SAE انتخابی – کاربرد میکرو سرشماری و داده های EU-SILC
Evaluation of Statistical Matching and Selected SAE Methods: Using Micro Census and EU-SILC Data
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی تطبیق آماری و روش های SAE انتخابی – کاربرد میکرو سرشماری و داده های EU-SILC

Evaluation of Statistical Matching and Selected SAE Methods: Using Micro Census and EU-SILC Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Verena Gissing
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه یکسان محاسباتی
Computational Invariant Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه یکسان محاسباتی

Computational Invariant Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Harm Derksen and Gregor Kemper
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل پیچیده:  نابرابری ساختاری و ارزیابی بیر باخ
Complex Analysis: Conformal Inequalities and the Bieberbach Conjecture
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل پیچیده: نابرابری ساختاری و ارزیابی بیر باخ

Complex Analysis: Conformal Inequalities and the Bieberbach Conjecture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Prem K. Kythe
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمایش پیچیدگی حساب دیفرانسیل و انتگرال جزء به جزء
Fractional Calculus View of Complexity: Tomorrow's Science
نام کتاب:

دانلود کتاب نمایش پیچیدگی حساب دیفرانسیل و انتگرال جزء به جزء

Fractional Calculus View of Complexity: Tomorrow's Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Bruce J. West
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر چکیده جبر
Introduction to Abstract Algebra
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر چکیده جبر

Introduction to Abstract Algebra
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jonathan D. H. Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش تجزیه و تحلیل در معادلات دیفرانسیل خطی و غیر خطی
Decomposition Analysis Method in Linear and Nonlinear Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب روش تجزیه و تحلیل در معادلات دیفرانسیل خطی و غیر خطی

Decomposition Analysis Method in Linear and Nonlinear Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Kansari Haldar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی ماتریس معکوس و کاربرد آنها
Group Inverses of M-Matrices and Their Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی ماتریس معکوس و کاربرد آنها

Group Inverses of M-Matrices and Their Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Stephen J. Kirkland and Michael Neumann
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توابع سبز با  کاربردها
Green's Functions with Applications, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب توابع سبز با کاربردها

Green's Functions with Applications, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dean G. Duffy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر مقدماتی
Elementary Algebra
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر مقدماتی

Elementary Algebra
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Charles P. McKeague
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 26.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منطق وابستگی: یک رویکرد جدید به منطق استقلال دوستانه
Dependence Logic: A New Approach to Independence Friendly Logic
نام کتاب:

دانلود کتاب منطق وابستگی: یک رویکرد جدید به منطق استقلال دوستانه

Dependence Logic: A New Approach to Independence Friendly Logic
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jouko Väänänen
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تراکم تئوری تابعی: دوره های پیشرفته
Density Functional Theory: An Advanced Course
نام کتاب:

دانلود کتاب تراکم تئوری تابعی: دوره های پیشرفته

Density Functional Theory: An Advanced Course
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Eberhard Engel and Reiner M. Dreizler
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابداعات در تاریخ نظریه اعداد در قرن 20
Contributions to the History of Number Theory in the 20th Century
نام کتاب:

دانلود کتاب ابداعات در تاریخ نظریه اعداد در قرن 20

Contributions to the History of Number Theory in the 20th Century
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Peter Roquette
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توانگری اعداد: گلچینی از 500 سال نوشتن ریاضیات متداول
A Wealth of Numbers: An Anthology of 500 Years of Popular Mathematics Writing
نام کتاب:

دانلود کتاب توانگری اعداد: گلچینی از 500 سال نوشتن ریاضیات متداول

A Wealth of Numbers: An Anthology of 500 Years of Popular Mathematics Writing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Benjamin Wardhaugh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مقادیر ویژه، درونه گیریها و توابع مثلثاتی تعمیم یافته
Eigenvalues, Embeddings and Generalised Trigonometric Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب مقادیر ویژه، درونه گیریها و توابع مثلثاتی تعمیم یافته

Eigenvalues, Embeddings and Generalised Trigonometric Functions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jan Lang and David E. Edmunds
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های عمومی سهموی مخلوط در LP و کاربرد ها
General Parabolic Mixed Order Systems in Lp and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های عمومی سهموی مخلوط در LP و کاربرد ها

General Parabolic Mixed Order Systems in Lp and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Robert Denk and Mario Kaip
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمودار ها و ماتریس ها
Graphs and Matrices
نام کتاب:

دانلود کتاب نمودار ها و ماتریس ها

Graphs and Matrices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ravindra B. Bapat
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر