موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب منحنی های جبری و زمینه های محدود: رمزنگاری و سایر  کاربرد ها
Algebraic Curves and Finite Fields: Cryptography and Other Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب منحنی های جبری و زمینه های محدود: رمزنگاری و سایر کاربرد ها

Algebraic Curves and Finite Fields: Cryptography and Other Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Harald Niederreiter , Alina Ostafe , Daniel Panario and Arne Winterhof
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست جایگشت برای داده های پیچیده: نظریه، برنامه و نرم افزار
Permutation Tests for Complex Data: Theory, Applications and Software
نام کتاب:

دانلود کتاب تست جایگشت برای داده های پیچیده: نظریه، برنامه و نرم افزار

Permutation Tests for Complex Data: Theory, Applications and Software
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Fortunato Pesarin and Luigi Salmaso
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل آماری داده های آزمایشگاهی
Introduction to Statistical Analysis of Laboratory Data 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل آماری داده های آزمایشگاهی

Introduction to Statistical Analysis of Laboratory Data 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alfred Bartolucci , Karan P. Singh and Sejong Bae
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیرو٬ قدرت فوق العاده مکرر و درجه تورینگ
Forcing, Iterated Ultrapowers, And Turing Degrees
نام کتاب:

دانلود کتاب نیرو٬ قدرت فوق العاده مکرر و درجه تورینگ

Forcing, Iterated Ultrapowers, And Turing Degrees
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Chitat Chong , Qi Feng , Theodore A Slaman and W Hugh Woodin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه نقطه ثابت در فضاهای نوع متریک
Fixed Point Theory in Metric Type Spaces
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه نقطه ثابت در فضاهای نوع متریک

Fixed Point Theory in Metric Type Spaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ravi P. Agarwal , Erdal Karapınar , Donal O'Regan and Antonio Francisco Roldan-Lopez-de-Hierro
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جریان در شبکه های تحت شرایط فازی
Flows in Networks Under Fuzzy Conditions
نام کتاب:

دانلود کتاب جریان در شبکه های تحت شرایط فازی

Flows in Networks Under Fuzzy Conditions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alexander Vitalievich Bozhenyuk , Evgeniya Michailovna Gerasimenko , Janusz Kacprzyk and Igor Naymovich Rozenberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات متناهی پشتیبانی شده: مقدمه
Finitely Supported Mathematics: An Introduction 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات متناهی پشتیبانی شده: مقدمه

Finitely Supported Mathematics: An Introduction 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andrei Alexandru and Gabriel Ciobanu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسل 2016 برای  آمار علوم زیستی و زندگی: راهنمای حل مسائل عملی
Excel 2016 for Biological and Life Sciences Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسل 2016 برای آمار علوم زیستی و زندگی: راهنمای حل مسائل عملی

Excel 2016 for Biological and Life Sciences Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Thomas J Quirk , Meghan H. Quirk and Howard F. Horton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسل 2013 برای آمار مدیریت خدمات بهداشت: راهنمای حل مسائل عملی
Excel 2013 for Health Services Management Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسل 2013 برای آمار مدیریت خدمات بهداشت: راهنمای حل مسائل عملی

Excel 2013 for Health Services Management Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Thomas J Quirk and Simone M. Cummings
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات تجربی در آموزش آمار
Empirical Research in Statistics Education
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات تجربی در آموزش آمار

Empirical Research in Statistics Education
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andreas Eichler and Lucía Zapata-Cardona
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر خطی مقدماتی
Elementary Linear Algebra 8th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی مقدماتی

Elementary Linear Algebra 8th Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ron Larson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راه حل های سیستم های غیرخطی شرودینگر
Solutions of Nonlinear Schrӧdinger Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب راه حل های سیستم های غیرخطی شرودینگر

Solutions of Nonlinear Schrӧdinger Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Zhijie Chen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی عملکرد آماری
Exploring the Practice of Statistics & EESEE/CrunchIt
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی عملکرد آماری

Exploring the Practice of Statistics & EESEE/CrunchIt
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David S. Moore , George P. McCabe and Bruce A. Craig
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه گراف
Graph Theory: Favorite Conjectures and Open Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه گراف

Graph Theory: Favorite Conjectures and Open Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ralucca Gera , Stephen Hedetniemi and Craig Larson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعمیم و نگاشت فضاهای متریک
Generalized Metric Spaces and Mappings
نام کتاب:

دانلود کتاب تعمیم و نگاشت فضاهای متریک

Generalized Metric Spaces and Mappings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Shou Lin and Ziqiu Yun
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش سیگنال عمومی با MATLAB
Basic Signal Processing with MATLAB
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیگنال عمومی با MATLAB

Basic Signal Processing with MATLAB
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Godfrey H
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تحلیل چند متغیره: مدل سازی خطی و غیر خطی
Introduction to Multivariate Analysis: Linear and Nonlinear Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تحلیل چند متغیره: مدل سازی خطی و غیر خطی

Introduction to Multivariate Analysis: Linear and Nonlinear Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sadanori Konishi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست های جایگشت در تحلیل شکل
Permutation Tests in Shape Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تست های جایگشت در تحلیل شکل

Permutation Tests in Shape Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Luigi Salmaso and Chiara Brombin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و هندسه
Analysis and Geometry
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و هندسه

Analysis and Geometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ali Baklouti , Aziz El Kacimi , Sadok Kallel and Nordine Mir
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در نظریه اعداد
Advances in the Theory of Numbers: Proceedings of the Thirteenth Conference of the Canadian Number Theory Association
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در نظریه اعداد

Advances in the Theory of Numbers: Proceedings of the Thirteenth Conference of the Canadian Number Theory Association
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ayşe Alaca , Şaban Alaca and Kenneth S. Williams
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر