موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب دیدگاه ها و عقاید در آموزش ریاضیات
Views and Beliefs in Mathematics Education: Results of the 19th MAVI Conference
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه ها و عقاید در آموزش ریاضیات

Views and Beliefs in Mathematics Education: Results of the 19th MAVI Conference
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Carola Bernack-Schüler , Ralf Erens , Timo Leuders and Andreas Eichler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و تحلیل مکانیسم ها
Design and Analysis of Mechanisms: A Planar Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و تحلیل مکانیسم ها

Design and Analysis of Mechanisms: A Planar Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michael J. Rider
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار SPSS
SPSS Statistics for Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار SPSS

SPSS Statistics for Dummies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Keith McCormick , Jesus Salcedo and Aaron Poh
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فراتر از آمار عمومی: نکات، ترفندها، و روشهایی هر تحلیلگر داده باید بداند
Beyond Basic Statistics: Tips, Tricks, and Techniques Every Data Analyst Should Know
نام کتاب:

دانلود کتاب فراتر از آمار عمومی: نکات، ترفندها، و روشهایی هر تحلیلگر داده باید بداند

Beyond Basic Statistics: Tips, Tricks, and Techniques Every Data Analyst Should Know
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Kristin H. Jarman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی معنایی داده‌ها
Modeling Count Data
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی معنایی داده‌ها

Modeling Count Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Joseph M. Hilbe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد تابع نمایی به معادلات سهموی
An Exponential Function Approach to Parabolic Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد تابع نمایی به معادلات سهموی

An Exponential Function Approach to Parabolic Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Chin-Yuan Lin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  برش حقیقت: در ریاضیات محاسبه پذیر و معکوس اصول ترکیبی
Slicing the Truth: On the Computable and Reverse Mathematics of Combinatorial Principles
نام کتاب:

دانلود کتاب برش حقیقت: در ریاضیات محاسبه پذیر و معکوس اصول ترکیبی

Slicing the Truth: On the Computable and Reverse Mathematics of Combinatorial Principles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Denis R Hirschfeldt , Chitat Chong , Qi Feng and Theodore A Slaman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات و اثبات در تجزیه و تحلیل واقعی: تئوری اندازه گیری و یکپارچه سازی
Problems and Proofs in Real Analysis: Theory of Measure and Integration
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات و اثبات در تجزیه و تحلیل واقعی: تئوری اندازه گیری و یکپارچه سازی

Problems and Proofs in Real Analysis: Theory of Measure and Integration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: James J Yeh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 74.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جزوات درسی در ساختار جبری حلقه های شبکه منظم
Lecture Notes on Algebraic Structure of Lattice-Ordered Rings
نام کتاب:

دانلود کتاب جزوات درسی در ساختار جبری حلقه های شبکه منظم

Lecture Notes on Algebraic Structure of Lattice-Ordered Rings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jingjing Ma
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نتایج درخت پوشا برای نمودار ها و گرافهای چندگانه
Spanning Tree Results for Graphs and Multigraphs: A Matrix-Theoretic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب نتایج درخت پوشا برای نمودار ها و گرافهای چندگانه

Spanning Tree Results for Graphs and Multigraphs: A Matrix-Theoretic Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Daniel J Gross , John T Saccoman and Charles L Suffel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به اختصار برای ریاضیدانان
Forcing for Mathematicians
نام کتاب:

دانلود کتاب به اختصار برای ریاضیدانان

Forcing for Mathematicians
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Nik Weaver
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازسازی شکل از خطوط ظاهری: نظریه و الگوریتم
Shape Reconstruction from Apparent Contours: Theory and Algorithms
نام کتاب:

دانلود کتاب بازسازی شکل از خطوط ظاهری: نظریه و الگوریتم

Shape Reconstruction from Apparent Contours: Theory and Algorithms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Giovanni Bellettini , Valentina Beorchia , Maurizio Paolini and Franco Pasquarelli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های توپولوژیکی و آماری برای داده های کمپلکس: مقابله با فضا های داده مقیاس بزرگ، بالا بعدی، و چند متغیره
Topological and Statistical Methods for Complex Data: Tackling Large-Scale, High-Dimensional, and Multivariate Data Spaces
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های توپولوژیکی و آماری برای داده های کمپلکس: مقابله با فضا های داده مقیاس بزرگ، بالا بعدی، و چند متغیره

Topological and Statistical Methods for Complex Data: Tackling Large-Scale, High-Dimensional, and Multivariate Data Spaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Janine Bennett , Fabien Vivodtzev and Valerio Pascucci
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلودکتاب نظریه عدم قطعیت
Uncertainty Theory
نام کتاب:

دانلودکتاب نظریه عدم قطعیت

Uncertainty Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Baoding Liu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه فاصله ها
Encyclopedia of Distances
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه فاصله ها

Encyclopedia of Distances
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michel Marie Deza and Elena Deza
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمایز الگوریتمی پراگمای تعریف شده مناطق موازی
Algorithmic Differentiation of Pragma-Defined Parallel Regions: Differentiating Computer Programs Containing OpenMP
نام کتاب:

دانلود کتاب تمایز الگوریتمی پراگمای تعریف شده مناطق موازی

Algorithmic Differentiation of Pragma-Defined Parallel Regions: Differentiating Computer Programs Containing OpenMP
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michael Förster
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجسم و پردازش  تانسور و توصیف سفارش عالی برای اطلاعات چند ارزشی
Visualization and Processing of Tensors and Higher Order Descriptors for Multi-Valued Data
نام کتاب:

دانلود کتاب تجسم و پردازش تانسور و توصیف سفارش عالی برای اطلاعات چند ارزشی

Visualization and Processing of Tensors and Higher Order Descriptors for Multi-Valued Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Carl-Fredrik Westin , Anna Vilanova and Bernhard Burgeth
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های مش-آزاد برای معادلات دیفرانسیل جزئی VII
Meshfree Methods for Partial Differential Equations VII
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های مش-آزاد برای معادلات دیفرانسیل جزئی VII

Meshfree Methods for Partial Differential Equations VII
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michael Griebel and Marc Alexander Schweitzer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه جبری
Algebraic Geometry
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه جبری

Algebraic Geometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Elena Rubei
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر محدود و پیرامون
Bounded Variation and Around
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر محدود و پیرامون

Bounded Variation and Around
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jürgen Appell , Józef Banas and Nelson José Merentes Díaz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر