موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بازی های وابسته به موقعیت
Positional Games
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی های وابسته به موقعیت

Positional Games
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dan Hefetz , Michael Krivelevich , Milos Stojakovic and Tibor Szabó
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی رویدادها حداکثر و حداقل تابع ریاضی: برای بیمه و دارایی
Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی رویدادها حداکثر و حداقل تابع ریاضی: برای بیمه و دارایی

Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Paul Embrechts , Claudia Klüppelberg and Thomas Mikosch
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادغام تصادفی در فضا های باناچ: تئوری و کاربرد ها
Stochastic Integration in Banach Spaces: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ادغام تصادفی در فضا های باناچ: تئوری و کاربرد ها

Stochastic Integration in Banach Spaces: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vidyadhar Mandrekar and Barbara Rüdiger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انجام درست  جبر خطی
Linear Algebra Done Right
نام کتاب:

دانلود کتاب انجام درست جبر خطی

Linear Algebra Done Right
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sheldon Axler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه ترکیبیاتی اعداد
Combinatorial Number Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه ترکیبیاتی اعداد

Combinatorial Number Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Aviezri S Fraenkel, Daniel A. Goldston and Neil Hindman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیاده سازی CDISC با استفاده از  SAS
Implementing CDISC Using SAS: An End-to-End Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب پیاده سازی CDISC با استفاده از SAS

Implementing CDISC Using SAS: An End-to-End Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Chris Holland and Jack Shostak
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل مطلق داده های  طولی
Longitudinal Categorical Data Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل مطلق داده های طولی

Longitudinal Categorical Data Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Brajendra C. Sutradhar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ثبات معادلات دیفرانسیل خطی تاخیری: رویکرد عددی با متلب
Stability of Linear Delay Differential Equations: A Numerical Approach with MATLAB
نام کتاب:

دانلود کتاب ثبات معادلات دیفرانسیل خطی تاخیری: رویکرد عددی با متلب

Stability of Linear Delay Differential Equations: A Numerical Approach with MATLAB
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dimitri Breda , Stefano Maset and Rossana Vermiglio
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه ترکیبی و اعداد افزودنی
Combinatorial and Additive Number Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه ترکیبی و اعداد افزودنی

Combinatorial and Additive Number Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Melvyn B. Nathanson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادلات تابعی: نابرابری کاربردی
Handbook of Functional Equations: Functional Inequalities
نام کتاب:

دانلود کتاب معادلات تابعی: نابرابری کاربردی

Handbook of Functional Equations: Functional Inequalities
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Themistocles M. Rassias
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به سوی یک نظریه عمومی از طبقه بندی ها
Towards a General Theory of Classifications
نام کتاب:

دانلود کتاب به سوی یک نظریه عمومی از طبقه بندی ها

Towards a General Theory of Classifications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Daniel Parrochia and Pierre Neuville
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشته توپولوژیکی و منحنی کوانتومی
Topological Strings and Quantum Curves
نام کتاب:

دانلود کتاب رشته توپولوژیکی و منحنی کوانتومی

Topological Strings and Quantum Curves
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Lotte Hollands
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های  توپولوژیکی در مطالعه ارزیابی مسائل مرزی
Topological Methods in the Study of Boundary Value Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های توپولوژیکی در مطالعه ارزیابی مسائل مرزی

Topological Methods in the Study of Boundary Value Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Josh Benaloh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیلی هندسه هذلولوی در ابعاد N : مقدمه
Analytic Hyperbolic Geometry in N Dimensions: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیلی هندسه هذلولوی در ابعاد N : مقدمه

Analytic Hyperbolic Geometry in N Dimensions: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Abraham Albert Ungar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی گسسته و پیوسته: تئوری و عمل
Discrete and Continuous Simulation: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی گسسته و پیوسته: تئوری و عمل

Discrete and Continuous Simulation: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Susmita Bandyopadhyay and Ranjan Bhattacharya
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک روش های آماری پیشرفته
Understanding Advanced Statistical Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب درک روش های آماری پیشرفته

Understanding Advanced Statistical Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Peter Westfall and Kevin S. S. Henning
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های پیچیده: چشم انداز الگوریتمی
Complex Networks: An Algorithmic Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های پیچیده: چشم انداز الگوریتمی

Complex Networks: An Algorithmic Perspective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Kayhan Erciyes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر احتمالات
Introduction to Probability
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر احتمالات

Introduction to Probability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Joseph K. Blitzstein and Jessica Hwang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هم ارزی و  تست noninferiority برای کیفیت، ساخت و تست مهندسین
Equivalence and Noninferiority Tests for Quality, Manufacturing and Test Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب هم ارزی و تست noninferiority برای کیفیت، ساخت و تست مهندسین

Equivalence and Noninferiority Tests for Quality, Manufacturing and Test Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Scott Pardo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی داده ها: الگوریتم و کاربردها
Data Classification: Algorithms and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی داده ها: الگوریتم و کاربردها

Data Classification: Algorithms and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Charu C. Aggarwal
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر