موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدل معادلات ساختاری
Handbook of Structural Equation Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل معادلات ساختاری

Handbook of Structural Equation Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Rick H. Hoyle
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آنالیز خوشه ای روبوست و انتخاب متغیر
Robust Cluster Analysis and Variable Selection
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز خوشه ای روبوست و انتخاب متغیر

Robust Cluster Analysis and Variable Selection
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gunter Ritter
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علیت، احتمال، و زمان
Causality, Probability, and Time
نام کتاب:

دانلود کتاب علیت، احتمال، و زمان

Causality, Probability, and Time
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Samantha Kleinberg
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی تصادفی
An Introduction to Computational Stochastic PDEs
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی تصادفی

An Introduction to Computational Stochastic PDEs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gabriel J. Lord , Catherine E. Powell and Tony Shardlow
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل با مقدمه برای اثبات
Analysis with an Introduction to Proof
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل با مقدمه برای اثبات

Analysis with an Introduction to Proof
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Steven R. Lay
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر سازه های ضروری جبری
An Introduction to Essential Algebraic Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر سازه های ضروری جبری

An Introduction to Essential Algebraic Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Martyn R. Dixon , Leonid A. Kurdachenko and Igor Ya Subbotin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات برای معلمان ابتدایی: روش معاصر
Mathematics for Elementary Teachers: A Contemporary Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات برای معلمان ابتدایی: روش معاصر

Mathematics for Elementary Teachers: A Contemporary Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gary L. Musser , Blake E. Peterson and William F. Burger
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 32.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب کمک به بچه شما با ریاضی
Help Your Kids with Math
نام کتاب:

دانلود کتاب کمک به بچه شما با ریاضی

Help Your Kids with Math
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Barry Lewis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبادی اولیه درحداقل مربعات جزئی مدل معادلات ساختاری
A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مبادی اولیه درحداقل مربعات جزئی مدل معادلات ساختاری

A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Joseph F. , G. Tomas M. Hult , Christian M. Ringle and Marko Sarstedt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته مهندسی
Advanced Engineering Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته مهندسی

Advanced Engineering Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dennis G. Zill and Warren S. Wright
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 74.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر خطی با کاربردها
Linear Algebra With Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی با کاربردها

Linear Algebra With Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gareth Williams
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 38.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عناصر جبر مدرن
Elements of Modern Algebra
نام کتاب:

دانلود کتاب عناصر جبر مدرن

Elements of Modern Algebra
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Linda Gilbert
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 28.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل مکاتبات: نظریه، عمل و استراتژی های جدید
Correspondence Analysis: Theory, Practice and New Strategies
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل مکاتبات: نظریه، عمل و استراتژی های جدید

Correspondence Analysis: Theory, Practice and New Strategies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Eric J. Beh and Rosaria Lombardo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه کلاسیک
Solutions Manual to Accompany Classical Geometry: Euclidean, Transformational, Inversive, and Projective
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه کلاسیک

Solutions Manual to Accompany Classical Geometry: Euclidean, Transformational, Inversive, and Projective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: I. E. Leonard, J. E. Lewis , A. C. F. Liu and G. W. Tokarsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر
Algebra II Workbook For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر

Algebra II Workbook For Dummies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sterling
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته مهندسی
Higher Engineering Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته مهندسی

Higher Engineering Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: John Bird
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نابرابری چند متغیره نوع بونفرونی : نظریه و کاربرد ها
Multivariate Bonferroni-Type Inequalities: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نابرابری چند متغیره نوع بونفرونی : نظریه و کاربرد ها

Multivariate Bonferroni-Type Inequalities: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: John Chen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پنل داده ها
The Oxford Handbook of Panel Data
نام کتاب:

دانلود کتاب پنل داده ها

The Oxford Handbook of Panel Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Badi H. Baltagi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احتمالات
Probability: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب احتمالات

Probability: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی ریاضیات
Engineering Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی ریاضیات

Engineering Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: John Bird
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر