موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب رگرسیون کوانتایل: نظریه و کاربردها
Quantile Regression: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب رگرسیون کوانتایل: نظریه و کاربردها

Quantile Regression: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Cristina Davino , Marilena Furno , Domenico Vistocco
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش ریاضیات راهنمایی و متوسطه
Teaching Secondary and Middle School Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش ریاضیات راهنمایی و متوسطه

Teaching Secondary and Middle School Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Daniel J. Brahier
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار مقدماتی
Elementary Statistics: Picturing the World (6th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار مقدماتی

Elementary Statistics: Picturing the World (6th Edition)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ron Larson and Betsy Farber
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پایه
Basic Engineering Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پایه

Basic Engineering Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: John Bird
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته
Advanced Calculus: A Differential Forms Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته

Advanced Calculus: A Differential Forms Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Harold M. Edwards
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک تصادفی ساختاری: کاربرد روش های المان محدود
Stochastic Structural Dynamics: Application of Finite Element Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک تصادفی ساختاری: کاربرد روش های المان محدود

Stochastic Structural Dynamics: Application of Finite Element Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Cho W. S. To
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مدل های احتمال
Introduction to Probability Models
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مدل های احتمال

Introduction to Probability Models
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sheldon M. Ross
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گذر به مقاله ریاضیات
Passage to Abstract Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب گذر به مقاله ریاضیات

Passage to Abstract Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mark E. Watkins, Jeffrey L. Meyer
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهینه سازی سراسری سیمپلکس
Simplicial Global Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب بهینه سازی سراسری سیمپلکس

Simplicial Global Optimization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Remigijus Paulavicius, Julius Zilinskas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای توابع خاص: مشتقات، انتگرال، سری ها و دیگر فرمولها
Handbook of Special Functions: Derivatives, Integrals, Series and Other Formulas
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای توابع خاص: مشتقات، انتگرال، سری ها و دیگر فرمولها

Handbook of Special Functions: Derivatives, Integrals, Series and Other Formulas
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Yury A. Brychkov
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی روش های آمار کاربردی
Foundations of Applied Statistical Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی روش های آمار کاربردی

Foundations of Applied Statistical Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Hang Lee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سخنرانی در تعیین تحریف محدود
Lectures on Mappings of Finite Distortion
نام کتاب:

دانلود کتاب سخنرانی در تعیین تحریف محدود

Lectures on Mappings of Finite Distortion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Stanislav Hencl , Pekka Koskela
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سی مقاله درباره  تئوری نمودار  هندسی
Thirty Essays on Geometric Graph Theory (Algorithms and Combinatorics)
نام کتاب:

دانلود کتاب سی مقاله درباره تئوری نمودار هندسی

Thirty Essays on Geometric Graph Theory (Algorithms and Combinatorics)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: János Pach
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  چگونگی ریشه در زندگی ریاضیات
L.E.J. Brouwer - Topologist, Intuitionist, Philosopher: How Mathematics Is Rooted in Life
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی ریشه در زندگی ریاضیات

L.E.J. Brouwer - Topologist, Intuitionist, Philosopher: How Mathematics Is Rooted in Life
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dirk van Dalen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سیستم های تصادفی – کمیت و انتشار با عدم قطعیت
Stochastic Systems: Uncertainty Quantification and Propagation
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های تصادفی – کمیت و انتشار با عدم قطعیت

Stochastic Systems: Uncertainty Quantification and Propagation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mircea Grigoriu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتابدوره اول در مدلسازی ریاضی
A First Course in Mathematical Modeling
نام کتاب:

دانلود کتابدوره اول در مدلسازی ریاضی

A First Course in Mathematical Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Frank R. Giordano , William P. Fox , Steven B. Horton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر مقدماتی و آشنایی با جبر: رویکرد کاربردی
Prealgebra and Introductory Algebra: An Applied Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر مقدماتی و آشنایی با جبر: رویکرد کاربردی

Prealgebra and Introductory Algebra: An Applied Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard N. Aufmann , Joanne Lockwood
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 49.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه آماری غیر ارتباطات گاوسی
Non-Gaussian Statistical Communication Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه آماری غیر ارتباطات گاوسی

Non-Gaussian Statistical Communication Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David Middleton
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات فضایی: طراحی معماری
Mathematics of Space: Architectural Design
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات فضایی: طراحی معماری

Mathematics of Space: Architectural Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: George Legendre
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 30.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  خطوط وسط سطوح و چند جمله ای جونز
Guts of Surfaces and the Colored Jones Polynomial (Lecture Notes in Mathematics)
نام کتاب:

دانلود کتاب خطوط وسط سطوح و چند جمله ای جونز

Guts of Surfaces and the Colored Jones Polynomial (Lecture Notes in Mathematics)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David Futer , Efstratia Kalfagianni , Jessica Purcell
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر