موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ریاضیات در علم و صنعت
Mathematics In Science And Technology: Mathematical Methods, Models And Algorithms In Science And Technology - Proceedings Of The Satellite Conference Of Icm 2010
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات در علم و صنعت

Mathematics In Science And Technology: Mathematical Methods, Models And Algorithms In Science And Technology - Proceedings Of The Satellite Conference Of Icm 2010
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Abul Hasan Siddiqi , Ram Chandra Singh , Pammy Manchanda
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات زیستی:  مقدمه
Mathematical Biology: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات زیستی: مقدمه

Mathematical Biology: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: James D. Murray
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعمیم بخشهای هذلولوی متقاطع
Generalized Hyperbolic Secant Distributions: With Applications to Finance
نام کتاب:

دانلود کتاب تعمیم بخشهای هذلولوی متقاطع

Generalized Hyperbolic Secant Distributions: With Applications to Finance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Matthias J. Fischer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از سیستم های انتگرال به فاز انتقال
Application of Integrable Systems to Phase Transitions
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از سیستم های انتگرال به فاز انتقال

Application of Integrable Systems to Phase Transitions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: C.B. Wang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی تحلیل عملکرد با Bicomplex Scalars و تحلیل Bicomplex Schur
Basics of Functional Analysis with Bicomplex Scalars, and Bicomplex Schur Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی تحلیل عملکرد با Bicomplex Scalars و تحلیل Bicomplex Schur

Basics of Functional Analysis with Bicomplex Scalars, and Bicomplex Schur Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Daniel Alpay , Maria Elena Luna-Elizarrarás , Michael Shapiro, Daniele C. Struppa
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جستجوی پیشرفته جبر خطی
Advanced Linear Algebra (Textbooks in Mathematics)
نام کتاب:

دانلود کتاب جستجوی پیشرفته جبر خطی

Advanced Linear Algebra (Textbooks in Mathematics)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Nicholas Loehr
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تابع هندسه ریمانی و حمل و نقل مطلوب
Sub-Riemannian Geometry and Optimal Transport
نام کتاب:

دانلود کتاب تابع هندسه ریمانی و حمل و نقل مطلوب

Sub-Riemannian Geometry and Optimal Transport
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ludovic Rifford
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4- مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دوران فیثاغورثی
On Pythagoreanism
نام کتاب:

دانلود کتاب دوران فیثاغورثی

On Pythagoreanism
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gabriele Cornelli , Richard McKirahan , Constantinos Macris
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هنر تجزیه و تحلیل داده ها: چگونگی جواب به هر سوالی با استفاده از آمار عمومی
The Art of Data Analysis: How to Answer Almost any Question Using Basic Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب هنر تجزیه و تحلیل داده ها: چگونگی جواب به هر سوالی با استفاده از آمار عمومی

The Art of Data Analysis: How to Answer Almost any Question Using Basic Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Kristin H. Jarman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل با  مشکلات تخمین مرز
Differential Equations with Boundary-Value Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل با مشکلات تخمین مرز

Differential Equations with Boundary-Value Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dennis G. Zill , Warren S Wright
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رگرسیون کوانتایل: نظریه و کاربردها
Quantile Regression: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب رگرسیون کوانتایل: نظریه و کاربردها

Quantile Regression: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Cristina Davino , Marilena Furno , Domenico Vistocco
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش ریاضیات راهنمایی و متوسطه
Teaching Secondary and Middle School Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش ریاضیات راهنمایی و متوسطه

Teaching Secondary and Middle School Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Daniel J. Brahier
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار مقدماتی
Elementary Statistics: Picturing the World (6th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار مقدماتی

Elementary Statistics: Picturing the World (6th Edition)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ron Larson and Betsy Farber
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پایه
Basic Engineering Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پایه

Basic Engineering Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: John Bird
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته
Advanced Calculus: A Differential Forms Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته

Advanced Calculus: A Differential Forms Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Harold M. Edwards
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک تصادفی ساختاری: کاربرد روش های المان محدود
Stochastic Structural Dynamics: Application of Finite Element Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک تصادفی ساختاری: کاربرد روش های المان محدود

Stochastic Structural Dynamics: Application of Finite Element Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Cho W. S. To
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مدل های احتمال
Introduction to Probability Models
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مدل های احتمال

Introduction to Probability Models
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sheldon M. Ross
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گذر به مقاله ریاضیات
Passage to Abstract Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب گذر به مقاله ریاضیات

Passage to Abstract Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mark E. Watkins, Jeffrey L. Meyer
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهینه سازی سراسری سیمپلکس
Simplicial Global Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب بهینه سازی سراسری سیمپلکس

Simplicial Global Optimization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Remigijus Paulavicius, Julius Zilinskas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای توابع خاص: مشتقات، انتگرال، سری ها و دیگر فرمولها
Handbook of Special Functions: Derivatives, Integrals, Series and Other Formulas
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای توابع خاص: مشتقات، انتگرال، سری ها و دیگر فرمولها

Handbook of Special Functions: Derivatives, Integrals, Series and Other Formulas
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Yury A. Brychkov
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر