موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای توابع خاص: مشتقات، انتگرال، سری ها و دیگر فرمولها
Handbook of Special Functions: Derivatives, Integrals, Series and Other Formulas
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای توابع خاص: مشتقات، انتگرال، سری ها و دیگر فرمولها

Handbook of Special Functions: Derivatives, Integrals, Series and Other Formulas
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Yury A. Brychkov
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی روش های آمار کاربردی
Foundations of Applied Statistical Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی روش های آمار کاربردی

Foundations of Applied Statistical Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Hang Lee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سخنرانی در تعیین تحریف محدود
Lectures on Mappings of Finite Distortion
نام کتاب:

دانلود کتاب سخنرانی در تعیین تحریف محدود

Lectures on Mappings of Finite Distortion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Stanislav Hencl , Pekka Koskela
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سی مقاله درباره تئوری نمودار هندسی
Thirty Essays on Geometric Graph Theory (Algorithms and Combinatorics)
نام کتاب:

دانلود کتاب سی مقاله درباره تئوری نمودار هندسی

Thirty Essays on Geometric Graph Theory (Algorithms and Combinatorics)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: János Pach
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی ریشه در زندگی ریاضیات
L.E.J. Brouwer - Topologist, Intuitionist, Philosopher: How Mathematics Is Rooted in Life
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی ریشه در زندگی ریاضیات

L.E.J. Brouwer - Topologist, Intuitionist, Philosopher: How Mathematics Is Rooted in Life
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dirk van Dalen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های تصادفی – کمیت و انتشار با عدم قطعیت
Stochastic Systems: Uncertainty Quantification and Propagation
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های تصادفی – کمیت و انتشار با عدم قطعیت

Stochastic Systems: Uncertainty Quantification and Propagation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mircea Grigoriu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتابدوره اول در مدلسازی ریاضی
A First Course in Mathematical Modeling
نام کتاب:

دانلود کتابدوره اول در مدلسازی ریاضی

A First Course in Mathematical Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Frank R. Giordano , William P. Fox , Steven B. Horton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر مقدماتی و آشنایی با جبر: رویکرد کاربردی
Prealgebra and Introductory Algebra: An Applied Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر مقدماتی و آشنایی با جبر: رویکرد کاربردی

Prealgebra and Introductory Algebra: An Applied Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard N. Aufmann , Joanne Lockwood
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 49.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه آماری غیر ارتباطات گاوسی
Non-Gaussian Statistical Communication Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه آماری غیر ارتباطات گاوسی

Non-Gaussian Statistical Communication Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David Middleton
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات فضایی: طراحی معماری
Mathematics of Space: Architectural Design
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات فضایی: طراحی معماری

Mathematics of Space: Architectural Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: George Legendre
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 30.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطوط وسط سطوح و چند جمله ای جونز
Guts of Surfaces and the Colored Jones Polynomial (Lecture Notes in Mathematics)
نام کتاب:

دانلود کتاب خطوط وسط سطوح و چند جمله ای جونز

Guts of Surfaces and the Colored Jones Polynomial (Lecture Notes in Mathematics)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David Futer , Efstratia Kalfagianni , Jessica Purcell
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترومغناطیس محاسباتی
Computational Electromagnetics
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترومغناطیس محاسباتی

Computational Electromagnetics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Thomas Rylander , Pär Ingelström, Anders Bondeson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راه حل های مجانبی سیستم های به شدت غیر خطی معادلات دیفرانسیل
Asymptotic Solutions of Strongly Nonlinear Systems of Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب راه حل های مجانبی سیستم های به شدت غیر خطی معادلات دیفرانسیل

Asymptotic Solutions of Strongly Nonlinear Systems of Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Valery V. Kozlov, Stanislav D. Furta , Lester Senechal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد نوع اتومورفیک تقریبی و توابع دوره ای تقریبی در فضاهای مطلق
Almost Automorphic Type and Almost Periodic Type Functions in Abstract Spaces
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد نوع اتومورفیک تقریبی و توابع دوره ای تقریبی در فضاهای مطلق

Almost Automorphic Type and Almost Periodic Type Functions in Abstract Spaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Toka Diagana
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منتخب آثار پیتربیکل (آثار منتخب در آمار و احتمال)
Selected Works of Peter J. Bickel (Selected Works in Probability and Statistics)
نام کتاب:

دانلود کتاب منتخب آثار پیتربیکل (آثار منتخب در آمار و احتمال)

Selected Works of Peter J. Bickel (Selected Works in Probability and Statistics)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jianqing Fan , Ya'acov Ritov , C.F. Jeff Wu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برآورد پارامتر مبتنی بر مدل: نظریه و کاربرد ها (مشارکت در علوم ریاضی و محاسباتی)
Model Based Parameter Estimation: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب برآورد پارامتر مبتنی بر مدل: نظریه و کاربرد ها (مشارکت در علوم ریاضی و محاسباتی)

Model Based Parameter Estimation: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Hans Georg Bock , Thomas Carraro , Willi Jäger , Stefan Körkel , Rolf Rannacher , Johannes P. Schlöder
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات عددی و برنامه های کاربردی پیشرفته
Numerical Mathematics and Advanced Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات عددی و برنامه های کاربردی پیشرفته

Numerical Mathematics and Advanced Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andrea Cangiani , Ruslan L Davidchack, Emmanuil Georgoulis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلاس های درس ریاضیات: فعالیت های دانشجویی و تمرینات آموزگاران
Mathematics Classrooms: Students' Activities and Teachers' Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب کلاس های درس ریاضیات: فعالیت های دانشجویی و تمرینات آموزگاران

Mathematics Classrooms: Students' Activities and Teachers' Practices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Fabrice Vandebrouck
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های آماری برای برنامه ریزی فضایی و نظارتی
Statistical Methods for Spatial Planning and Monitoring
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های آماری برای برنامه ریزی فضایی و نظارتی

Statistical Methods for Spatial Planning and Monitoring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Silvestro Montrone, Paola Perchinunno
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری تصمیم آماری
Statistical Decision Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری تصمیم آماری

Statistical Decision Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Nicholas Tibor Longford
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر