موضوعات کتاب ها

مدل های ریاضی برای جامعه و زیست شناسی
Mathematical Models for Society and Biology, Second Edition
نام کتاب:

مدل های ریاضی برای جامعه و زیست شناسی

Mathematical Models for Society and Biology, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Edward Beltrami (Author)
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاربردهای ریاضی در مدیریت، زندگی و علوم اجتماعی
Mathematical Applications for the Management, Life, and Social Sciences
نام کتاب:

کاربردهای ریاضی در مدیریت، زندگی و علوم اجتماعی

Mathematical Applications for the Management, Life, and Social Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ronald J. Harshbarger , James J. Reynolds
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 44 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آموزش مطلوب
Optimal Learning
نام کتاب:

آموزش مطلوب

Optimal Learning
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Warren B. Powell , Ilya O. Ryzhov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 جادوی نمودار ها
Magic Graphs
نام کتاب:

جادوی نمودار ها

Magic Graphs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alison M. Marr, W.D. Wallis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


چگونه مانند یک ریاضیدان ارشد مطالعه  کنیم
How to Study as a Mathematics Major
نام کتاب:

چگونه مانند یک ریاضیدان ارشد مطالعه کنیم

How to Study as a Mathematics Major
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Lara Alcock
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مشتقات مرتبه بالاتر (مونوگراف ها و نظرسنجی ها در ریاضیات محض و کاربردی)
Higher Order Derivatives (Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics)
نام کتاب:

مشتقات مرتبه بالاتر (مونوگراف ها و نظرسنجی ها در ریاضیات محض و کاربردی)

Higher Order Derivatives (Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Satya Mukhopadhyay
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تعمیم معادلات دیفرانسیل معمولی – راه حل های نه کاملا پیوسته
Generalized Ordinary Differential Equations: Not Absolutely Continuous Solutions
نام کتاب:

تعمیم معادلات دیفرانسیل معمولی – راه حل های نه کاملا پیوسته

Generalized Ordinary Differential Equations: Not Absolutely Continuous Solutions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jaroslav Kurzweil
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انجام تجزیه و تحلیل داده ها با SPSS
Doing Data Analysis with SPSS: Version 18.0
نام کتاب:

انجام تجزیه و تحلیل داده ها با SPSS

Doing Data Analysis with SPSS: Version 18.0
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Robert H. Carver , Jane Gradwohl Nash
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هندسه دیفرانسیل و فیزیک ریاضی
Differential Geometry and Mathematical Physics
نام کتاب:

هندسه دیفرانسیل و فیزیک ریاضی

Differential Geometry and Mathematical Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gerd Rudolph , Matthias Schmidt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تناقض ها در نظریه احتمال
Paradoxes in Probability Theory
نام کتاب:

تناقض ها در نظریه احتمال

Paradoxes in Probability Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: William Eckhardt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدل ریاضی در ارتباط با مکانیک
Mathematical Models in Contact Mechanics
نام کتاب:

مدل ریاضی در ارتباط با مکانیک

Mathematical Models in Contact Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mircea Sofonea , Andaluzia Matei
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تجزیه و تحلیل چند متغیره و داده ها با بعد زیاد
Analysis of Multivariate and High-Dimensional Data
نام کتاب:

تجزیه و تحلیل چند متغیره و داده ها با بعد زیاد

Analysis of Multivariate and High-Dimensional Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Inge Koch
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


معادلات دیفرانسیل، سیستمهای دینامیکی، و یک مقدمه ای بر بی نظمی
Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos, Second Edition
نام کتاب:

معادلات دیفرانسیل، سیستمهای دینامیکی، و یک مقدمه ای بر بی نظمی

Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Stephen Smale, Morris W. Hirsch, Robert L. Devaney
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بهره وری و رشد بهره وری: مدل در صنعت خدمات مالی
Efficiency and Productivity Growth: Modelling in the Financial Services Industry (Statistics in Practice)
نام کتاب:

بهره وری و رشد بهره وری: مدل در صنعت خدمات مالی

Efficiency and Productivity Growth: Modelling in the Financial Services Industry (Statistics in Practice)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: fotios pasiouras
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


چکیده مبانی تجزیه و تحلیل
Foundations of Abstract Analysis
نام کتاب:

چکیده مبانی تجزیه و تحلیل

Foundations of Abstract Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jewgeni H. Dshalalow
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مقدمه ای بر توپولوژی و هندسه
Introduction to Topology and Geometry
نام کتاب:

مقدمه ای بر توپولوژی و هندسه

Introduction to Topology and Geometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Saul Stahl and Catherine Stenson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انسجام در تئوری طبقه سه بعدی
Coherence in Three-Dimensional Category Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب انسجام در تئوری طبقه سه بعدی

Coherence in Three-Dimensional Category Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Nick Gurski
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اپراد های جبری
Algebraic Operads
نام کتاب:

اپراد های جبری

Algebraic Operads
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jean-Louis Loday and Bruno Vallette
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توابع منظم یک متغیر کواترنیونی (چهارگانه)
Regular Functions of a Quaternionic Variable
نام کتاب:

دانلود کتاب توابع منظم یک متغیر کواترنیونی (چهارگانه)

Regular Functions of a Quaternionic Variable
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Graziano Gentili, Caterina Stoppato, and Daniele C. Struppa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  دوره اول در احتمال و زنجیره های مارکف
A First Course in Probability and Markov Chains
نام کتاب:

دانلود کتاب دوره اول در احتمال و زنجیره های مارکف

A First Course in Probability and Markov Chains
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Giuseppe Modica and Laura Poggiolini
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر