موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  اطلس آناتومی - جلد 2 - اندام های داخلی
Internal Organs (THIEME Atlas of Anatomy), Latin nomenclature 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس آناتومی - جلد 2 - اندام های داخلی

Internal Organs (THIEME Atlas of Anatomy), Latin nomenclature 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Michael Schuenke , Erik Schulte , Udo Schumacher , Wayne Cass and Hugo Zeberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 72.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوتوبیولوژی: اصول، کاربردها، و اثرات
Photobiology: Principles, Applications, and Effects
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتوبیولوژی: اصول، کاربردها، و اثرات

Photobiology: Principles, Applications, and Effects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Leon N. Collignon
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تأثیرات سوخت و ساز بدن در ریسک اختلالات تاندون
Metabolic Influences on Risk for Tendon Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب تأثیرات سوخت و ساز بدن در ریسک اختلالات تاندون

Metabolic Influences on Risk for Tendon Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Paul W. Ackermann , David A. Hart
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یکپارچه سازی درمان درد ستون فقرات
Integrating Pain Treatment into Your Spine Practice 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب یکپارچه سازی درمان درد ستون فقرات

Integrating Pain Treatment into Your Spine Practice 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Steven M. Falowski , Jason E. Pope
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوامل مؤثر در رشد و سایتوکاین که در توسعه عضله اسکلتی ، رشد، بازسازی و بیماری
Growth Factors and Cytokines in Skeletal Muscle Development, Growth, Regeneration and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب عوامل مؤثر در رشد و سایتوکاین که در توسعه عضله اسکلتی ، رشد، بازسازی و بیماری

Growth Factors and Cytokines in Skeletal Muscle Development, Growth, Regeneration and Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Jason White , Gayle Smythe
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه اصول آناتومی و فیزیولوژی
Study Guide for Rizzo's Fundamentals of Anatomy and Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه اصول آناتومی و فیزیولوژی

Study Guide for Rizzo's Fundamentals of Anatomy and Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Donald C Rizzo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 56.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش: تغذیه، انرژی، و عملکرد انسان
Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش: تغذیه، انرژی، و عملکرد انسان

Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: William D. McArdle BS M.Ed PhD , Frank I. Katch and Victor L. Katch
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 135.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی و فیزیولوژی برای پرستاران در یک نگاه
Anatomy and Physiology for Nurses at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی و فیزیولوژی برای پرستاران در یک نگاه

Anatomy and Physiology for Nurses at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Ian Peate and Muralitharan Nair
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 38.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی بالینی
Illustrated Clinical Anatomy, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی بالینی

Illustrated Clinical Anatomy, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Peter H. Abrahams , John L. Craven and John S.P. Lumley
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس آناتومی انسان
Atlas of Human Anatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس آناتومی انسان

Atlas of Human Anatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Mark Nielsen and Shawn D. Miller
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 71.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آناتومی انسان و فیزیولوژی آزمایشگاهی
Human Anatomy & Physiology Laboratory Manual: Making Connections, Cat Version
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آناتومی انسان و فیزیولوژی آزمایشگاهی

Human Anatomy & Physiology Laboratory Manual: Making Connections, Cat Version
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Catharine C. Whiting
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 103.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول آناتومی و فیزیولوژی
Fundamentals of Anatomy and Physiology: For Nursing and Healthcare Students
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول آناتومی و فیزیولوژی

Fundamentals of Anatomy and Physiology: For Nursing and Healthcare Students
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Ian Peate and Muralitharan Nair
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 67.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی انسان، اطلس رنگی
Human Anatomy, Color Atlas and Textbook,
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی انسان، اطلس رنگی

Human Anatomy, Color Atlas and Textbook,
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: John A. Gosling , Philip F. Harris , John R. Humpherson and Ian Whitmore
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 112.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سفتی شریانی: مفاهیم و مداخلات
Arterial Stiffness: Implications and Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب سفتی شریانی: مفاهیم و مداخلات

Arterial Stiffness: Implications and Interventions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Bradley S. Fleenor and Adam J. Berrones
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکاسی اطلس منطقه ای بیماریهای استخوانی: راهنمای تغییرات پاتولوژیک و عادی در اسکلت انسان
Photographic Regional Atlas of Bone Disease: A Guide to Pathologic and Normal Variations in the Human Skeleton
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاسی اطلس منطقه ای بیماریهای استخوانی: راهنمای تغییرات پاتولوژیک و عادی در اسکلت انسان

Photographic Regional Atlas of Bone Disease: A Guide to Pathologic and Normal Variations in the Human Skeleton
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Robert W. Mann and David R. Hunt
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 36.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی
Ganong's Review of Medical Physiology, Twenty-Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی

Ganong's Review of Medical Physiology, Twenty-Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Kim E. Barrett , Susan M. Barman , Scott Boitano and Heddwen Brooks
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 90.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی
USMLE-Step-1-Lecture-Notes-2016-Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی

USMLE-Step-1-Lecture-Notes-2016-Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: L. Britt Wilson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترجمه پژوهش در درد و خارش
Translational Research in Pain and Itch
نام کتاب:

دانلود کتاب ترجمه پژوهش در درد و خارش

Translational Research in Pain and Itch
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Chao Ma and Yuguang Huang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آناتومی اعصاب  سر و گردن
Head, Neck, and Neuroanatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی اعصاب سر و گردن

Head, Neck, and Neuroanatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Michael Schuenke , Erik Schulte , Udo Schumacher , Edward D. Lamperti and Markus Voll
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 81.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک لمس: آناتومی سطحی برای درمانگران فیزیکی
Palpation Techniques: Surface Anatomy for Physical Therapists
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک لمس: آناتومی سطحی برای درمانگران فیزیکی

Palpation Techniques: Surface Anatomy for Physical Therapists
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Bernhard Reichert
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 47.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر