موضوعات کتاب ها

درمان نوین صرع
Novel Treatment of Epilepsy
نام کتاب:

درمان نوین صرع

Novel Treatment of Epilepsy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Humberto Foyaca-Siba
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جنبه های نوین از بیماری صرع
Novel Aspects on Epilepsy
نام کتاب:

جنبه های نوین از بیماری صرع

Novel Aspects on Epilepsy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Humberto Foyaca-Sibat
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بینش های جدیدی را در پیشگیری و درمان بولمیا نرووسا
New Insights into the Prevention and Treatment of Bulimia Nervosa
نام کتاب:

بینش های جدیدی را در پیشگیری و درمان بولمیا نرووسا

New Insights into the Prevention and Treatment of Bulimia Nervosa
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Phillipa Hay
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اختلالات عصبی عضلانی
Neuromuscular Disorders
نام کتاب:

اختلالات عصبی عضلانی

Neuromuscular Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Ashraf Zaher
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تومور نورواندوکرین
Neuroendocrine Tumor
نام کتاب:

تومور نورواندوکرین

Neuroendocrine Tumor
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Kyuzi Kamoi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نورودجنراسیون (از دست دادن تدریجی ساختار و عملکرد سلول های عصبی)
Neurodegeneration
نام کتاب:

نورودجنراسیون (از دست دادن تدریجی ساختار و عملکرد سلول های عصبی)

Neurodegeneration
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: L. Miguel Martins and Samantha H.Y. Loh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیماری های روانی – ارزیابی، درمان و مفاهیم
Mental Illnesses - Evaluation, Treatments and Implications
نام کتاب:

بیماری های روانی – ارزیابی، درمان و مفاهیم

Mental Illnesses - Evaluation, Treatments and Implications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Luciano L'Abate
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مکانیسم ها در بیماری پارکینسون – مدل ها و درمان ها
Mechanisms in Parkinsons Disease-Models and Treatments
نام کتاب:

مکانیسم ها در بیماری پارکینسون – مدل ها و درمان ها

Mechanisms in Parkinsons Disease-Models and Treatments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Juliana Dushanova
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 آخرین یافته ها در تحقیقات ناتوانی ذهنی و رشدی
Latest Findings in Intellectual and Developmental Disabilities Research
نام کتاب:

آخرین یافته ها در تحقیقات ناتوانی ذهنی و رشدی

Latest Findings in Intellectual and Developmental Disabilities Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Üner Tan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری هانتینگتون – مفاهیم اصلی و پیشرفت های کنونی
Huntington's Disease - Core Concepts and Current Advances
نام کتاب:

بیماری هانتینگتون – مفاهیم اصلی و پیشرفت های کنونی

Huntington's Disease - Core Concepts and Current Advances
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Nagehan Ersoy Tunali
سال انتشار: 2012
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 انسفالومیلیت (آماس مغز) اتوایمیون تجربی – مدل ها، زیست شناسی بیماری و درمان تجربی
Experimental Autoimmune Encephalomyelitis - Models, Disease Biology and Experimental Therapy
نام کتاب:

انسفالومیلیت (آماس مغز) اتوایمیون تجربی – مدل ها، زیست شناسی بیماری و درمان تجربی

Experimental Autoimmune Encephalomyelitis - Models, Disease Biology and Experimental Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Robert Weissert
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اتیولوژی (سبب شناسی) و پاتوفیزیولوژی بیماری پارکینسون
Etiology and Pathophysiology of Parkinsons Disease
نام کتاب:

اتیولوژی (سبب شناسی) و پاتوفیزیولوژی بیماری پارکینسون

Etiology and Pathophysiology of Parkinsons Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Abdul Qayyum Rana
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


یادداشت های اساسی در روانپزشکی
Essential Notes in Psychiatry
نام کتاب:

یادداشت های اساسی در روانپزشکی

Essential Notes in Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Victor Olisah
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هوش هیجانی – چشم انداز ها و کاربرد های جدید
Emotional Intelligence - New Perspectives and Applications
نام کتاب:

هوش هیجانی – چشم انداز ها و کاربرد های جدید

Emotional Intelligence - New Perspectives and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Annamaria Di Fabio
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اثر داروهای ضد افسردگی
Effects of Antidepressants
نام کتاب:

اثر داروهای ضد افسردگی

Effects of Antidepressants
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Ru-Band Lu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دیستونیا - جنبه های آن
Dystonia - The Many Facets
نام کتاب:

دیستونیا - جنبه های آن

Dystonia - The Many Facets
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Raymond L. Rosales
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دیدگاه های مختلف درباره اختلالات اضطرابی
Different Views of Anxiety Disorders
نام کتاب:

دیدگاه های مختلف درباره اختلالات اضطرابی

Different Views of Anxiety Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Salih Selek
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تشخیص و توانبخشی بیماری پارکینسون
Diagnostics and Rehabilitation of Parkinsons Disease
نام کتاب:

تشخیص و توانبخشی بیماری پارکینسون

Diagnostics and Rehabilitation of Parkinsons Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Juliana Dushanova
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 30 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب تشخیص و درمان بیماری پارکینسون
Diagnosis and Treatment of Parkinsons Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص و درمان بیماری پارکینسون

Diagnosis and Treatment of Parkinsons Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Abdul Qayyum Rana
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روند های معاصر در پژوهش ADHD (اختلال بیش فعالی کمبود توجه)
Contemporary Trends in ADHD Research
نام کتاب:

روند های معاصر در پژوهش ADHD (اختلال بیش فعالی کمبود توجه)

Contemporary Trends in ADHD Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Jill M. Norvilitis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر