موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مقدمه ای بر بهداشت عمومی
Introduction To Public Health 5th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر بهداشت عمومی

Introduction To Public Health 5th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Mary-Jane Schneider
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت جهانی کودک
Textbook of Global Child Health, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت جهانی کودک

Textbook of Global Child Health, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Deepak M. Kamat and Philip R. Fischer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محیط زیست و بهداشت عمومی
The Built Environment and Public Health
نام کتاب:

دانلود کتاب محیط زیست و بهداشت عمومی

The Built Environment and Public Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Russell P. Lopez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آینده سلامت، رفاه و تربیت بدنی: بهینه سازی بهداشت کودکان از طریق مشارکت جامعه محلی و جهانی
The Future of Health, Wellbeing and Physical Education: Optimising Children's Health through Local and Global Community Partnerships
نام کتاب:

دانلود کتاب آینده سلامت، رفاه و تربیت بدنی: بهینه سازی بهداشت کودکان از طریق مشارکت جامعه محلی و جهانی

The Future of Health, Wellbeing and Physical Education: Optimising Children's Health through Local and Global Community Partnerships
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Timothy Lynch
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثر آموزش HIV / ایدز در سراسر جهان
Impact of HIV/AIDS on Education Worldwide
نام کتاب:

دانلود کتاب اثر آموزش HIV / ایدز در سراسر جهان

Impact of HIV/AIDS on Education Worldwide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Alexander W. Wiseman and Ryan N. Glover
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت های بهداشتی گند زدایی: مقدمه و شیوه های استاندارد، جلد 1
Healthcare Sterilisation: Introduction and Standard Practices, Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت های بهداشتی گند زدایی: مقدمه و شیوه های استاندارد، جلد 1

Healthcare Sterilisation: Introduction and Standard Practices, Volume 1
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Wayne R. Rogers
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی سلامت و ارزیابی: عملی، رویکرد سیستماتیک برای بهداشت جامعه
Health Program Planning And Evaluation: A Practical, Systematic Approach for Community Health
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی سلامت و ارزیابی: عملی، رویکرد سیستماتیک برای بهداشت جامعه

Health Program Planning And Evaluation: A Practical, Systematic Approach for Community Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: L. Michele Issel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات موردی برای مدیریت اطلاعات سلامت
Case Studies for Health Information Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات موردی برای مدیریت اطلاعات سلامت

Case Studies for Health Information Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Patricia Schnering , Nanette B. Sayles and Charlotte McCuen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حوادث: عوامل خطر، سلامت و اقدامات ایمنی
Accidents: Risk Factors, Health Outcomes and Safety Measures
نام کتاب:

دانلود کتاب حوادث: عوامل خطر، سلامت و اقدامات ایمنی

Accidents: Risk Factors, Health Outcomes and Safety Measures
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Carlo Giacomo Prato
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای یکپارچه کودکان برای بهداشت و درمان حرفه ای
A Guide to Integrative Pediatrics for the Healthcare Professional
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای یکپارچه کودکان برای بهداشت و درمان حرفه ای

A Guide to Integrative Pediatrics for the Healthcare Professional
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Sanghamitra Misra and Ana Maria Verissimo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش ساختاری در بهداشت عمومی
Structural Approaches in Public Health
نام کتاب:

دانلود کتاب روش ساختاری در بهداشت عمومی

Structural Approaches in Public Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Marni Sommer and Richard Parker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازسازی بیماران آمریکایی
Remaking the American Patient: How Madison Avenue and Modern Medicine Turned Patients into Consumers
نام کتاب:

دانلود کتاب بازسازی بیماران آمریکایی

Remaking the American Patient: How Madison Avenue and Modern Medicine Turned Patients into Consumers
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Nancy Tomes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت IT به عنوان یک ابزاربرای پیشگیری ازسیاست های بهداشت عمومی
Health IT as a Tool for Prevention in Public Health Policies
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت IT به عنوان یک ابزاربرای پیشگیری ازسیاست های بهداشت عمومی

Health IT as a Tool for Prevention in Public Health Policies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Divya Srinivasan Sridhar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوابق الکترونیک سلامت
Electronic Health Record: A Systems Analysis of the Medications Domain
نام کتاب:

دانلود کتاب سوابق الکترونیک سلامت

Electronic Health Record: A Systems Analysis of the Medications Domain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Alexander Scarlat
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک اصلاح مراقبت بهداشت و سلامت: پر کردن شکاف میان تصور و واقعیت
Understanding Health Care Reform: Bridging the Gap Between Myth and Reality
نام کتاب:

دانلود کتاب درک اصلاح مراقبت بهداشت و سلامت: پر کردن شکاف میان تصور و واقعیت

Understanding Health Care Reform: Bridging the Gap Between Myth and Reality
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Arthur M. Feldman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم ها و شبکه های اجتماعی موبایل در بهداشت و درمان
mHealth Ecosystems and Social Networks in Healthcare
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم ها و شبکه های اجتماعی موبایل در بهداشت و درمان

mHealth Ecosystems and Social Networks in Healthcare
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Athina A. Lazakidou , Stelios Zimeras , Dimitra Iliopoulou and Dionysios-Dimitrios Koutsouris
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قانون سلامت عمومی: قدرت، وظیفه، خویشتن داری
Public Health Law: Power, Duty, Restraint
نام کتاب:

دانلود کتاب قانون سلامت عمومی: قدرت، وظیفه، خویشتن داری

Public Health Law: Power, Duty, Restraint
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Lawrence O. Gostin , Lindsay F. Wiley and Thomas R. Frieden
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت عمومی و عدالت اجتماعی
Public Health and Social Justice
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت عمومی و عدالت اجتماعی

Public Health and Social Justice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Martin Donohoe
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخ ستیزه نژاد و بهداشت در شمال امریکا
Precarious Prescriptions: Contested Histories of Race and Health in North America
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخ ستیزه نژاد و بهداشت در شمال امریکا

Precarious Prescriptions: Contested Histories of Race and Health in North America
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Laurie B. Green , John Mckiernan-González and Martin Summers
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل خطر مراقبت های بهداشتی و مدیریت ایمنی، ویرایش سوم
Healthcare Hazard Control and Safety Management, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل خطر مراقبت های بهداشتی و مدیریت ایمنی، ویرایش سوم

Healthcare Hazard Control and Safety Management, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: James T. Tweedy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر