موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اساس علمی بهداشت و درمان: ایدز و بارداری
Scientific Basis of Healthcare: AIDS & Pregnancy
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس علمی بهداشت و درمان: ایدز و بارداری

Scientific Basis of Healthcare: AIDS & Pregnancy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Colin R. Martin and Victor R. Preedy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازدید سلامت
Health Visiting: Preparation for Practice 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بازدید سلامت

Health Visiting: Preparation for Practice 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Karen A. Luker , Gretl A. McHugh and Rosamund M. Bryar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنجش و تجزیه و تحلیل در تبدیل تحول بهداشت و درمان: جلد 1: رویکردهای کمی در سیستم بهداشت و درمان مهندسی
Measurement and Analysis in Transforming Healthcare Delivery: Volume 1: Quantitative Approaches in Health Systems Engineering 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجش و تجزیه و تحلیل در تبدیل تحول بهداشت و درمان: جلد 1: رویکردهای کمی در سیستم بهداشت و درمان مهندسی

Measurement and Analysis in Transforming Healthcare Delivery: Volume 1: Quantitative Approaches in Health Systems Engineering 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Peter J. Fabri
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جمعیت بهداشت جهانی و بهزیستی در قرن 21
Global Population Health and Well- Being in the 21st Century
نام کتاب:

دانلود کتاب جمعیت بهداشت جهانی و بهزیستی در قرن 21

Global Population Health and Well- Being in the 21st Century
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: George Lueddeke
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محیط زیست و بهداشت عمومی
The Built Environment and Public Health 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب محیط زیست و بهداشت عمومی

The Built Environment and Public Health 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Russell P. Lopez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیرساخت های دیجیتال برای سیستم  آموزش بهداشت
Digital Infrastructure for the Learning Health System: The Foundation for Continuous Improvement in Health and Health Care
نام کتاب:

دانلود کتاب زیرساخت های دیجیتال برای سیستم آموزش بهداشت

Digital Infrastructure for the Learning Health System: The Foundation for Continuous Improvement in Health and Health Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Institute of Medicine , Roundtable on Value and Science-Driven Health Care and J. Michael McGinnis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت دانش فراگیر بهداشت
Pervasive Health Knowledge Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت دانش فراگیر بهداشت

Pervasive Health Knowledge Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Rajeev Bali , Indrit Troshani , Steve Goldberg and Nilmini Wickramasinghe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر بهداشت عمومی
Introduction To Public Health 5th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر بهداشت عمومی

Introduction To Public Health 5th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Mary-Jane Schneider
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت جهانی کودک
Textbook of Global Child Health, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت جهانی کودک

Textbook of Global Child Health, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Deepak M. Kamat and Philip R. Fischer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محیط زیست و بهداشت عمومی
The Built Environment and Public Health
نام کتاب:

دانلود کتاب محیط زیست و بهداشت عمومی

The Built Environment and Public Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Russell P. Lopez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آینده سلامت، رفاه و تربیت بدنی: بهینه سازی بهداشت کودکان از طریق مشارکت جامعه محلی و جهانی
The Future of Health, Wellbeing and Physical Education: Optimising Children's Health through Local and Global Community Partnerships
نام کتاب:

دانلود کتاب آینده سلامت، رفاه و تربیت بدنی: بهینه سازی بهداشت کودکان از طریق مشارکت جامعه محلی و جهانی

The Future of Health, Wellbeing and Physical Education: Optimising Children's Health through Local and Global Community Partnerships
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Timothy Lynch
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثر آموزش HIV / ایدز در سراسر جهان
Impact of HIV/AIDS on Education Worldwide
نام کتاب:

دانلود کتاب اثر آموزش HIV / ایدز در سراسر جهان

Impact of HIV/AIDS on Education Worldwide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Alexander W. Wiseman and Ryan N. Glover
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت های بهداشتی گند زدایی: مقدمه و شیوه های استاندارد، جلد 1
Healthcare Sterilisation: Introduction and Standard Practices, Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت های بهداشتی گند زدایی: مقدمه و شیوه های استاندارد، جلد 1

Healthcare Sterilisation: Introduction and Standard Practices, Volume 1
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Wayne R. Rogers
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی سلامت و ارزیابی: عملی، رویکرد سیستماتیک برای بهداشت جامعه
Health Program Planning And Evaluation: A Practical, Systematic Approach for Community Health
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی سلامت و ارزیابی: عملی، رویکرد سیستماتیک برای بهداشت جامعه

Health Program Planning And Evaluation: A Practical, Systematic Approach for Community Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: L. Michele Issel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات موردی برای مدیریت اطلاعات سلامت
Case Studies for Health Information Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات موردی برای مدیریت اطلاعات سلامت

Case Studies for Health Information Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Patricia Schnering , Nanette B. Sayles and Charlotte McCuen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حوادث: عوامل خطر، سلامت و اقدامات ایمنی
Accidents: Risk Factors, Health Outcomes and Safety Measures
نام کتاب:

دانلود کتاب حوادث: عوامل خطر، سلامت و اقدامات ایمنی

Accidents: Risk Factors, Health Outcomes and Safety Measures
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Carlo Giacomo Prato
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای یکپارچه کودکان برای بهداشت و درمان حرفه ای
A Guide to Integrative Pediatrics for the Healthcare Professional
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای یکپارچه کودکان برای بهداشت و درمان حرفه ای

A Guide to Integrative Pediatrics for the Healthcare Professional
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Sanghamitra Misra and Ana Maria Verissimo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش ساختاری در بهداشت عمومی
Structural Approaches in Public Health
نام کتاب:

دانلود کتاب روش ساختاری در بهداشت عمومی

Structural Approaches in Public Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Marni Sommer and Richard Parker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازسازی بیماران آمریکایی
Remaking the American Patient: How Madison Avenue and Modern Medicine Turned Patients into Consumers
نام کتاب:

دانلود کتاب بازسازی بیماران آمریکایی

Remaking the American Patient: How Madison Avenue and Modern Medicine Turned Patients into Consumers
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Nancy Tomes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت IT به عنوان یک ابزاربرای پیشگیری ازسیاست های بهداشت عمومی
Health IT as a Tool for Prevention in Public Health Policies
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت IT به عنوان یک ابزاربرای پیشگیری ازسیاست های بهداشت عمومی

Health IT as a Tool for Prevention in Public Health Policies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Divya Srinivasan Sridhar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر