موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مهندسی نانو ذرات و محیط زیست
Engineered Nanoparticles and the Environment: Biophysicochemical Processes and Toxicity
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی نانو ذرات و محیط زیست

Engineered Nanoparticles and the Environment: Biophysicochemical Processes and Toxicity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Baoshan Xing , Chad D. Vecitis and Nicola Senesi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فاژ دیسپلی در بیوتکنولوژی و کشف دارو
Phage Display In Biotechnology and Drug Discovery, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فاژ دیسپلی در بیوتکنولوژی و کشف دارو

Phage Display In Biotechnology and Drug Discovery, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Sachdev S. Sidhu and Clarence Ronald Geyer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فرآیندهای بیولوژیکی
Analysis of biological processes: Verbal description, schemes, and mathematical models 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فرآیندهای بیولوژیکی

Analysis of biological processes: Verbal description, schemes, and mathematical models 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Alfonsas Juška
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در MALDI و لیزر، ناشی از یونیزاسیون نرم طیف سنجی جرمی
Advances in MALDI and Laser-Induced Soft Ionization Mass Spectrometry 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در MALDI و لیزر، ناشی از یونیزاسیون نرم طیف سنجی جرمی

Advances in MALDI and Laser-Induced Soft Ionization Mass Spectrometry 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Rainer Cramer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهبردهای کنترل و تصمیم گیری در تصفیه خانه فاضلاب برای بهبود عملیات
Control and Decision Strategies in Wastewater Treatment Plants for Operation Improvement
نام کتاب:

دانلود کتاب راهبردهای کنترل و تصمیم گیری در تصفیه خانه فاضلاب برای بهبود عملیات

Control and Decision Strategies in Wastewater Treatment Plants for Operation Improvement
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Ignacio Santín , Carles Pedret and Ramon Vilanova
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تحقیقات و کاربردهای  کیتوزان
Handbook of Chitosan Research and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تحقیقات و کاربردهای کیتوزان

Handbook of Chitosan Research and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Richard G. Mackay and Jennifer M. Tait
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های سوختی
Fuel Cells: Selected Entries from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های سوختی

Fuel Cells: Selected Entries from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Klaus-Dieter Kreuer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروریسی برای کاربردهای پیشرفته پزشکی و درمان
Electrospinning for Advanced Biomedical Applications and Therapies
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروریسی برای کاربردهای پیشرفته پزشکی و درمان

Electrospinning for Advanced Biomedical Applications and Therapies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: M. Neves Nuno
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید پروتئین نوترکیب درمانی
Update on Production of Recombinant Therapeutic Protein: Transient Gene Expression
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید پروتئین نوترکیب درمانی

Update on Production of Recombinant Therapeutic Protein: Transient Gene Expression
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Jianwei Zhu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوراکتورها در زیست شناسی سلولهای بنیادی
Bioreactors in Stem Cell Biology: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوراکتورها در زیست شناسی سلولهای بنیادی

Bioreactors in Stem Cell Biology: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Kursad Turksen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه بیولوژیکی و زیست پالایی سیستم های آلوده: پیشرفت جدید و فن آوری
Biodegradation and Bioremediation of Polluted Systems: New Advances and Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه بیولوژیکی و زیست پالایی سیستم های آلوده: پیشرفت جدید و فن آوری

Biodegradation and Bioremediation of Polluted Systems: New Advances and Technologies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Rolando Chamy , Francisca Rosenkranz and Lorena Soler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در مهندسی زیستی
Advances in Bioengineering
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در مهندسی زیستی

Advances in Bioengineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Pier Andrea Serra
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده صنعتی در حسگرهای زیستی: محیط زیست و کاربردهای پزشکی
State of the Art in Biosensors: Environmental and Medical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده صنعتی در حسگرهای زیستی: محیط زیست و کاربردهای پزشکی

State of the Art in Biosensors: Environmental and Medical Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Toonika Rinken
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پپتیدهای درمانی و پروتئین ها: فرمولاسیون، پردازش، و سیستم های انتقال، ویرایش سوم
Therapeutic Peptides and Proteins: Formulation, Processing, and Delivery Systems, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پپتیدهای درمانی و پروتئین ها: فرمولاسیون، پردازش، و سیستم های انتقال، ویرایش سوم

Therapeutic Peptides and Proteins: Formulation, Processing, and Delivery Systems, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Ajay K. Banga
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوفیلم میکروبی: اهمیت و کاربرد ها
Microbial Biofilms: Importance and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوفیلم میکروبی: اهمیت و کاربرد ها

Microbial Biofilms: Importance and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Dharumadurai Dhanasekaran and Nooruddin Thajuddin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 92.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کانفوکال لیزری میکروسکوپ: اصول و کاربردها در پزشکی، زیست شناسی و علوم غذایی
Confocal Laser Microscopy: Principles and applications in medicine, biology and the food science
نام کتاب:

دانلود کتاب کانفوکال لیزری میکروسکوپ: اصول و کاربردها در پزشکی، زیست شناسی و علوم غذایی

Confocal Laser Microscopy: Principles and applications in medicine, biology and the food science
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Neil lagali
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 34.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری های پیشرفته برای تولید پروتئین های پیچیده و خصوصیات
Advanced Technologies for Protein Complex Production and Characterization
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری های پیشرفته برای تولید پروتئین های پیچیده و خصوصیات

Advanced Technologies for Protein Complex Production and Characterization
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: M. Cristina Vega
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم در بیوتکنولوژی: تاریخچه، علم و کسب و کار
Concepts in Biotechnology: History, Science and Business
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم در بیوتکنولوژی: تاریخچه، علم و کسب و کار

Concepts in Biotechnology: History, Science and Business
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Klaus Buchholz and John Collins
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 56.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسگرهای زیستی بر اساس آپتامرها و آنزیم ها
Biosensors Based on Aptamers and Enzymes
نام کتاب:

دانلود کتاب حسگرهای زیستی بر اساس آپتامرها و آنزیم ها

Biosensors Based on Aptamers and Enzymes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Man Bock Gu and Hak-Sung Kim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش سیستم بسته: مدلسازی و طراحی
Batch Processing: Modeling and Design
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیستم بسته: مدلسازی و طراحی

Batch Processing: Modeling and Design
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Urmila Diwekar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر