موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب حسابداری پیشرفته
Advanced Accounting for A2 Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری پیشرفته

Advanced Accounting for A2 Second Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Ian Harrison
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه به خطر توازن و بودجه
Introduction to Risk Parity and Budgeting
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه به خطر توازن و بودجه

Introduction to Risk Parity and Budgeting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Thierry Roncalli
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول بنیادی حسابداری
Fundamental Accounting Principles
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول بنیادی حسابداری

Fundamental Accounting Principles
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: John Wild , Ken Shaw and Barbara Chiappetta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 104 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل تصادفی با برنامه های کاربردی مالی
Stochastic Analysis with Financial Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل تصادفی با برنامه های کاربردی مالی

Stochastic Analysis with Financial Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Arturo Kohatsu-Higa , Nicolas Privault and Shuenn-Jyi Sheu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری پیشرفته
Advanced Accounting
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری پیشرفته

Advanced Accounting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Floyd A. Beams , Joseph H. Anthony , Bruce Bettinghaus and Kenneth Smith
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری مدیریتی
Managerial Accounting
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری مدیریتی

Managerial Accounting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Charles E. Davis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 50.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابرسی ناب: ارزش افزوده و بهره وری در حسابرسی داخلی
Lean Auditing: Driving Added Value and Efficiency in Internal Audit
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابرسی ناب: ارزش افزوده و بهره وری در حسابرسی داخلی

Lean Auditing: Driving Added Value and Efficiency in Internal Audit
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: James C. Paterson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات و راه حل ها در ریاضیات مالی: حساب دیفرانسیل و انتگرال تصادفی
Problems and Solutions in Mathematical Finance: Stochastic Calculus
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات و راه حل ها در ریاضیات مالی: حساب دیفرانسیل و انتگرال تصادفی

Problems and Solutions in Mathematical Finance: Stochastic Calculus
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Eric Chin , Sverrir Olafsson and Dian Nel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری حقوق صاحبان سهام خصوصی، گزارش سرمایه گذار، و فراتر
Private Equity Accounting, Investor Reporting, and Beyond
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری حقوق صاحبان سهام خصوصی، گزارش سرمایه گذار، و فراتر

Private Equity Accounting, Investor Reporting, and Beyond
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Mariya Stefanova
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مالی و حسابداری : مقدمه
Financial and Management Accounting: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مالی و حسابداری : مقدمه

Financial and Management Accounting: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Pauline Weetman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری مالی
Financial Accounting
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری مالی

Financial Accounting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Walter T. Harrison Jr. , Charles T. Horngren and C. William Thomas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 33.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری مالی و  مدیریتی
Financial & Managerial Accounting
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری مالی و مدیریتی

Financial & Managerial Accounting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Charles T. Horngren , Walter T. Harrison Jr. and M. Suzanne Oliver
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی مالی
Financial Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی مالی

Financial Modeling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Simon Benninga
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی مالی برای صاحبان کسب و کار و کارآفرینان
Financial Modeling for Business Owners and Entrepreneurs: Developing Excel Models to Raise Capital, Increase Cash Flow, Improve Operations, Plan Projects, and Make Decisions
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی مالی برای صاحبان کسب و کار و کارآفرینان

Financial Modeling for Business Owners and Entrepreneurs: Developing Excel Models to Raise Capital, Increase Cash Flow, Improve Operations, Plan Projects, and Make Decisions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Tom Y. Sawyer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجارت کمی با R: درک ابزارهای ریاضی و محاسباتی
Quantitative Trading with R: Understanding Mathematical and Computational Tools from a Quant's Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب تجارت کمی با R: درک ابزارهای ریاضی و محاسباتی

Quantitative Trading with R: Understanding Mathematical and Computational Tools from a Quant's Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Harry Georgakopoulos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه مرور آزمون CPA اکسل: حسابداری مالی و گزارشگری
Wiley CPAexcel Exam Review 2015 Study Guide July: Financial Accounting and Reporting
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه مرور آزمون CPA اکسل: حسابداری مالی و گزارشگری

Wiley CPAexcel Exam Review 2015 Study Guide July: Financial Accounting and Reporting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: O. Ray Whittington
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه مرور آزمون CPA اکسل: حسابرسی و مدرک
Wiley CPAexcel Exam Review 2015 Study Guide (January): Auditing and Attestation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه مرور آزمون CPA اکسل: حسابرسی و مدرک

Wiley CPAexcel Exam Review 2015 Study Guide (January): Auditing and Attestation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: O. Ray Whittington
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه مرور آزمون CPA اکسل: محیط زیست و مفاهیم کسب و کار
Wiley CPAexcel Exam Review 2015 Study Guide July: Business Environment and Concepts
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه مرور آزمون CPA اکسل: محیط زیست و مفاهیم کسب و کار

Wiley CPAexcel Exam Review 2015 Study Guide July: Business Environment and Concepts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: O. Ray Whittington
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابرس کیفیت پزشکی
The Biomedical Quality Auditor Handbook, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابرس کیفیت پزشکی

The Biomedical Quality Auditor Handbook, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: ASQ Biomedical Division and Bruce Haggar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری برای مشتقات
Accounting for Derivatives
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری برای مشتقات

Accounting for Derivatives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Juan Ramirez
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر