موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آشنایی با ماهیت قانون
Understanding the Nature of Law: A Case for Constructive Conceptual Explanation
نام کتاب:

دانلود کتاب آشنایی با ماهیت قانون

Understanding the Nature of Law: A Case for Constructive Conceptual Explanation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Michael Giudice
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خلاقیت و ادبیات کودکان: راه های جدید برای تشویق تفکر واگرا
Creativity and Children's Literature: New Ways to Encourage Divergent Thinking
نام کتاب:

دانلود کتاب خلاقیت و ادبیات کودکان: راه های جدید برای تشویق تفکر واگرا

Creativity and Children's Literature: New Ways to Encourage Divergent Thinking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Marianne Saccardi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه یک عمل قانونی: عملیات و اخلاق برای کارشناسان
Developing a Forensic Practice: Operations and Ethics for Experts
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه یک عمل قانونی: عملیات و اخلاق برای کارشناسان

Developing a Forensic Practice: Operations and Ethics for Experts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: William H. Reid
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت و جرم
Cognition and Crime: Offender Decision Making and Script Analyses
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت و جرم

Cognition and Crime: Offender Decision Making and Script Analyses
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Benoit Leclerc and Richard Wortley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازگشت به جرم جنایی: تشریح، پیش بینی و پیشگیری
Criminal Recidivism: Explanation, prediction and prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب بازگشت به جرم جنایی: تشریح، پیش بینی و پیشگیری

Criminal Recidivism: Explanation, prediction and prevention
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Georgia Zara , David P. Farrington
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره در سیستم قانون خانواده: راهنمای حرفه ای مشاور
Counseling in the Family Law System: A Professional Counselor's Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره در سیستم قانون خانواده: راهنمای حرفه ای مشاور

Counseling in the Family Law System: A Professional Counselor's Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Virginia Allen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 300 مسائل خلاق فیزیک با راه حل
300 Creative Physics Problems with Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب 300 مسائل خلاق فیزیک با راه حل

300 Creative Physics Problems with Solutions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Adrian Dingle and László Holics
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 60.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاثیر و شناخت در تصمیم گیری کیفری
Affect and Cognition in Criminal Decision Making
نام کتاب:

دانلود کتاب تاثیر و شناخت در تصمیم گیری کیفری

Affect and Cognition in Criminal Decision Making
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Jean-Louis van Gelder , Henk Elffers , Danielle Reynald and Daniel S Nagin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلامت روان، جرم و عدالت کیفری: پاسخ ها و اصلاحات
Mental Health, Crime and Criminal Justice: Responses and Reforms
نام کتاب:

دانلود کتاب سلامت روان، جرم و عدالت کیفری: پاسخ ها و اصلاحات

Mental Health, Crime and Criminal Justice: Responses and Reforms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Jane Winstone
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه تلاش جنایی
A Philosophy of Criminal Attempts
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه تلاش جنایی

A Philosophy of Criminal Attempts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Bebhinn Donnelly-Lazarov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی تصمیم گیری های قضایی
The Psychology of Judicial Decision Making
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی تصمیم گیری های قضایی

The Psychology of Judicial Decision Making
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: David E. Klein and Gregory Mitchell
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قراردادهای برون سپاری
Outstanding contracts
نام کتاب:

دانلود کتاب قراردادهای برون سپاری

Outstanding contracts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Pavan Duggal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه مقایسه ای قانون و عدالت
Global Perspectives on Subsidiarity
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه مقایسه ای قانون و عدالت

Global Perspectives on Subsidiarity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Michelle Evans and Augusto Zimmermann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ناتوانی فکری: مسائل قانونی جنایی و مدنی
Intellectual Disability: Criminal and Civil Forensic Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب ناتوانی فکری: مسائل قانونی جنایی و مدنی

Intellectual Disability: Criminal and Civil Forensic Issues
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Michael Chafetz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات هنجاری، قوانین و پیروی از قانون
Problems of Normativity, Rules and Rule-Following
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات هنجاری، قوانین و پیروی از قانون

Problems of Normativity, Rules and Rule-Following
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Michal Araszkiewicz , Pawel Banas , Tomasz Gizbert-Studnicki and Krzysztof Pleszka
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دلایل و اهداف در قانون و آژانس عملی
Reasons and Intentions in Law and Practical Agency
نام کتاب:

دانلود کتاب دلایل و اهداف در قانون و آژانس عملی

Reasons and Intentions in Law and Practical Agency
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: George Pavlakos and Veronica Rodriguez-Blanco
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسئولیت نیابتی در شبه جرم: چشم انداز تطبیقی
Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب مسئولیت نیابتی در شبه جرم: چشم انداز تطبیقی

Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Paula Giliker
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قوانین قرارداد
Law of Contract
نام کتاب:

دانلود کتاب قوانین قرارداد

Law of Contract
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: M P Furmston
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات مالیاتی فدرال
Federal Tax Research
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات مالیاتی فدرال

Federal Tax Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: William A.(William A. Raabe) Raabe
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیمه محصول زراعی فدرال: مقررات لایحه کشاورزی،  روند ملاحظات و کاهش حق بیمه
Federal Crop Insurance: Farm Bill Provisions, Trends, and Premium Reduction Considerations
نام کتاب:

دانلود کتاب بیمه محصول زراعی فدرال: مقررات لایحه کشاورزی، روند ملاحظات و کاهش حق بیمه

Federal Crop Insurance: Farm Bill Provisions, Trends, and Premium Reduction Considerations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Tristan E. Bonner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر