موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  درک خاک های تاکستان
Understanding Vineyard Soils
نام کتاب:

دانلود کتاب درک خاک های تاکستان

Understanding Vineyard Soils
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Robert E. White
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 93.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتا  تحلیل پایداری شیب با استفاده از روش تعادل حد – اصول و روش ها
Slope Stability Analysis by the Limit Equilibrium Method: Fundamentals and Methods
نام کتاب:

دانلود کتا تحلیل پایداری شیب با استفاده از روش تعادل حد – اصول و روش ها

Slope Stability Analysis by the Limit Equilibrium Method: Fundamentals and Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Sc.D., P.E. Yang H. Huang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروسکیت ها: ویژگی ساختار روابط
Perovskites: Structure-Property Relationships
نام کتاب:

دانلود کتاب پروسکیت ها: ویژگی ساختار روابط

Perovskites: Structure-Property Relationships
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Richard J. D. Tilley
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خاک: درس شگفت انگیز در مکانیک خاک
Grounded! Amazing Classroom Demonstrations in Soil Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب خاک: درس شگفت انگیز در مکانیک خاک

Grounded! Amazing Classroom Demonstrations in Soil Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: P.E. David J. Elton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خاک: اصول، خواص و مدیریت
Soils: Principles, Properties and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب خاک: اصول، خواص و مدیریت

Soils: Principles, Properties and Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Khan Towhid Osman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ترک های خشک و الگو های آنها: شکل گیری و مدل سازی در علم و طبیعت
Desiccation Cracks and their Patterns: Formation and Modelling in Science and Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب ترک های خشک و الگو های آنها: شکل گیری و مدل سازی در علم و طبیعت

Desiccation Cracks and their Patterns: Formation and Modelling in Science and Nature
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Lucas Goehring , Akio Nakahara , Tapati Dutta , So Kitsunezaki and Sujata Tarafdar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خاک
Soil: Reflections on the Basis of our Existence
نام کتاب:

دانلود کتاب خاک

Soil: Reflections on the Basis of our Existence
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Håkan Wallander
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کربن خاک
Soil Carbon
نام کتاب:

دانلود کتاب کربن خاک

Soil Carbon
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Alfred E. Hartemink and Kevin McSweeney
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 32.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کرایوپدولوژی
Cryopedology
نام کتاب:

دانلود کتاب کرایوپدولوژی

Cryopedology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: James G. Bockheim
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلودگی فلزات سنگین خاک: نظارت و بازسازی
Heavy Metal Contamination of Soils: Monitoring and Remediation
نام کتاب:

دانلود کتاب آلودگی فلزات سنگین خاک: نظارت و بازسازی

Heavy Metal Contamination of Soils: Monitoring and Remediation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Irena Sherameti and Ajit Varma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشروی در خاک های غیر اشباع
Advances in Unsaturated Soils
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشروی در خاک های غیر اشباع

Advances in Unsaturated Soils
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Bernardo Caicedo , Carol Murillo, Laureano Hoyos , Julio Esteban Colmenares and Ivan Rafael Berdugo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 81.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خاک زیر پا: امکانات نامحدود برای منابع محدود
The Soil Underfoot: Infinite Possibilities for a Finite Resource
نام کتاب:

دانلود کتاب خاک زیر پا: امکانات نامحدود برای منابع محدود

The Soil Underfoot: Infinite Possibilities for a Finite Resource
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: G. Jock Churchman and Edward R. Landa
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 51.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر شیمی خاک: تجزیه و تحلیل و ابزار دقیق
Introduction to Soil Chemistry: Analysis and Instrumentation
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر شیمی خاک: تجزیه و تحلیل و ابزار دقیق

Introduction to Soil Chemistry: Analysis and Instrumentation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Alfred R. Conklin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی تجربی و کاربردی خاک اشباع نشده
Experimental and Applied Modeling of Unsaturated Soils
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی تجربی و کاربردی خاک اشباع نشده

Experimental and Applied Modeling of Unsaturated Soils
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Laureano R. Hoyos , Xiong Zhang and Anand J. Puppala
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مدیریت فسفر پایدار
Sustainable Phosphorus Management: A Global Transdisciplinary Roadmap
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت فسفر پایدار

Sustainable Phosphorus Management: A Global Transdisciplinary Roadmap
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Roland W. Scholz , Amit H. Roy , Fridolin S. Brand , Deborah T. Hellums and Andrea E. Ulrich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  امیک ها در علوم خاک
Omics in Soil Science
نام کتاب:

دانلود کتاب امیک ها در علوم خاک

Omics in Soil Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Paolo Nannipieri, Giacomo Pietramellara , Giancarlo Renella
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنگ شناسی
Petrology: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب سنگ شناسی

Petrology: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Gautam Sen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم خاک رس: برنامه های کاربردی در صنعت، مهندسی و محیط زیست
The Science of Clays: Applications in Industry, Engineering, and Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب علم خاک رس: برنامه های کاربردی در صنعت، مهندسی و محیط زیست

The Science of Clays: Applications in Industry, Engineering, and Environment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Swapna Mukherjee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خاک رس حاوی نانوکامپوزیت های پلیمری: از اصول تا کاربرد های واقعی
Clay-Containing Polymer Nanocomposites: From Fundamentals to Real Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب خاک رس حاوی نانوکامپوزیت های پلیمری: از اصول تا کاربرد های واقعی

Clay-Containing Polymer Nanocomposites: From Fundamentals to Real Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Suprakas Sinha Ray
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خاک کرواسی
The Soils of Croatia
نام کتاب:

دانلود کتاب خاک کرواسی

The Soils of Croatia
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Ferdo Basic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 25.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر