موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنما برای آزمایشات بالینی تصويربرداری و مداخلات تصویری هدایت شده
Handbook for Clinical Trials of Imaging and Image-Guided Interventions 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنما برای آزمایشات بالینی تصويربرداری و مداخلات تصویری هدایت شده

Handbook for Clinical Trials of Imaging and Image-Guided Interventions 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Nancy A. Obuchowski and G. Scott Gazelle
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی تصویربرداری از ستون فقرات انسان: اطلس جامع
Imaging Anatomy of the Human Spine: A Comprehensive Atlas Including Adjacent Structures 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی تصویربرداری از ستون فقرات انسان: اطلس جامع

Imaging Anatomy of the Human Spine: A Comprehensive Atlas Including Adjacent Structures 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Scott E. Forseen and Neil M. Borden
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 40.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب CT ریه با وضوح بالا
High-Resolution CT of the Lung Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب CT ریه با وضوح بالا

High-Resolution CT of the Lung Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: W. Richard Webb , Nestor L. Muller and David P Naidich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 70.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های تصویربرداری تشخیصی و ابزار ها
Endoscopic Imaging Techniques and Tools 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های تصویربرداری تشخیصی و ابزار ها

Endoscopic Imaging Techniques and Tools 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Vani J.A. Konda and Irving Waxman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سونوگرافی حرکتی چشم : اطلس تصویری برای چشم پزشکان و تکنسین تصویربرداری
Dynamic Ophthalmic Ultrasonography: A Video Atlas for Ophthalmologists and Imaging Technicians
نام کتاب:

دانلود کتاب سونوگرافی حرکتی چشم : اطلس تصویری برای چشم پزشکان و تکنسین تصویربرداری

Dynamic Ophthalmic Ultrasonography: A Video Atlas for Ophthalmologists and Imaging Technicians
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Julian Pancho S. Garcia Jr. , Paul T. Finger and Richard B. Rosen
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری عصبی عروقی: MRI و Microangiography
Neurovascular Imaging: MRI & Microangiography
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری عصبی عروقی: MRI و Microangiography

Neurovascular Imaging: MRI & Microangiography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Shoki Takahashi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 61.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری ارتوپدی
Orthopedic Imaging: A Practical Approach Sixth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری ارتوپدی

Orthopedic Imaging: A Practical Approach Sixth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Adam Greenspan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 70.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس آندوسکوپی با تصویربرداری باند باریک
Atlas of Endoscopy with Narrow Band Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس آندوسکوپی با تصویربرداری باند باریک

Atlas of Endoscopy with Narrow Band Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Manabu Muto , Kenshi Yao and Yasushi Sano
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 30.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هپاتکتومی لاپاروسکوپی: اطلس و تکنیک ها
Laparoscopic Hepatectomy: Atlas and Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب هپاتکتومی لاپاروسکوپی: اطلس و تکنیک ها

Laparoscopic Hepatectomy: Atlas and Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Xiujun Cai
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 34 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری در اختلالات عصبی
Imaging in Neurodegenerative Disorders 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری در اختلالات عصبی

Imaging in Neurodegenerative Disorders 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Luca Saba
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 101.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیولوژی HIV / AIDS: روش عملی
Radiology of HIV/AIDS: A Practical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیولوژی HIV / AIDS: روش عملی

Radiology of HIV/AIDS: A Practical Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Hongjun Li
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 82.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری ریوی بالین محور
Clinically Oriented Pulmonary Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری ریوی بالین محور

Clinically Oriented Pulmonary Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Jeffrey P. Kanne
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری در اختلالات نورودژنراتیو (تخریب کننده عصب)
Imaging in Neurodegenerative Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری در اختلالات نورودژنراتیو (تخریب کننده عصب)

Imaging in Neurodegenerative Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Luca Saba
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 101.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توموگرافی اپتیکی منتشر: اصول و کاربرد ها
Diffuse Optical Tomography: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب توموگرافی اپتیکی منتشر: اصول و کاربرد ها

Diffuse Optical Tomography: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Huabei Jiang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های ماموگرافی
Mammography Techniques And Review
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های ماموگرافی

Mammography Techniques And Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Renato da Veiga Guadagnin, Lourdes Mattos Brasil and Fabiano Cavalcanti Fernandes
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس  تصویربرداری دریچه میترال
An Atlas of Mitral Valve Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس تصویربرداری دریچه میترال

An Atlas of Mitral Valve Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Milind Desai , Christine Jellis and Teerapat Yingchoncharoen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد عملی در اکوکاردیوگرافی مری
A Practical Approach to Transesophageal Echocardiography
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد عملی در اکوکاردیوگرافی مری

A Practical Approach to Transesophageal Echocardiography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Albert C. Perrino Jr. and Scott T. Reeves
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس تشخیصی تومورهای دستگاه گوارش فوقانی: روش ترانس نازال ویدئو آندوسکوپی
A Diagnostic Atlas of Tumors of the Upper Aero-Digestive Tract: A Transnasal Video Endoscopic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس تشخیصی تومورهای دستگاه گوارش فوقانی: روش ترانس نازال ویدئو آندوسکوپی

A Diagnostic Atlas of Tumors of the Upper Aero-Digestive Tract: A Transnasal Video Endoscopic Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Tim Price , Paul Montgomery , Martin Birchall and Patrick Gullane
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش تصویر و جذب با استفاده از پایتون
Image Processing and Acquisition using Python
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش تصویر و جذب با استفاده از پایتون

Image Processing and Acquisition using Python
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Ravishankar Chityala and Sridevi Pudipeddi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رادیولوژی اورژانس: سیستم عروقی، قفسه سینه، شکم و لگن، و سیستم تولید مثل
Atlas of Emergency Radiology: Vascular System, Chest, Abdomen and Pelvis, and Reproductive System
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رادیولوژی اورژانس: سیستم عروقی، قفسه سینه، شکم و لگن، و سیستم تولید مثل

Atlas of Emergency Radiology: Vascular System, Chest, Abdomen and Pelvis, and Reproductive System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Rita Agarwala
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 99 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر