موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب خودشیفتگی و ملالت های آن
Narcissism and Its Discontents
نام کتاب:

دانلود کتاب خودشیفتگی و ملالت های آن

Narcissism and Its Discontents
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: J. Walsh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 20,000 رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اظهار نظر رسمی و مخالف اظهار نظر رسمی بالینی: روند درمان
Clinical Dicta and Contra Dicta: The Therapy Process from Inside Out and Outside In
نام کتاب:

دانلود کتاب اظهار نظر رسمی و مخالف اظهار نظر رسمی بالینی: روند درمان

Clinical Dicta and Contra Dicta: The Therapy Process from Inside Out and Outside In
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John C. Espy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکستن الگوهای فکری منفی:
Breaking Negative Thinking Patterns: A Schema Therapy Self-Help and Support Book
نام کتاب:

دانلود کتاب شکستن الگوهای فکری منفی:

Breaking Negative Thinking Patterns: A Schema Therapy Self-Help and Support Book
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gitta Jacob , Hannie van Genderen and Laura Seebauer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه فرآیندهای بلوغ
Winnicott's Theory of the Maturational Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه فرآیندهای بلوغ

Winnicott's Theory of the Maturational Processes
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Elsa Oliveira Dias
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان اختلالات تجزیه ای و شخصیتی: رویکرد انگیزشی سیستم به نظریه و درمان
Treating Dissociative and Personality Disorders: A Motivational Systems Approach to Theory and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان اختلالات تجزیه ای و شخصیتی: رویکرد انگیزشی سیستم به نظریه و درمان

Treating Dissociative and Personality Disorders: A Motivational Systems Approach to Theory and Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Antonella Ivaldi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواندن
The Oxford Handbook of Reading
نام کتاب:

دانلود کتاب خواندن

The Oxford Handbook of Reading
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alexander Pollatsek and Rebecca Treiman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منطق تغییر درمانی: استراتژی های مناسب در آسیب ها
The Logic of Therapeutic Change: Fitting Strategies to Pathologies
نام کتاب:

دانلود کتاب منطق تغییر درمانی: استراتژی های مناسب در آسیب ها

The Logic of Therapeutic Change: Fitting Strategies to Pathologies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Giorgio Nardone and Elisa Balbi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی عاطفی: تشخیص روانی اجتماعی و روند درمانی
The Emotional Life Interview: A Psychosocial Diagnostic and Therapeutic Procedure
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی عاطفی: تشخیص روانی اجتماعی و روند درمانی

The Emotional Life Interview: A Psychosocial Diagnostic and Therapeutic Procedure
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Henry Dupont
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  طراحی سیستم تصویری:  تئوری پیوست و ارزیابی در بزرگسالان
The Adult Attachment Projective Picture System: Attachment Theory and Assessment in Adults
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی سیستم تصویری: تئوری پیوست و ارزیابی در بزرگسالان

The Adult Attachment Projective Picture System: Attachment Theory and Assessment in Adults
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Carol George and Malcolm L. West
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان یکپارچه برای افسردگی: تعریف جدیدی از مدل های ارزیابی، درمان و پیشگیری
Integrative Therapies for Depression: Redefining Models for Assessment, Treatment and Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان یکپارچه برای افسردگی: تعریف جدیدی از مدل های ارزیابی، درمان و پیشگیری

Integrative Therapies for Depression: Redefining Models for Assessment, Treatment and Prevention
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James M. Greenblatt and Kelly Brogan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اجرای اولیه مداخلات بهداشت روانی برای مشکلات ساخته دست بشر و بلایای طبیعی
Implementing EMDR Early Mental Health Interventions for Man-Made and Natural Disasters: Models, Scripted Protocols and Summary Sheets
نام کتاب:

دانلود کتاب اجرای اولیه مداخلات بهداشت روانی برای مشکلات ساخته دست بشر و بلایای طبیعی

Implementing EMDR Early Mental Health Interventions for Man-Made and Natural Disasters: Models, Scripted Protocols and Summary Sheets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marilyn Luber
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی به تجدید نظر رفتار انسان: راهنمای عملی برای تحلیل متنی اجتماعی
How to Rethink Human Behavior: A Practical Guide to Social Contextual Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی به تجدید نظر رفتار انسان: راهنمای عملی برای تحلیل متنی اجتماعی

How to Rethink Human Behavior: A Practical Guide to Social Contextual Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bernard Guerin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی و چرایی افکار تغییر: مبانی روان درمانی شناختی
How and Why Thoughts Change: Foundations of Cognitive Psychotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی و چرایی افکار تغییر: مبانی روان درمانی شناختی

How and Why Thoughts Change: Foundations of Cognitive Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ian M. Evans
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افراد بسیار حساس در جهان غیر حساس: چگونگی ایجاد یک زندگی شاد
Highly Sensitive People in an Insensitive World: How to Create a Happy Life
نام کتاب:

دانلود کتاب افراد بسیار حساس در جهان غیر حساس: چگونگی ایجاد یک زندگی شاد

Highly Sensitive People in an Insensitive World: How to Create a Happy Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ilse Sand and Elisabeth Svanholmer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص و درمان کودکان و نوجوانان: راهنمای برای متخصصان بهداشت روانی
Diagnosing and Treating Children and Adolescents: A Guide for Mental Health Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص و درمان کودکان و نوجوانان: راهنمای برای متخصصان بهداشت روانی

Diagnosing and Treating Children and Adolescents: A Guide for Mental Health Professionals
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brande Flamez and Carl J. Sheperis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی استدلالی انتقادی
Critical Discursive Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی استدلالی انتقادی

Critical Discursive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: I. Parker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مشاوره مردم از نژاد آفریقایی
Counseling People of African Ancestry
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره مردم از نژاد آفریقایی

Counseling People of African Ancestry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Professor Elias Mpofu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره نوجوانان  بواسطه از دست دادن، غم و تروما
Counseling Adolescents Through Loss, Grief, and Trauma
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره نوجوانان بواسطه از دست دادن، غم و تروما

Counseling Adolescents Through Loss, Grief, and Trauma
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Pamela A. Malone
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صلاحیتهای اصلی در درمان شناختی-رفتاری: تبدیل شدن به یک درمانگر شناختی رفتاری
Core Competencies in Cognitive-Behavioral Therapy: Becoming a Highly Effective and Competent Cognitive-Behavioral Therapist
نام کتاب:

دانلود کتاب صلاحیتهای اصلی در درمان شناختی-رفتاری: تبدیل شدن به یک درمانگر شناختی رفتاری

Core Competencies in Cognitive-Behavioral Therapy: Becoming a Highly Effective and Competent Cognitive-Behavioral Therapist
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cory F. Newman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی تجسم شناخت جلد 2: تجسم مفهومی و تعاملی
Conceptual and Interactive Embodiment: Foundations of Embodied Cognition Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی تجسم شناخت جلد 2: تجسم مفهومی و تعاملی

Conceptual and Interactive Embodiment: Foundations of Embodied Cognition Volume 2
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Martin H. Fischer , Yann Coello
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر