موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تحولات در درمان بزرگسالان و نوجوانان
Contemporary Developments in Adult and Young Adult Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب تحولات در درمان بزرگسالان و نوجوانان

Contemporary Developments in Adult and Young Adult Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alessandra Lemma
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم بالینی در  تجربه زندگی روانکاو
Clinical Implications of the Psychoanalyst's Life Experience: When the Personal Becomes Professional
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم بالینی در تجربه زندگی روانکاو

Clinical Implications of the Psychoanalyst's Life Experience: When the Personal Becomes Professional
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Steven Kuchuck
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان آگاه غم و اندوه دلبستگی
Attachment-Informed Grief Therapy: The Clinician's Guide to Foundations and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان آگاه غم و اندوه دلبستگی

Attachment-Informed Grief Therapy: The Clinician's Guide to Foundations and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Phyllis S. Kosminsky and John R. Jordan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وابستگی در بزرگسالی: ساختار، دینامیک، و تغییر
Attachment in Adulthood, Second Edition: Structure, Dynamics, and Change
نام کتاب:

دانلود کتاب وابستگی در بزرگسالی: ساختار، دینامیک، و تغییر

Attachment in Adulthood, Second Edition: Structure, Dynamics, and Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mario Mikulincer and Phillip R. Shaver
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نسخه ای برای روانپزشکی: چرا ما نیاز به یک رویکرد کاملا جدید در سلامت روان و سلامت
A Prescription for Psychiatry: Why We Need a Whole New Approach to Mental Health and Wellbeing
نام کتاب:

دانلود کتاب نسخه ای برای روانپزشکی: چرا ما نیاز به یک رویکرد کاملا جدید در سلامت روان و سلامت

A Prescription for Psychiatry: Why We Need a Whole New Approach to Mental Health and Wellbeing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: P. Kinderman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کار جوانان، آموزش و روانشناسی در اوایل - برخورد آستانه ای
Youth Work, Early Education, and Psychology: Liminal Encounters
نام کتاب:

دانلود کتاب کار جوانان، آموزش و روانشناسی در اوایل - برخورد آستانه ای

Youth Work, Early Education, and Psychology: Liminal Encounters
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Veronica Pacini-Ketchabaw and Kathleen Skott-Myhre
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  درک شادی: بررسی انتقادی روانشناسی مثبت
Understanding Happiness: A critical review of positive psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب درک شادی: بررسی انتقادی روانشناسی مثبت

Understanding Happiness: A critical review of positive psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mick Power
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضربه پس از جدایی
Traumatic Ruptures: Abandonment and Betrayal in the Analytic Relationship
نام کتاب:

دانلود کتاب ضربه پس از جدایی

Traumatic Ruptures: Abandonment and Betrayal in the Analytic Relationship
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robin A. Deutsch
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل رفتار متقابل برای افسردگی: راهنمای درمانی گام به گام
Transactional Analysis for Depression: A step-by-step treatment manual
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل رفتار متقابل برای افسردگی: راهنمای درمانی گام به گام

Transactional Analysis for Depression: A step-by-step treatment manual
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mark Widdowson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری و عمل در روان درمانی تمرکز گرا
Theory and Practice of Focusing-Oriented Psychotherapy: Beyond the Talking Cure
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری و عمل در روان درمانی تمرکز گرا

Theory and Practice of Focusing-Oriented Psychotherapy: Beyond the Talking Cure
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Greg Madison
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانکاوی در علوم اجتماعی و علوم انسانی
The Routledge Handbook of Psychoanalysis in the Social Sciences and Humanities
نام کتاب:

دانلود کتاب روانکاوی در علوم اجتماعی و علوم انسانی

The Routledge Handbook of Psychoanalysis in the Social Sciences and Humanities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anthony Elliott and Jeffrey Prager
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حضور غایب: درمان با خانواده ها و ارواح آنها
The Presence of the Absent: Therapy with Families and their Ghosts
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور غایب: درمان با خانواده ها و ارواح آنها

The Presence of the Absent: Therapy with Families and their Ghosts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Carlos E. Sluzki
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  احساس مغز: مقالات انتخاب شده در عصب روانکاوی
The Feeling Brain: Selected Papers on Neuropsychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب احساس مغز: مقالات انتخاب شده در عصب روانکاوی

The Feeling Brain: Selected Papers on Neuropsychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mark Solms
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بدن در دوران نوجوانی: جداسازی روانی و علائم فیزیکی
The Body in Adolescence: Psychic Isolation and Physical Symptoms
نام کتاب:

دانلود کتاب بدن در دوران نوجوانی: جداسازی روانی و علائم فیزیکی

The Body in Adolescence: Psychic Isolation and Physical Symptoms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mary Brady
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Social Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Social Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Elliot Aronson , Timothy D. Wilson and Samuel R. Sommers
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 32.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاندیشی همه چیز: رشد شخصی از طریق تحلیل رفتار متقابل
Rethinking Everything: Personal Growth through Transactional Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاندیشی همه چیز: رشد شخصی از طریق تحلیل رفتار متقابل

Rethinking Everything: Personal Growth through Transactional Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Neil Bright
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی در حمام
Psychology in the Bathroom
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی در حمام

Psychology in the Bathroom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nick Haslam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی روانکاوانه
Psychoanalytic Psychotherapy: A Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی روانکاوانه

Psychoanalytic Psychotherapy: A Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Matthias Elzer and Alf Gerlach
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تهدید روانی و حمایت جانی
Psychic Threats and Somatic Shelters: Attuning to the body in contemporary psychoanalytic dialogue
نام کتاب:

دانلود کتاب تهدید روانی و حمایت جانی

Psychic Threats and Somatic Shelters: Attuning to the body in contemporary psychoanalytic dialogue
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nitza Yarom
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی، جنسیت، درمان: انتخاب مقالات النور گلنسون
Play, Gender, Therapy: Selected Papers of Eleanor Galenson
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی، جنسیت، درمان: انتخاب مقالات النور گلنسون

Play, Gender, Therapy: Selected Papers of Eleanor Galenson
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nellie L. Thompson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر