موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ضربه پس از جدایی
Traumatic Ruptures: Abandonment and Betrayal in the Analytic Relationship
نام کتاب:

دانلود کتاب ضربه پس از جدایی

Traumatic Ruptures: Abandonment and Betrayal in the Analytic Relationship
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robin A. Deutsch
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل رفتار متقابل برای افسردگی: راهنمای درمانی گام به گام
Transactional Analysis for Depression: A step-by-step treatment manual
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل رفتار متقابل برای افسردگی: راهنمای درمانی گام به گام

Transactional Analysis for Depression: A step-by-step treatment manual
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mark Widdowson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری و عمل در روان درمانی تمرکز گرا
Theory and Practice of Focusing-Oriented Psychotherapy: Beyond the Talking Cure
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری و عمل در روان درمانی تمرکز گرا

Theory and Practice of Focusing-Oriented Psychotherapy: Beyond the Talking Cure
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Greg Madison
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانکاوی در علوم اجتماعی و علوم انسانی
The Routledge Handbook of Psychoanalysis in the Social Sciences and Humanities
نام کتاب:

دانلود کتاب روانکاوی در علوم اجتماعی و علوم انسانی

The Routledge Handbook of Psychoanalysis in the Social Sciences and Humanities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anthony Elliott and Jeffrey Prager
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حضور غایب: درمان با خانواده ها و ارواح آنها
The Presence of the Absent: Therapy with Families and their Ghosts
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور غایب: درمان با خانواده ها و ارواح آنها

The Presence of the Absent: Therapy with Families and their Ghosts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Carlos E. Sluzki
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  احساس مغز: مقالات انتخاب شده در عصب روانکاوی
The Feeling Brain: Selected Papers on Neuropsychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب احساس مغز: مقالات انتخاب شده در عصب روانکاوی

The Feeling Brain: Selected Papers on Neuropsychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mark Solms
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بدن در دوران نوجوانی: جداسازی روانی و علائم فیزیکی
The Body in Adolescence: Psychic Isolation and Physical Symptoms
نام کتاب:

دانلود کتاب بدن در دوران نوجوانی: جداسازی روانی و علائم فیزیکی

The Body in Adolescence: Psychic Isolation and Physical Symptoms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mary Brady
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Social Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Social Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Elliot Aronson , Timothy D. Wilson and Samuel R. Sommers
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 32.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاندیشی همه چیز: رشد شخصی از طریق تحلیل رفتار متقابل
Rethinking Everything: Personal Growth through Transactional Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاندیشی همه چیز: رشد شخصی از طریق تحلیل رفتار متقابل

Rethinking Everything: Personal Growth through Transactional Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Neil Bright
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی در حمام
Psychology in the Bathroom
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی در حمام

Psychology in the Bathroom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nick Haslam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی روانکاوانه
Psychoanalytic Psychotherapy: A Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی روانکاوانه

Psychoanalytic Psychotherapy: A Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Matthias Elzer and Alf Gerlach
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تهدید روانی و حمایت جانی
Psychic Threats and Somatic Shelters: Attuning to the body in contemporary psychoanalytic dialogue
نام کتاب:

دانلود کتاب تهدید روانی و حمایت جانی

Psychic Threats and Somatic Shelters: Attuning to the body in contemporary psychoanalytic dialogue
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nitza Yarom
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی، جنسیت، درمان: انتخاب مقالات النور گلنسون
Play, Gender, Therapy: Selected Papers of Eleanor Galenson
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی، جنسیت، درمان: انتخاب مقالات النور گلنسون

Play, Gender, Therapy: Selected Papers of Eleanor Galenson
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nellie L. Thompson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه زندگی درونی متخصصان بالینی وانسان دوستی
Nourishing the Inner Life of Clinicians and Humanitarians: The Ethical Turn in Psychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه زندگی درونی متخصصان بالینی وانسان دوستی

Nourishing the Inner Life of Clinicians and Humanitarians: The Ethical Turn in Psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Donna M. Orange
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی کوهوت در بین فرهنگها: روانشناسی انسان
Kohut's Twinship Across Cultures: The Psychology of Being Human
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی کوهوت در بین فرهنگها: روانشناسی انسان

Kohut's Twinship Across Cultures: The Psychology of Being Human
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Koichi Togashi and Amanda Kottler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گزارش غیر مستقیم و عملگرایی
Indirect Reports and Pragmatics: Interdisciplinary Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب گزارش غیر مستقیم و عملگرایی

Indirect Reports and Pragmatics: Interdisciplinary Studies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alessandro Capone , Ferenc Kiefer and Franco Lo Piparo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از ID تا الاذهانی: در مورد درمان صحبت کردن
From Id to Intersubjectivity: Talking about the Talking Cure with Master Clinicians
نام کتاب:

دانلود کتاب از ID تا الاذهانی: در مورد درمان صحبت کردن

From Id to Intersubjectivity: Talking about the Talking Cure with Master Clinicians
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dianna T. Kenny
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احساسات و درمانگر
Emotions and the Therapist: A Systemic-Dialogical Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب احساسات و درمانگر

Emotions and the Therapist: A Systemic-Dialogical Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paolo Bertrando
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمل در حال ظهور در روان درمانی تمرکز گرا
Emerging Practice in Focusing-Oriented Psychotherapy: Innovative Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل در حال ظهور در روان درمانی تمرکز گرا

Emerging Practice in Focusing-Oriented Psychotherapy: Innovative Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Greg Madison
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عقلانیت زیست محیطی
Ecological Rationality: Intelligence in the World
نام کتاب:

دانلود کتاب عقلانیت زیست محیطی

Ecological Rationality: Intelligence in the World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter M. Todd, Gerd Gigerenzer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر