موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روانشناسی در سنت هند
Psychology in the Indian Tradition
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی در سنت هند

Psychology in the Indian Tradition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: K. Ramakrishna Rao and Anand C. Paranjpe
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول روانپزشکی ژنتیک
Principles of Psychiatric Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول روانپزشکی ژنتیک

Principles of Psychiatric Genetics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John I. Nurnberger Jr and Wade Berrettini
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گفتمان درمانی در بیمارستان و در خانه
Prescription TV: Therapeutic Discourse in the Hospital and at Home
نام کتاب:

دانلود کتاب گفتمان درمانی در بیمارستان و در خانه

Prescription TV: Therapeutic Discourse in the Hospital and at Home
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joy V. Fuqua
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل فلسفی در روانپزشکی
Philosophical issues in psychiatry III: The Nature and Sources of Historical Change
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل فلسفی در روانپزشکی

Philosophical issues in psychiatry III: The Nature and Sources of Historical Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kenneth S. Kendler and Josef Parnas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان های دارویی و روانی- اجتماعی در اسکیزوفرنی
Pharmacological and Psychosocial Treatments in Schizophrenia, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان های دارویی و روانی- اجتماعی در اسکیزوفرنی

Pharmacological and Psychosocial Treatments in Schizophrenia, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Castle , David L. Copolov , Til Wykes , Kim T. Mueser
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شخصیت در گفتار: ارزیابی و طبقه بندی خودکار
Personality in Speech: Assessment and Automatic Classification
نام کتاب:

دانلود کتاب شخصیت در گفتار: ارزیابی و طبقه بندی خودکار

Personality in Speech: Assessment and Automatic Classification
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Tim Polzehl
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شخصیت و رفاه در سراسر طول عمر
Personality and Well-being Across the Life-Span
نام کتاب:

دانلود کتاب شخصیت و رفاه در سراسر طول عمر

Personality and Well-being Across the Life-Span
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marek Blatný
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و روانپزشکی آکسفورد
Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و روانپزشکی آکسفورد

Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: KWM Fulford , Martin Davies , Richard Gipps , George Graham , John Sadler , Giovanni Stanghellini and Tim Thornton
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مجرم، منحرفان و یا بیماران ؟: مقدمه ای بر جرم شناسی بالینی
Offenders, Deviants or Patients?: An introduction to clinical criminology
نام کتاب:

دانلود کتاب مجرم، منحرفان و یا بیماران ؟: مقدمه ای بر جرم شناسی بالینی

Offenders, Deviants or Patients?: An introduction to clinical criminology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Herschel Prins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار طبیعی: علوم، ظهور و آگاهی
Natural Fabrications: Science, Emergence and Consciousness
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار طبیعی: علوم، ظهور و آگاهی

Natural Fabrications: Science, Emergence and Consciousness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William Seager
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشارکت چند رشته در علوم تفکر خلاق
Multidisciplinary Contributions to the Science of Creative Thinking
نام کتاب:

دانلود کتاب مشارکت چند رشته در علوم تفکر خلاق

Multidisciplinary Contributions to the Science of Creative Thinking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Giovanni Emanuele Corazza and Sergio Agnoli
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ADHD(نقص توجه / بیش فعالی) و بسیاری از مشکلات مرتبط با آن
ADHD and Its Many Associated Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب ADHD(نقص توجه / بیش فعالی) و بسیاری از مشکلات مرتبط با آن

ADHD and Its Many Associated Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Christopher Gillberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه جامع گرا در تروما: پیامدها برای مددکاران اجتماعی و مراقبت حرفه ای بهداشتی و درمانی
Holistic Perspectives on Trauma: Implications for Social Workers and Health-Care Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه جامع گرا در تروما: پیامدها برای مددکاران اجتماعی و مراقبت حرفه ای بهداشتی و درمانی

Holistic Perspectives on Trauma: Implications for Social Workers and Health-Care Professionals
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lisa Albers Prock
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای شناخت فضایی
Handbook of Spatial Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای شناخت فضایی

Handbook of Spatial Cognition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Walter and Lynn Nadel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پرستاری بهداشت روان
Handbook of Mental Health Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پرستاری بهداشت روان

Handbook of Mental Health Nursing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephen Tee , Joanne Brown and Diane Carpenter
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه دوره جوانی
Encyclopedia of Adolescence
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه دوره جوانی

Encyclopedia of Adolescence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Roger Levesque
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری
Cognitive Behavioral Therapy in K-12 School Settings: A Practitioner's Toolkit
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری

Cognitive Behavioral Therapy in K-12 School Settings: A Practitioner's Toolkit
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Diana Joyce-Beaulieu and Michael L. Sulkowski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مربیگری مثبت: درس هایی مثبت برای مربیان روانشناسی
Coaching Positively: Lessons for Coaches from Positive Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب مربیگری مثبت: درس هایی مثبت برای مربیان روانشناسی

Coaching Positively: Lessons for Coaches from Positive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Matt Driver
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دلبستگی و آغاز نو: تأملاتی در روانکاوی درمان
Attachment and New Beginnings: Reflections on Psychoanalytic Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب دلبستگی و آغاز نو: تأملاتی در روانکاوی درمان

Attachment and New Beginnings: Reflections on Psychoanalytic Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jonathan Pedder and Gary Winship
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش بیزی: روش علوم اجتماعی و رفتاری
Bayesian Methods: A Social and Behavioral Sciences Approach, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روش بیزی: روش علوم اجتماعی و رفتاری

Bayesian Methods: A Social and Behavioral Sciences Approach, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jeff Gill
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر