موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مقدمه ای بر خانواده درمانی: نظریه سیستمی و تمرین
An Introduction to Family Therapy: Systemic Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر خانواده درمانی: نظریه سیستمی و تمرین

An Introduction to Family Therapy: Systemic Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rudi Dallos and Ros Draper
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی غیر طبیعی
Abnormal Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی غیر طبیعی

Abnormal Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan Nolen-Hoeksema
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 34.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آکسفورد خواندن
The Oxford Handbook of Reading
نام کتاب:

دانلود کتاب آکسفورد خواندن

The Oxford Handbook of Reading
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alexander Pollatsek and Rebecca Treiman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای  مداخلات مثبت روانی
The Wiley-Blackwell Handbook of Positive Psychological Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مداخلات مثبت روانی

The Wiley-Blackwell Handbook of Positive Psychological Interventions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephen Schueller and Acacia C. Parks
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه ذهن در روانکاوی
The Dissociative Mind in Psychoanalysis: Understanding and Working With Trauma
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه ذهن در روانکاوی

The Dissociative Mind in Psychoanalysis: Understanding and Working With Trauma
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Elizabeth Howell and Sheldon Itzkowitz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیبایی شناسی ذهن: فلسفه و روانشناسی
The Aesthetic Mind: Philosophy and Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیبایی شناسی ذهن: فلسفه و روانشناسی

The Aesthetic Mind: Philosophy and Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Elisabeth Schellekens and Peter Goldie
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حوزه تحقیقات برای اتهامات تجاوز جنسی کودکان
The Circles of Investigations For Child Sexual Assault Allegations
نام کتاب:

دانلود کتاب حوزه تحقیقات برای اتهامات تجاوز جنسی کودکان

The Circles of Investigations For Child Sexual Assault Allegations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lawrence Daly
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روانپزشکی مغز و اعصاب بالینی و علوم اعصاب رفتاری
Textbook of Clinical Neuropsychiatry and Behavioral Neuroscience, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی مغز و اعصاب بالینی و علوم اعصاب رفتاری

Textbook of Clinical Neuropsychiatry and Behavioral Neuroscience, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David P. Moore and Basant K. Puri
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان شناسی
Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روان شناسی

Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniel L. Schacter , Daniel T. Gilbert , Daniel M. Wegner and Matthew K. Nock
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 53.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانکاوی درمان در بزرگسالان
Psychoanalytic Treatment in Adults: A longitudinal study of change
نام کتاب:

دانلود کتاب روانکاوی درمان در بزرگسالان

Psychoanalytic Treatment in Adults: A longitudinal study of change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rosemary Cogan and John H. Porcerelli
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فعالیت بدنی و سلامت روان
Physical Activity and Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب فعالیت بدنی و سلامت روان

Physical Activity and Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Angela Clow and Sarah Edmunds
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آگاهی ذهن و تنظیم خود
Handbook of Mindfulness and Self-Regulation
نام کتاب:

دانلود کتاب آگاهی ذهن و تنظیم خود

Handbook of Mindfulness and Self-Regulation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brian D. Ostafin , Michael D. Robinson and Brian P. Meier
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی انسان های محکم
Concrete Human Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی انسان های محکم

Concrete Human Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Wolff-Michael Roth
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژه نامه روانشناسی بالینی
APA Dictionary of Clinical Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب واژه نامه روانشناسی بالینی

APA Dictionary of Clinical Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gary R. , VandenBos and Gary R. VandenBos
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آگاهی زندگی
Living Consciousness: The Metaphysical Vision of Henri Bergson
نام کتاب:

دانلود کتاب آگاهی زندگی

Living Consciousness: The Metaphysical Vision of Henri Bergson
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: G. William Barnard
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیب نظارت بر پیشرفت و نتایج ارزیابی مشاوره و روان درمانی
Incorporating Progress Monitoring and Outcome Assessment into Counseling and Psychotherapy: A Primer
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیب نظارت بر پیشرفت و نتایج ارزیابی مشاوره و روان درمانی

Incorporating Progress Monitoring and Outcome Assessment into Counseling and Psychotherapy: A Primer
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Scott T. Meier
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای درمان اینترنتی در روانپزشکی
Guided Internet-Based Treatments in Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای درمان اینترنتی در روانپزشکی

Guided Internet-Based Treatments in Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nils Lindefors and Gerhard Andersson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر نرم افزار SPSS در روانشناسی
Introduction to SPSS in Psychology, 6th edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر نرم افزار SPSS در روانشناسی

Introduction to SPSS in Psychology, 6th edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dennis Howitt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 40.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمایش های سلامت روان جهانی
Global Mental Health Trials
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایش های سلامت روان جهانی

Global Mental Health Trials
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Graham Thornicroft and Vikram Patel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی حافظه انسان
Foundations of Human Memory
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی حافظه انسان

Foundations of Human Memory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael Jacob Kahana
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر