موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بازیابی روانشناسی
Psychological Recovery: Beyond Mental Illness
نام کتاب:

دانلود کتاب بازیابی روانشناسی

Psychological Recovery: Beyond Mental Illness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Retta Andresen , Lindsay G. Oades and Peter Caputi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی و جنون: اخلاق و معرفت شناختی
Psychiatry and the Business of Madness: An Ethical and Epistemological Accounting
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی و جنون: اخلاق و معرفت شناختی

Psychiatry and the Business of Madness: An Ethical and Epistemological Accounting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: B. Burstow
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  دارو های روانپزشکی به عنوان آلاینده های نوظهور در فاضلاب
Psychiatric Pharmaceuticals as Emerging Contaminants in Wastewater
نام کتاب:

دانلود کتاب دارو های روانپزشکی به عنوان آلاینده های نوظهور در فاضلاب

Psychiatric Pharmaceuticals as Emerging Contaminants in Wastewater
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bruna Silva , Filomena Costa , Isabel C. Neves and Teresa Tavares
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همکاری برای بازیابی در بهداشت روان: راهنمای عملی برای برنامه ریزی فرد محور
Partnering for Recovery in Mental Health: A Practical Guide to Person-Centered Planning
نام کتاب:

دانلود کتاب همکاری برای بازیابی در بهداشت روان: راهنمای عملی برای برنامه ریزی فرد محور

Partnering for Recovery in Mental Health: A Practical Guide to Person-Centered Planning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Janis Tondora , Rebecca Miller , Mike Slade and Larry Davidson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد عصبی، قضاوت، و تصمیم گیری
Neuroeconomics, Judgment, and Decision Making
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد عصبی، قضاوت، و تصمیم گیری

Neuroeconomics, Judgment, and Decision Making
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Evan A. Wilhelms and Valerie F. Reyna
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبیعت گرایی، تعبیر، و اختلال روانی
Naturalism, interpretation, and mental disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب طبیعت گرایی، تعبیر، و اختلال روانی

Naturalism, interpretation, and mental disorder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Somogy Varga
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای روانشناسی ایمنی شغلی و  بهداشت محل کار
The Wiley Blackwell Handbook of the Psychology of Occupational Safety and Workplace Health
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای روانشناسی ایمنی شغلی و بهداشت محل کار

The Wiley Blackwell Handbook of the Psychology of Occupational Safety and Workplace Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sharon Clarke , Tahira M. Probst , Frank W. Guldenmund and Jonathan Passmore
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بازی درمانی
Handbook of Play Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بازی درمانی

Handbook of Play Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kevin J. O'Connor , Charles E. Schaefer and Lisa D. Braverman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  حضور ذهن یکپارچه CBT برای رفاه و رشد شخصی: چهار مرحله تا بهبود آرامش درونی، اعتماد به نفس و روابط
Mindfulness-integrated CBT for Well-being and Personal Growth: Four Steps to Enhance Inner Calm, Self-Confidence and Relationships
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور ذهن یکپارچه CBT برای رفاه و رشد شخصی: چهار مرحله تا بهبود آرامش درونی، اعتماد به نفس و روابط

Mindfulness-integrated CBT for Well-being and Personal Growth: Four Steps to Enhance Inner Calm, Self-Confidence and Relationships
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bruno A. Cayoun
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمون هوش خانم ها: روانشناسی تفکر منطقی
What Intelligence Tests Miss: The Psychology of Rational Thought
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمون هوش خانم ها: روانشناسی تفکر منطقی

What Intelligence Tests Miss: The Psychology of Rational Thought
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Keith E. Stanovich
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک طنز از طریق ارتباطات
Understanding Humor through Communication: Why Be Funny, Anyway?
نام کتاب:

دانلود کتاب درک طنز از طریق ارتباطات

Understanding Humor through Communication: Why Be Funny, Anyway?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John C. Meyer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رابطه واقعی در روان درمانی
The Real Relationship in Psychotherapy: The Hidden Foundation of Change
نام کتاب:

دانلود کتاب رابطه واقعی در روان درمانی

The Real Relationship in Psychotherapy: The Hidden Foundation of Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Charles J. Gelso
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان شناسی انسان گرا: نظریه، پژوهش و عمل
The Handbook of Humanistic Psychology: Theory, Research, and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب روان شناسی انسان گرا: نظریه، پژوهش و عمل

The Handbook of Humanistic Psychology: Theory, Research, and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kirk J. Schneider , J. Fraser Pierson and James F. T. Bugental
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد هیجانی نوجوانان
The Emotional Growth of Teens: How Group Counseling Intervention Works for Schools
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد هیجانی نوجوانان

The Emotional Growth of Teens: How Group Counseling Intervention Works for Schools
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William L. Fibkins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی ترغیب
Psychology of Persuasion
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی ترغیب

Psychology of Persuasion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Janos Csapo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  استراتژی های مصاحبه و تغییر برای کمک کننده ها
Interviewing and Change Strategies for Helpers
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی های مصاحبه و تغییر برای کمک کننده ها

Interviewing and Change Strategies for Helpers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sherry Cormier , Paula S. Nurius and Cynthia J. Osborn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مربیگری تیم و گروه : راهنمای ضروری
Group and Team Coaching: The Essential Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب مربیگری تیم و گروه : راهنمای ضروری

Group and Team Coaching: The Essential Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Christine Thornton
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محیط، اختلالات خلقی، و خودکشی
Environment, Mood Disorders, and Suicide
نام کتاب:

دانلود کتاب محیط، اختلالات خلقی، و خودکشی

Environment, Mood Disorders, and Suicide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Teodor T. Postolache
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرد در حال توسعه از طریق طول عمر
The Developing Person Through the Life Span
نام کتاب:

دانلود کتاب فرد در حال توسعه از طریق طول عمر

The Developing Person Through the Life Span
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kathleen Stassen Berger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 56.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مراقبت پلی تروما و توانبخشی
Handbook of Polytrauma Care and Rehabilitation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مراقبت پلی تروما و توانبخشی

Handbook of Polytrauma Care and Rehabilitation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David X. Cifu and Henry L. Lew
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر