موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بررسی روانشناسی در ماژول
Exploring Psychology in Modules
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی روانشناسی در ماژول

Exploring Psychology in Modules
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David G. Myers and C. Nathan DeWall
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 23.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  برنامه ریز بازیابی شخص محور برای بزرگسالان مبتلا به بیماری روانی جدی
Person-Centered Recovery Planner for Adults with Serious Mental Illness
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریز بازیابی شخص محور برای بزرگسالان مبتلا به بیماری روانی جدی

Person-Centered Recovery Planner for Adults with Serious Mental Illness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Catherine N. Dulmus and Bruce C. Nisbet
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی شخصیت: روندهای اخیر و دستورالعمل ها در حال ظهور
Personality Psychology: Recent Trends and Emerging Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی شخصیت: روندهای اخیر و دستورالعمل ها در حال ظهور

Personality Psychology: Recent Trends and Emerging Directions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David M. Buss and Nancy Cantor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق و روانشناسی
Ethics and Psychology: Beyond Codes of Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق و روانشناسی

Ethics and Psychology: Beyond Codes of Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Calum Neill
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیکهای ضروری بازی درمانی
Essential Play Therapy Techniques: Time-Tested Approaches 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیکهای ضروری بازی درمانی

Essential Play Therapy Techniques: Time-Tested Approaches 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Charles E. Schaefer and Donna Cangelosi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حضور هیجانی در روانکاوی: نظریه و کاربرد های بالینی
Emotional Presence in Psychoanalysis: Theory and Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور هیجانی در روانکاوی: نظریه و کاربرد های بالینی

Emotional Presence in Psychoanalysis: Theory and Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John Madonna
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتیاد رفتاری
The Behavioral Addictions
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتیاد رفتاری

The Behavioral Addictions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael S. Ascher and Petros Levounis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان اعتیاد: چشم اندازهای بین المللی
Textbook of Addiction Treatment: International Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان اعتیاد: چشم اندازهای بین المللی

Textbook of Addiction Treatment: International Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nady el-Guebaly , Giuseppe Carrà and Marc Galanter
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خود و دیگری: بررسی ذهنیت، همدلی، و شرم
Self and Other: Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame
نام کتاب:

دانلود کتاب خود و دیگری: بررسی ذهنیت، همدلی، و شرم

Self and Other: Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dan Zahavi
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان پریشی: علل، تشخیص و درمان
Psychosis: Causes, Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب روان پریشی: علل، تشخیص و درمان

Psychosis: Causes, Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Xenia Anastassion-Hadjicharalambous
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حافظه کاری و مشکلات شدید یادگیری
Working Memory and Severe Learning Difficulties
نام کتاب:

دانلود کتاب حافظه کاری و مشکلات شدید یادگیری

Working Memory and Severe Learning Difficulties
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Charles Hulme and Susie Mackenzie
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پویا فراروانشناسی نیچه حیوانات غیر طبیعی
Nietzsche's Dynamic Metapsychology This Uncanny Animal
نام کتاب:

دانلود کتاب پویا فراروانشناسی نیچه حیوانات غیر طبیعی

Nietzsche's Dynamic Metapsychology This Uncanny Animal
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: R. Welshon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رقابت کودکی
Contested Childhoods: Growing up in Migrancy: Migration, Governance, Identities
نام کتاب:

دانلود کتاب رقابت کودکی

Contested Childhoods: Growing up in Migrancy: Migration, Governance, Identities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marie Louise Seeberg and Elzbieta M. Gozdziak
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه ها در کاربردشناسی زبان
Perspectives on Linguistic Pragmatics
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه ها در کاربردشناسی زبان

Perspectives on Linguistic Pragmatics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alessandro Capone , Franco Lo Piparo and Marco Carapezza
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت استرس: روش های تندرستی
Stress Management: A Wellness Approach 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت استرس: روش های تندرستی

Stress Management: A Wellness Approach 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nanette E. Tummers
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت درد: مقدمه ای برای بیماران و مراقبان
Understanding Pain: An Introduction for Patients and Caregivers 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت درد: مقدمه ای برای بیماران و مراقبان

Understanding Pain: An Introduction for Patients and Caregivers 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Naheed Ali and Moshe Lewis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت و توسعه مغز
Cognition and Brain Development: Converging Evidence from Various Methodologies
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت و توسعه مغز

Cognition and Brain Development: Converging Evidence from Various Methodologies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bhoomika Rastogi Kar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدیدارشناسی برای درمانگران
Phenomenology for Therapists: Researching the Lived World 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پدیدارشناسی برای درمانگران

Phenomenology for Therapists: Researching the Lived World 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda Finlay
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از طب خلاق در مقابله با اندوه و فقدان
Using the Creative Therapies to Cope with Grief and Loss
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از طب خلاق در مقابله با اندوه و فقدان

Using the Creative Therapies to Cope with Grief and Loss
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephanie L. Brooke and Dorothy A. Miraglia
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک باورها
Understanding Beliefs
نام کتاب:

دانلود کتاب درک باورها

Understanding Beliefs
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nils J. Nilsson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر