موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب خود و دیگری: بررسی ذهنیت، همدلی، و شرم
Self and Other: Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame
نام کتاب:

دانلود کتاب خود و دیگری: بررسی ذهنیت، همدلی، و شرم

Self and Other: Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dan Zahavi
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان پریشی: علل، تشخیص و درمان
Psychosis: Causes, Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب روان پریشی: علل، تشخیص و درمان

Psychosis: Causes, Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Xenia Anastassion-Hadjicharalambous
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حافظه کاری و مشکلات شدید یادگیری
Working Memory and Severe Learning Difficulties
نام کتاب:

دانلود کتاب حافظه کاری و مشکلات شدید یادگیری

Working Memory and Severe Learning Difficulties
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Charles Hulme and Susie Mackenzie
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پویا فراروانشناسی نیچه حیوانات غیر طبیعی
Nietzsche's Dynamic Metapsychology This Uncanny Animal
نام کتاب:

دانلود کتاب پویا فراروانشناسی نیچه حیوانات غیر طبیعی

Nietzsche's Dynamic Metapsychology This Uncanny Animal
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: R. Welshon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رقابت کودکی
Contested Childhoods: Growing up in Migrancy: Migration, Governance, Identities
نام کتاب:

دانلود کتاب رقابت کودکی

Contested Childhoods: Growing up in Migrancy: Migration, Governance, Identities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marie Louise Seeberg and Elzbieta M. Gozdziak
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه ها در کاربردشناسی زبان
Perspectives on Linguistic Pragmatics
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه ها در کاربردشناسی زبان

Perspectives on Linguistic Pragmatics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alessandro Capone , Franco Lo Piparo and Marco Carapezza
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت استرس: روش های تندرستی
Stress Management: A Wellness Approach 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت استرس: روش های تندرستی

Stress Management: A Wellness Approach 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nanette E. Tummers
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت درد: مقدمه ای برای بیماران و مراقبان
Understanding Pain: An Introduction for Patients and Caregivers 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت درد: مقدمه ای برای بیماران و مراقبان

Understanding Pain: An Introduction for Patients and Caregivers 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Naheed Ali and Moshe Lewis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت و توسعه مغز
Cognition and Brain Development: Converging Evidence from Various Methodologies
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت و توسعه مغز

Cognition and Brain Development: Converging Evidence from Various Methodologies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bhoomika Rastogi Kar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدیدارشناسی برای درمانگران
Phenomenology for Therapists: Researching the Lived World 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پدیدارشناسی برای درمانگران

Phenomenology for Therapists: Researching the Lived World 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda Finlay
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از طب خلاق در مقابله با اندوه و فقدان
Using the Creative Therapies to Cope with Grief and Loss
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از طب خلاق در مقابله با اندوه و فقدان

Using the Creative Therapies to Cope with Grief and Loss
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephanie L. Brooke and Dorothy A. Miraglia
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک باورها
Understanding Beliefs
نام کتاب:

دانلود کتاب درک باورها

Understanding Beliefs
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nils J. Nilsson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاندیشی بازی کودکان
Rethinking Children's Play
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاندیشی بازی کودکان

Rethinking Children's Play
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Fraser Brown and Michael Patte
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی با پارادوکس: قربانیان خشونت های جنسی و رفتار آنان از زندگی روزمره
Living with Paradoxes: Victims of Sexual Violence and Their Conduct of Everyday Life
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی با پارادوکس: قربانیان خشونت های جنسی و رفتار آنان از زندگی روزمره

Living with Paradoxes: Victims of Sexual Violence and Their Conduct of Everyday Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Karolin Eva Kappler
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هوشیاری
Consciousness
نام کتاب:

دانلود کتاب هوشیاری

Consciousness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan Blackmore
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم انداز علوم اعصاب شناختی و محاسباتی
Computational and Cognitive Neuroscience of Vision
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم انداز علوم اعصاب شناختی و محاسباتی

Computational and Cognitive Neuroscience of Vision
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Zhao , Qi Zhao
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی کامل (جلد 1)
Complete Psychology (Volume 1)
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی کامل (جلد 1)

Complete Psychology (Volume 1)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Graham Davey , Christopher Sterling , Andy Field , Chris Sterling and Ian Albery
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی بالینی برای کارآموزان
Clinical Psychology for Trainees: Foundations of Science-Informed Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی بالینی برای کارآموزان

Clinical Psychology for Trainees: Foundations of Science-Informed Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Andrew Page and Werner Stritzke
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی بالینی: علم، عمل، و فرهنگ
Clinical Psychology: Science, Practice, and Culture Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی بالینی: علم، عمل، و فرهنگ

Clinical Psychology: Science, Practice, and Culture Second Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Andrew M. Pomerantz
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عزت نفس
Self-Esteem
نام کتاب:

دانلود کتاب عزت نفس

Self-Esteem
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Virgil Zeigler-Hill
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر