موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب دو قطبی: تاریخ، نوروبیولوژی و درمان
The Bipolar Book: History, Neurobiology, and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب دو قطبی: تاریخ، نوروبیولوژی و درمان

The Bipolar Book: History, Neurobiology, and Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Aysegul Yildiz , Pedro Ruiz and Charles Nemeroff
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی فهم روانشناسی
Essentials of Understanding Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی فهم روانشناسی

Essentials of Understanding Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert Feldman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 139.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلامت: یک راهنمای مرجع کامل، سلامت در کودکان و خانواده
Wellbeing: A Complete Reference Guide, Wellbeing in Children and Families
نام کتاب:

دانلود کتاب سلامت: یک راهنمای مرجع کامل، سلامت در کودکان و خانواده

Wellbeing: A Complete Reference Guide, Wellbeing in Children and Families
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cary L. Cooper and Susan H. Landry
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره روانشناسی: یک رویکرد یکپارچه مثبت روانی
Counseling Psychology: An Integrated Positive Psychological Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره روانشناسی: یک رویکرد یکپارچه مثبت روانی

Counseling Psychology: An Integrated Positive Psychological Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ruth Chu-Lien Chao
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دریافت مشترک و تفاوت های فردی
Synaesthesia and Individual Differences
نام کتاب:

دانلود کتاب دریافت مشترک و تفاوت های فردی

Synaesthesia and Individual Differences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Aleksandra Maria Rogowska
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متافیزیک
The Continuum Companion to Metaphysics
نام کتاب:

دانلود کتاب متافیزیک

The Continuum Companion to Metaphysics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Neil A. Manson and Robert W. Barnard
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب برای روانشناسان و سایر متخصصان بهداشت روانی: ترویج رفاه و درمان بیماریهایی روانی
Neuroscience for Psychologists and Other Mental Health Professionals: Promoting Well-Being and Treating Mental Illness
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب برای روانشناسان و سایر متخصصان بهداشت روانی: ترویج رفاه و درمان بیماریهایی روانی

Neuroscience for Psychologists and Other Mental Health Professionals: Promoting Well-Being and Treating Mental Illness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dr. Jill Littrell PhD LCSW
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیق تقابل فرهنگی در روانشناسی
Cross-Cultural Research Methods in Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیق تقابل فرهنگی در روانشناسی

Cross-Cultural Research Methods in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Matsumoto and Fons J. R. van de Vijver
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Routledge International Handbook of Social Psychology of the Classroom
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Routledge International Handbook of Social Psychology of the Classroom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Christine M. Rubie-Davies , Jason M. Stephens and Penelope Watson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم انداز در استفاده از تحلیل مفهومی در روانشناسی
A Wittgensteinian Perspective on the Use of Conceptual Analysis in Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم انداز در استفاده از تحلیل مفهومی در روانشناسی

A Wittgensteinian Perspective on the Use of Conceptual Analysis in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Timothy P. Racine and Kathleen L. Slaney
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه کودکان
Children's Book of Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه کودکان

Children's Book of Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: DK
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 26.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دنیای سوگ: چشم اندازهای فرهنگی مرگ در خانواده ها
The World of Bereavement: Cultural Perspectives on Death in Families
نام کتاب:

دانلود کتاب دنیای سوگ: چشم اندازهای فرهنگی مرگ در خانواده ها

The World of Bereavement: Cultural Perspectives on Death in Families
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joanne Cacciatore and John DeFrain
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئومیکس و متابولومیک در روانپزشکی
Proteomics and Metabolomics in Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئومیکس و متابولومیک در روانپزشکی

Proteomics and Metabolomics in Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: D. Martins-de-Souza , W.P. Kaschka and W.F. Gattaz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پذیرش و تعهد درمانی: فرآیند و عملکرد تغییر آگاهی
Acceptance and Commitment Therapy, Second Edition: The Process and Practice of Mindful Change
نام کتاب:

دانلود کتاب پذیرش و تعهد درمانی: فرآیند و عملکرد تغییر آگاهی

Acceptance and Commitment Therapy, Second Edition: The Process and Practice of Mindful Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Steven C. Hayes , Kirk D. Strosahl and Kelly G. Wilson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در فلسفه تجربی ذهن
Advances in Experimental Philosophy of Mind
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در فلسفه تجربی ذهن

Advances in Experimental Philosophy of Mind
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Justin Sytsma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی اخلاقی تجربی
Advances in Experimental Moral Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی اخلاقی تجربی

Advances in Experimental Moral Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Hagop Sarkissian , Jennifer Cole Wright and James R. Beebe
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژه نامه روانشناسی
APA Dictionary of Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب واژه نامه روانشناسی

APA Dictionary of Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: American Psychological Association
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات اضطرابی
Anxiety Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات اضطرابی

Anxiety Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kerry Ressler , Daniel Pine and Barbara Rothbaum
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متون اصلی در روانشناسی صلح
Morton Deutsch: Major Texts on Peace Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب متون اصلی در روانشناسی صلح

Morton Deutsch: Major Texts on Peace Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter Coleman and Morton Deutsch
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای نژاد و توسعه در سلامت روان
Handbook of Race and Development in Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای نژاد و توسعه در سلامت روان

Handbook of Race and Development in Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Edward Chang and Christina A. Downey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر