موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تحقیق تقابل فرهنگی در روانشناسی
Cross-Cultural Research Methods in Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیق تقابل فرهنگی در روانشناسی

Cross-Cultural Research Methods in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Matsumoto and Fons J. R. van de Vijver
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Routledge International Handbook of Social Psychology of the Classroom
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Routledge International Handbook of Social Psychology of the Classroom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Christine M. Rubie-Davies , Jason M. Stephens and Penelope Watson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم انداز در استفاده از تحلیل مفهومی در روانشناسی
A Wittgensteinian Perspective on the Use of Conceptual Analysis in Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم انداز در استفاده از تحلیل مفهومی در روانشناسی

A Wittgensteinian Perspective on the Use of Conceptual Analysis in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Timothy P. Racine and Kathleen L. Slaney
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه کودکان
Children's Book of Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه کودکان

Children's Book of Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: DK
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 26.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دنیای سوگ: چشم اندازهای فرهنگی مرگ در خانواده ها
The World of Bereavement: Cultural Perspectives on Death in Families
نام کتاب:

دانلود کتاب دنیای سوگ: چشم اندازهای فرهنگی مرگ در خانواده ها

The World of Bereavement: Cultural Perspectives on Death in Families
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joanne Cacciatore and John DeFrain
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئومیکس و متابولومیک در روانپزشکی
Proteomics and Metabolomics in Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئومیکس و متابولومیک در روانپزشکی

Proteomics and Metabolomics in Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: D. Martins-de-Souza , W.P. Kaschka and W.F. Gattaz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پذیرش و تعهد درمانی: فرآیند و عملکرد تغییر آگاهی
Acceptance and Commitment Therapy, Second Edition: The Process and Practice of Mindful Change
نام کتاب:

دانلود کتاب پذیرش و تعهد درمانی: فرآیند و عملکرد تغییر آگاهی

Acceptance and Commitment Therapy, Second Edition: The Process and Practice of Mindful Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Steven C. Hayes , Kirk D. Strosahl and Kelly G. Wilson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در فلسفه تجربی ذهن
Advances in Experimental Philosophy of Mind
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در فلسفه تجربی ذهن

Advances in Experimental Philosophy of Mind
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Justin Sytsma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی اخلاقی تجربی
Advances in Experimental Moral Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی اخلاقی تجربی

Advances in Experimental Moral Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Hagop Sarkissian , Jennifer Cole Wright and James R. Beebe
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژه نامه روانشناسی
APA Dictionary of Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب واژه نامه روانشناسی

APA Dictionary of Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: American Psychological Association
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات اضطرابی
Anxiety Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات اضطرابی

Anxiety Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kerry Ressler , Daniel Pine and Barbara Rothbaum
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متون اصلی در روانشناسی صلح
Morton Deutsch: Major Texts on Peace Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب متون اصلی در روانشناسی صلح

Morton Deutsch: Major Texts on Peace Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter Coleman and Morton Deutsch
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای نژاد و توسعه در سلامت روان
Handbook of Race and Development in Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای نژاد و توسعه در سلامت روان

Handbook of Race and Development in Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Edward Chang and Christina A. Downey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت استرس
Stress Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت استرس

Stress Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nanette E. Tummers
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک درد:  مقدمه ای برای بیماران و مراقبان
Understanding Pain: An Introduction for Patients and Caregivers
نام کتاب:

دانلود کتاب درک درد: مقدمه ای برای بیماران و مراقبان

Understanding Pain: An Introduction for Patients and Caregivers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Naheed Ali and Moshe Lewis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک اختلال وسواسی اجباری (OCD): مهارت برای کنترل وجدان و اختلال وسواس
Understanding OCD: Skills to Control the Conscience and Outsmart Obsessive Compulsive Disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب درک اختلال وسواسی اجباری (OCD): مهارت برای کنترل وجدان و اختلال وسواس

Understanding OCD: Skills to Control the Conscience and Outsmart Obsessive Compulsive Disorder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Leslie Shapiro
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی بالینی: علم، عمل، و فرهنگ
Clinical Psychology: Science, Practice, and Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی بالینی: علم، عمل، و فرهنگ

Clinical Psychology: Science, Practice, and Culture
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Andrew M. Pomerantz
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی زیستی
Biological Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی زیستی

Biological Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James W. Kalat
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 125.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی گفتمان انتقادی
Critical Discursive Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی گفتمان انتقادی

Critical Discursive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ian Parker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجدید نظر روانشناسی تکاملی
Rethinking Evolutionary Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب تجدید نظر روانشناسی تکاملی

Rethinking Evolutionary Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Andrew Goldfinch
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر