موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  محدودیت های آژانس: اکتشافات نظریه در زندگی روزمره
Constraints of Agency: Explorations of Theory in Everyday Life
نام کتاب:

دانلود کتاب محدودیت های آژانس: اکتشافات نظریه در زندگی روزمره

Constraints of Agency: Explorations of Theory in Everyday Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Craig W. Gruber , Matthew Clark , Sven Hroar Klempe and Jaan Valsiner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی آکسفورد
Oxford Handbook of Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی آکسفورد

Oxford Handbook of Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Semple and Roger Smyth
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای آموزش و پرورش و تعلیم در روانشناسی حرفه ای آکسفورد
The Oxford Handbook of Education and Training in Professional Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آموزش و پرورش و تعلیم در روانشناسی حرفه ای آکسفورد

The Oxford Handbook of Education and Training in Professional Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brad Johnson and Nadine Kaslow
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعصاب بالینی و  اعصاب شناختی بیماری پارکینسون و دیگر اختلالات حرکتی
Clinical Neuropsychology and Cognitive Neurology of Parkinson’s Disease and Other Movement Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اعصاب بالینی و اعصاب شناختی بیماری پارکینسون و دیگر اختلالات حرکتی

Clinical Neuropsychology and Cognitive Neurology of Parkinson’s Disease and Other Movement Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alexander I. Troster
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بی خوابی
Handbook of Insomnia
نام کتاب:

دانلود کتاب بی خوابی

Handbook of Insomnia
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniel Taylor, Philip Gehrman and Natalie D. Dautovich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراسم غلط و کنترل ذهن
Ritual Abuse and Mind Control: The Manipulation of Attachment Needs
نام کتاب:

دانلود کتاب مراسم غلط و کنترل ذهن

Ritual Abuse and Mind Control: The Manipulation of Attachment Needs
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Orit Badouk Epstein and Joseph Schwartz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی نظریه روانکاوی
The Foundations of Psychoanalytic Theories: Project for a Scientific Enough Psychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی نظریه روانکاوی

The Foundations of Psychoanalytic Theories: Project for a Scientific Enough Psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Vesa Talvitie
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانکاوی مستقل امروز
Independent Psychoanalysis Today
نام کتاب:

دانلود کتاب روانکاوی مستقل امروز

Independent Psychoanalysis Today
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul Williams, John Keene and Sira Dermen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی در مرز: فرآیندهای روانی در فرد، زن و شوهر، و گروه
Living on the Border: Psychotic Processes in the Individual, the Couple, and the Group
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی در مرز: فرآیندهای روانی در فرد، زن و شوهر، و گروه

Living on the Border: Psychotic Processes in the Individual, the Couple, and the Group
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Bell and Aleksandra Novakovic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بقاء در محل کار برای کسانی که ازسندرم اسپرگر رنج می برد
Asperger's Syndrome Workplace Survival Guide: A Neurotypical's Secrets for Success
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بقاء در محل کار برای کسانی که ازسندرم اسپرگر رنج می برد

Asperger's Syndrome Workplace Survival Guide: A Neurotypical's Secrets for Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Barbara Bissonnette
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فعالیت های روزمره برای کمک به زندگی کامل فرزند مبتلا به اوتیسم  شما : تمرین ساده برای افزایش مهارت های کاربردی، پردازش حسی، هماهنگی
Everyday Activities to Help Your Child with Autism Live Life to the Full: Simple Exercises to Boost Functional Skills, Sensory Processing, Coordinatio
نام کتاب:

دانلود کتاب فعالیت های روزمره برای کمک به زندگی کامل فرزند مبتلا به اوتیسم شما : تمرین ساده برای افزایش مهارت های کاربردی، پردازش حسی، هماهنگی

Everyday Activities to Help Your Child with Autism Live Life to the Full: Simple Exercises to Boost Functional Skills, Sensory Processing, Coordinatio
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Debra S. Jacobs
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حمایت از کودکان دچار آسیب های روانی و نوجوانان
Supporting Traumatized Children and Teenagers: A Guide to Providing Understanding and Help
نام کتاب:

دانلود کتاب حمایت از کودکان دچار آسیب های روانی و نوجوانان

Supporting Traumatized Children and Teenagers: A Guide to Providing Understanding and Help
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Atle Dyregrov
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فراشناخت اجتماعی  (مرز روانشناسی اجتماعی)
Social Metacognition
نام کتاب:

دانلود کتاب فراشناخت اجتماعی (مرز روانشناسی اجتماعی)

Social Metacognition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Pablo Briñol and Kenneth DeMarree
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احساسات نوع دوستانه، شناخت و رفتار
Altruistic Emotion, Cognition, and Behavior
نام کتاب:

دانلود کتاب احساسات نوع دوستانه، شناخت و رفتار

Altruistic Emotion, Cognition, and Behavior
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nancy Eisenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد زیست محیطی به ادراک دیداری
The Ecological Approach to Visual Perception
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد زیست محیطی به ادراک دیداری

The Ecological Approach to Visual Perception
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James J. Gibson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروسایکولوژی سندرم مبتلا به فراموشی
Psychology Library Editions: Memory: Neuropsychology of the Amnesic Syndrome
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروسایکولوژی سندرم مبتلا به فراموشی

Psychology Library Editions: Memory: Neuropsychology of the Amnesic Syndrome
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alan J. Parkin and Nicholas Leng
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی پس از تحلیل گفتمان: مفاهیم، روشها، نقد
Psychology After Discourse Analysis: Concepts, methods, critique
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی پس از تحلیل گفتمان: مفاهیم، روشها، نقد

Psychology After Discourse Analysis: Concepts, methods, critique
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ian Parker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی پس از بحران
Psychology After the Crisis: Scientific paradigms and political debate
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی پس از بحران

Psychology After the Crisis: Scientific paradigms and political debate
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ian Parker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استدلال به عنوان حافظه
Reasoning as Memory
نام کتاب:

دانلود کتاب استدلال به عنوان حافظه

Reasoning as Memory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Aidan Feeney and Valerie A. Thompson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی فهم روانشناسی
Essentials of Understanding Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی فهم روانشناسی

Essentials of Understanding Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert S. Feldman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 85.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر