موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب حضور ذهن، پذیرش، و تکامل روان
Mindfulness, Acceptance, and the Psychodynamic Evolution
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور ذهن، پذیرش، و تکامل روان

Mindfulness, Acceptance, and the Psychodynamic Evolution
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jason M. Stewart, George Stricker and Steven C. Hayes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیب عناصر پذیرش و تعهد درمان (ACT) و تئوری چارچوب رابطه ای (RFT) در روابط
ACT and RFT in Relationships
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیب عناصر پذیرش و تعهد درمان (ACT) و تئوری چارچوب رابطه ای (RFT) در روابط

ACT and RFT in Relationships
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: JoAnne Dahl , Ian Stewart , Christopher Martell, Jonathan S Kaplan and Robyn D Walser
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی روان رنجور خویی و شرم
Psychology of Neuroticism and Shame
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی روان رنجور خویی و شرم

Psychology of Neuroticism and Shame
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Raymond G. Jackson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مباحث مرزی در مشاوره: نقش ها و مسئولیت های متعدد
Boundary Issues in Counseling: Multiple Roles and Responsibilities, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث مرزی در مشاوره: نقش ها و مسئولیت های متعدد

Boundary Issues in Counseling: Multiple Roles and Responsibilities, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Barbara Herlihy and Gerald Corey
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل مربوط به چند فرهنگی در مشاوره
Multicultural Issues in Counseling: New Approach to Diversity
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل مربوط به چند فرهنگی در مشاوره

Multicultural Issues in Counseling: New Approach to Diversity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Courtland C. Lee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظارت بالینی در حرفه ای های امداد: راهنمای عملی
Clinical Supervision in the Helping Professions: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب نظارت بالینی در حرفه ای های امداد: راهنمای عملی

Clinical Supervision in the Helping Professions: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gerald Corey
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره برای چند فرهنگی و عدالت اجتماعی: یکپارچه سازی، تئوری و کاربرد
Counseling for Multiculturalism and Social Justice: Integration, Theory, and Application, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره برای چند فرهنگی و عدالت اجتماعی: یکپارچه سازی، تئوری و کاربرد

Counseling for Multiculturalism and Social Justice: Integration, Theory, and Application, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Manivong J. Ratts and Paul B. Pedersen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات رفتاری شدید در عقب مانده های ذهنی: رویکردها به دارو بدون درمان
Severe Behavior Disorders in the Mentally Retarded: Nondrug Approaches to Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات رفتاری شدید در عقب مانده های ذهنی: رویکردها به دارو بدون درمان

Severe Behavior Disorders in the Mentally Retarded: Nondrug Approaches to Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rowland P. Barrett
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ابعاد معرفت شناختی روانشناسی تکاملی
Epistemological Dimensions of Evolutionary Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب ابعاد معرفت شناختی روانشناسی تکاملی

Epistemological Dimensions of Evolutionary Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Thiemo Breyer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای رویکرد های زیست رفتاری برای خود تنظیمی
Handbook of Biobehavioral Approaches to Self-Regulation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای رویکرد های زیست رفتاری برای خود تنظیمی

Handbook of Biobehavioral Approaches to Self-Regulation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Guido H.E. Gendolla , Mattie Tops and Sander L. Koole
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی وضعیت اجتماعی
The Psychology of Social Status
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی وضعیت اجتماعی

The Psychology of Social Status
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joey T. Cheng , Jessica L. Tracy and Cameron Anderson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم
Adolescents and Adults with Autism Spectrum Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم

Adolescents and Adults with Autism Spectrum Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Fred R. Volkmar, Brian Reichow and James McPartland
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهن در ذات
The Mind in Context
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهن در ذات

The Mind in Context
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Batja Mesquita , Lisa Feldman Barrett and Eliot R. Smith
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش مغز: صفت تکاملی در آموزش قلب
The Teaching Brain: An Evolutionary Trait at the Heart of Education
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش مغز: صفت تکاملی در آموزش قلب

The Teaching Brain: An Evolutionary Trait at the Heart of Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Vanessa Rodriguez and Michelle Fitzpatrick
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حوادث بحرانی در یکپارجه سازی معنویت به مشاوره
Critical Incidents in Integrating Spirituality Into Counseling
نام کتاب:

دانلود کتاب حوادث بحرانی در یکپارجه سازی معنویت به مشاوره

Critical Incidents in Integrating Spirituality Into Counseling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Tracey E. Robert and Virginia A. Kelly
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت هنر مشاوره راه حل محور
Mastering the Art of Solution-Focused Counseling
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت هنر مشاوره راه حل محور

Mastering the Art of Solution-Focused Counseling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jeffrey T. Guterman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی در مشاوره: راهنمای استفاده از روش ارزیابی روانشناسی
Assessment in Counseling: A Guide to the Use of Psychological Assessment Procedures
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی در مشاوره: راهنمای استفاده از روش ارزیابی روانشناسی

Assessment in Counseling: A Guide to the Use of Psychological Assessment Procedures
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anne Marie Wheeler and Burt Bertram
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درسی مقدماتی روانپزشکی
Introductory Textbook of Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب درسی مقدماتی روانپزشکی

Introductory Textbook of Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Donald W. Black abd Nancy C. Andreasen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درسنامه پزشکی روان تنی کودکان
Textbook of Pediatric Psychosomatic Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب درسنامه پزشکی روان تنی کودکان

Textbook of Pediatric Psychosomatic Medicine
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard J. Shaw and David R. DeMaso
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنسوی ضربه روحی
Beyond Trauma: Cultural and Societal Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب آنسوی ضربه روحی

Beyond Trauma: Cultural and Societal Dynamics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rolf J. Kleber , Charles R. Figley and Berthold P.R. Gersons
سال انتشار: 1995
حجم فایل: 29.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر