موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب هوش و ذکاوت
The Cambridge Handbook of Intelligence
نام کتاب:

دانلود کتاب هوش و ذکاوت

The Cambridge Handbook of Intelligence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert J. Sternberg and Scott Barry Kaufman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی قانونی کودک: کار کردن در دادگاه ها و کلینیک
Forensic Child Psychology: Working in the Courts and Clinic
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی قانونی کودک: کار کردن در دادگاه ها و کلینیک

Forensic Child Psychology: Working in the Courts and Clinic
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Matthew Fanetti , William T. O'Donohue , Rachel Fondren-Happel and Kresta N. Daly
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مناظرهای رفتار درمانی برای سلامتی و بازیابی
Dialectical Behavior Therapy for Wellness and Recovery: Interventions and Activities for Diverse Client Needs
نام کتاب:

دانلود کتاب مناظرهای رفتار درمانی برای سلامتی و بازیابی

Dialectical Behavior Therapy for Wellness and Recovery: Interventions and Activities for Diverse Client Needs
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Andrew Bein
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم اعصاب توهمات بصری
The Neuroscience of Visual Hallucinations
نام کتاب:

دانلود کتاب علم اعصاب توهمات بصری

The Neuroscience of Visual Hallucinations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniel Collerton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهنی: مشارکت بین المللی مطالعه مثبت بهداشت روان
Mental Well-Being: International Contributions to the Study of Positive Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهنی: مشارکت بین المللی مطالعه مثبت بهداشت روان

Mental Well-Being: International Contributions to the Study of Positive Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Corey L.M. Keyes
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اضطراب و افسردگی
ABC of Anxiety and Depression
نام کتاب:

دانلود کتاب اضطراب و افسردگی

ABC of Anxiety and Depression
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda Gask and Carolyn Chew-Graham
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شک در جنسیت
Doubting sex: Inscriptions, bodies and selves in nineteenth-century hermaphrodite case histories
نام کتاب:

دانلود کتاب شک در جنسیت

Doubting sex: Inscriptions, bodies and selves in nineteenth-century hermaphrodite case histories
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Geertje Mak
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار برای علوم رفتاری
Statistics for the Behavioral Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار برای علوم رفتاری

Statistics for the Behavioral Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Frederick J Gravetter and Larry B. Wallnau
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معیار ساخت و روانسنجی برای روانشناسی اجتماعی و  شخصیت
Scale Construction and Psychometrics for Social and Personality Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب معیار ساخت و روانسنجی برای روانشناسی اجتماعی و شخصیت

Scale Construction and Psychometrics for Social and Personality Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mike Furr
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی و تغییر رفتار
Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی و تغییر رفتار

Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael J. Lambert
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی میان فرهنگی
Cross-Cultural Psychology: Research and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی میان فرهنگی

Cross-Cultural Psychology: Research and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John W. Berry , Ype H. Poortinga , Seger M. Breugelmans , Athanasios Chasiotis and David L. Sam
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماهای اعتیاد
Addiction Dilemmas: Family Experiences from Literature and Research and their Lessons for Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب معماهای اعتیاد

Addiction Dilemmas: Family Experiences from Literature and Research and their Lessons for Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jim Orford
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی محل کار بر اساس آموزش روانپزشکی
Workplace-Based Assessments in Psychiatric Training
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی محل کار بر اساس آموزش روانپزشکی

Workplace-Based Assessments in Psychiatric Training
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dinesh Bhugra and Amit Malik
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اطراف ما
Psychology Around Us
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اطراف ما

Psychology Around Us
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ronald Comer and Nancy Ogden
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 22.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تجویز در روانپزشکی
The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تجویز در روانپزشکی

The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Taylor, Carol Paton and Shitij Kapur
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای اجمالی در مطالعات مشاهده ای در درمان
A Concise Guide to Observational Studies in Healthcare
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اجمالی در مطالعات مشاهده ای در درمان

A Concise Guide to Observational Studies in Healthcare
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Allan Hackshaw
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی سلامت
Health Psychology: Biopsychosocial Interactions
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی سلامت

Health Psychology: Biopsychosocial Interactions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Edward P. Sarafino and Timothy W. Smith
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داستان ها و تمثیل ها در رفتار درمانی شناختی
Stories and Analogies in Cognitive Behaviour Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب داستان ها و تمثیل ها در رفتار درمانی شناختی

Stories and Analogies in Cognitive Behaviour Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul Blenkiron
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی خوردن و آشامیدن
The Psychology of Eating and Drinking
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی خوردن و آشامیدن

The Psychology of Eating and Drinking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alexandra W. Logue
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ارزیابی عمیق شخصیت (شخصیت و روانشناسی بالینی)
Personality Assessment in Depth: A Casebook (Personality and Clinical Psychology)
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی عمیق شخصیت (شخصیت و روانشناسی بالینی)

Personality Assessment in Depth: A Casebook (Personality and Clinical Psychology)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marshall L. Silverstein
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر