موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  ارزیابی عمیق شخصیت (شخصیت و روانشناسی بالینی)
Personality Assessment in Depth: A Casebook (Personality and Clinical Psychology)
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی عمیق شخصیت (شخصیت و روانشناسی بالینی)

Personality Assessment in Depth: A Casebook (Personality and Clinical Psychology)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marshall L. Silverstein
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک و درمان اضطراب
Understanding and Healing Emotional Trauma: Conversations with pioneering clinicians and researchers
نام کتاب:

دانلود کتاب درک و درمان اضطراب

Understanding and Healing Emotional Trauma: Conversations with pioneering clinicians and researchers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniela F. Sieff
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی موسیقی درمانی: مسائل کنونی و مفاهیم
The Study of Music Therapy: Current Issues and Concepts
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی موسیقی درمانی: مسائل کنونی و مفاهیم

The Study of Music Therapy: Current Issues and Concepts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kenneth S. Aigen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی روانشناسی با MMPI-2 / MMPI-2-RF
Psychological Assessment with the MMPI-2/MMPI-2-RF
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی روانشناسی با MMPI-2 / MMPI-2-RF

Psychological Assessment with the MMPI-2/MMPI-2-RF
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alan F. Friedman, P. Kevin Bolinskey , Richard W. Levak and David S. Nichols
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل مهم در نوروسایکولوژی
The Neuropsychology of Attention
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل مهم در نوروسایکولوژی

The Neuropsychology of Attention
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ronald A. Cohen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی غیر طبیعی درطی قرون
Abnormal Psychology across the Ages
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی غیر طبیعی درطی قرون

Abnormal Psychology across the Ages
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Thomas Plante
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وحدت ذهن
Unifying the Mind: Cognitive Representations as Graphical Models
نام کتاب:

دانلود کتاب وحدت ذهن

Unifying the Mind: Cognitive Representations as Graphical Models
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Danks
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی جهانی روانشناسی: روش علمی در علوم رفتاری
Investigating the Psychological World: Scientific Method in the Behavioral Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی جهانی روانشناسی: روش علمی در علوم رفتاری

Investigating the Psychological World: Scientific Method in the Behavioral Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brian D. Haig
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار مغز و ریشه های آن: در توسعه و در تکامل رفتار و ذهن
Brain Structure and Its Origins: in Development and in Evolution of Behavior and the Mind
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار مغز و ریشه های آن: در توسعه و در تکامل رفتار و ذهن

Brain Structure and Its Origins: in Development and in Evolution of Behavior and the Mind
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gerald E. Schneider
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز شناختی-عاطفی: از تعاملات تا یکپارچگی
The Cognitive-Emotional Brain: From Interactions to Integration
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز شناختی-عاطفی: از تعاملات تا یکپارچگی

The Cognitive-Emotional Brain: From Interactions to Integration
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Luiz Pessoa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توهم: فلسفه و روانشناسی
Hallucination: Philosophy and Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب توهم: فلسفه و روانشناسی

Hallucination: Philosophy and Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Fiona Macpherson and Dimitris Platchias
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوجوانی و  بزرگسالی در حال ظهور
Adolescence and Emerging Adulthood (5th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب نوجوانی و بزرگسالی در حال ظهور

Adolescence and Emerging Adulthood (5th Edition)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jeffrey Arnett
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روانشناسی غیر طبیعی (غیر نرمال)
Abnormal Psychology (15th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی غیر طبیعی (غیر نرمال)

Abnormal Psychology (15th Edition)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James N. Butcher , Susan M Mineka and Jill M. Hooley
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 26.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آکسفورد هندبوک محاسباتی و روانشناسی ریاضی
The Oxford Handbook of Computational and Mathematical Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب آکسفورد هندبوک محاسباتی و روانشناسی ریاضی

The Oxford Handbook of Computational and Mathematical Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jerome R. Busemeyer , Zheng Wang, James T. Townsend and Ami Eidels
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه شناختی-تجربی: نظریه شخصیت یکپارچه
Cognitive-Experiential Theory: An Integrative Theory of Personality
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه شناختی-تجربی: نظریه شخصیت یکپارچه

Cognitive-Experiential Theory: An Integrative Theory of Personality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Seymour Epstein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی مولکولی
The Oxford Handbook of Molecular Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی مولکولی

The Oxford Handbook of Molecular Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Turhan Canli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احساسات و شخصیت اشخاص: بررسی شکنندگی - حس آسیب پذیری
Emotions and Personhood: Exploring Fragility - Making Sense of Vulnerability
نام کتاب:

دانلود کتاب احساسات و شخصیت اشخاص: بررسی شکنندگی - حس آسیب پذیری

Emotions and Personhood: Exploring Fragility - Making Sense of Vulnerability
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Giovanni Stanghellini and Rene Rosfort
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت و شروط: احتمال و منطق در تفکر بشر
Cognition and Conditionals: Probability and Logic in Human Thinking
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت و شروط: احتمال و منطق در تفکر بشر

Cognition and Conditionals: Probability and Logic in Human Thinking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mike Oaksford and Nick Chater
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی و چالش برای بهبود سیاست سلامت روان در دانشگاه
The Virginia Tech Massacre: Strategies and Challenges for Improving Mental Health Policy on Campus and Beyond
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی و چالش برای بهبود سیاست سلامت روان در دانشگاه

The Virginia Tech Massacre: Strategies and Challenges for Improving Mental Health Policy on Campus and Beyond
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Aradhana Bela Sood and Robert Cohen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی پیشرفته
Advanced Social Psychology: The State of the Science
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی پیشرفته

Advanced Social Psychology: The State of the Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Roy F. Baumeister and Eli J. Finkel
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر