موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ساختار مغز و ریشه های آن: در توسعه و در تکامل رفتار و ذهن
Brain Structure and Its Origins: in Development and in Evolution of Behavior and the Mind
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار مغز و ریشه های آن: در توسعه و در تکامل رفتار و ذهن

Brain Structure and Its Origins: in Development and in Evolution of Behavior and the Mind
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gerald E. Schneider
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز شناختی-عاطفی: از تعاملات تا یکپارچگی
The Cognitive-Emotional Brain: From Interactions to Integration
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز شناختی-عاطفی: از تعاملات تا یکپارچگی

The Cognitive-Emotional Brain: From Interactions to Integration
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Luiz Pessoa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توهم: فلسفه و روانشناسی
Hallucination: Philosophy and Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب توهم: فلسفه و روانشناسی

Hallucination: Philosophy and Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Fiona Macpherson and Dimitris Platchias
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوجوانی و  بزرگسالی در حال ظهور
Adolescence and Emerging Adulthood (5th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب نوجوانی و بزرگسالی در حال ظهور

Adolescence and Emerging Adulthood (5th Edition)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jeffrey Arnett
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روانشناسی غیر طبیعی (غیر نرمال)
Abnormal Psychology (15th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی غیر طبیعی (غیر نرمال)

Abnormal Psychology (15th Edition)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James N. Butcher , Susan M Mineka and Jill M. Hooley
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 26.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آکسفورد هندبوک محاسباتی و روانشناسی ریاضی
The Oxford Handbook of Computational and Mathematical Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب آکسفورد هندبوک محاسباتی و روانشناسی ریاضی

The Oxford Handbook of Computational and Mathematical Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jerome R. Busemeyer , Zheng Wang, James T. Townsend and Ami Eidels
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه شناختی-تجربی: نظریه شخصیت یکپارچه
Cognitive-Experiential Theory: An Integrative Theory of Personality
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه شناختی-تجربی: نظریه شخصیت یکپارچه

Cognitive-Experiential Theory: An Integrative Theory of Personality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Seymour Epstein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی مولکولی
The Oxford Handbook of Molecular Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی مولکولی

The Oxford Handbook of Molecular Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Turhan Canli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احساسات و شخصیت اشخاص: بررسی شکنندگی - حس آسیب پذیری
Emotions and Personhood: Exploring Fragility - Making Sense of Vulnerability
نام کتاب:

دانلود کتاب احساسات و شخصیت اشخاص: بررسی شکنندگی - حس آسیب پذیری

Emotions and Personhood: Exploring Fragility - Making Sense of Vulnerability
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Giovanni Stanghellini and Rene Rosfort
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت و شروط: احتمال و منطق در تفکر بشر
Cognition and Conditionals: Probability and Logic in Human Thinking
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت و شروط: احتمال و منطق در تفکر بشر

Cognition and Conditionals: Probability and Logic in Human Thinking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mike Oaksford and Nick Chater
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی و چالش برای بهبود سیاست سلامت روان در دانشگاه
The Virginia Tech Massacre: Strategies and Challenges for Improving Mental Health Policy on Campus and Beyond
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی و چالش برای بهبود سیاست سلامت روان در دانشگاه

The Virginia Tech Massacre: Strategies and Challenges for Improving Mental Health Policy on Campus and Beyond
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Aradhana Bela Sood and Robert Cohen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی پیشرفته
Advanced Social Psychology: The State of the Science
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی پیشرفته

Advanced Social Psychology: The State of the Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Roy F. Baumeister and Eli J. Finkel
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبیعت و پرورش در اوایل رشد کودک
Nature and Nurture in Early Child Development
نام کتاب:

دانلود کتاب طبیعت و پرورش در اوایل رشد کودک

Nature and Nurture in Early Child Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniel P. Keating
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توضیح تفاوت های فردی در خواندن
Explaining Individual Differences in Reading: Theory and Evidence
نام کتاب:

دانلود کتاب توضیح تفاوت های فردی در خواندن

Explaining Individual Differences in Reading: Theory and Evidence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan A. Brady , David Braze and Carol A. Fowler
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای بین المللی مداخلات کاردرمانی
International Handbook of Occupational Therapy Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بین المللی مداخلات کاردرمانی

International Handbook of Occupational Therapy Interventions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ingrid Söderback
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از مبانی ادراک روانشناسی
Essentials of Understanding Psychology, 9th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب از مبانی ادراک روانشناسی

Essentials of Understanding Psychology, 9th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert S. Feldman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 43.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی فرهنگی
Cultural Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی فرهنگی

Cultural Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: R.D. Alarcón and T.N. Wise
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماتریکس ACT: یک رویکرد جدیدبه انعطاف پذیری ساختار روانی  در در میان پیرامون و اجتماع
The ACT Matrix: A New Approach to Building Psychological Flexibility Across Settings and Populations
نام کتاب:

دانلود کتاب ماتریکس ACT: یک رویکرد جدیدبه انعطاف پذیری ساختار روانی در در میان پیرامون و اجتماع

The ACT Matrix: A New Approach to Building Psychological Flexibility Across Settings and Populations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kevin L. Polk, Benjamin Schoendorff and Kelly G. Wilson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی تکاملی
Evolutionary Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی تکاملی

Evolutionary Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Buss
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیکتاتورها و یا فرشتگان: امکان انسانی در عصر بیوتکنولوژی
Brutes or Angels: Human Possibility in the Age of Biotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب دیکتاتورها و یا فرشتگان: امکان انسانی در عصر بیوتکنولوژی

Brutes or Angels: Human Possibility in the Age of Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Emeritus James T. Bradley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر