موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب زندگی با پارادوکس: قربانیان خشونت های جنسی و رفتار آنان از زندگی روزمره
Living with Paradoxes: Victims of Sexual Violence and Their Conduct of Everyday Life
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی با پارادوکس: قربانیان خشونت های جنسی و رفتار آنان از زندگی روزمره

Living with Paradoxes: Victims of Sexual Violence and Their Conduct of Everyday Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Karolin Eva Kappler
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هوشیاری
Consciousness
نام کتاب:

دانلود کتاب هوشیاری

Consciousness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan Blackmore
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم انداز علوم اعصاب شناختی و محاسباتی
Computational and Cognitive Neuroscience of Vision
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم انداز علوم اعصاب شناختی و محاسباتی

Computational and Cognitive Neuroscience of Vision
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Zhao , Qi Zhao
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی کامل (جلد 1)
Complete Psychology (Volume 1)
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی کامل (جلد 1)

Complete Psychology (Volume 1)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Graham Davey , Christopher Sterling , Andy Field , Chris Sterling and Ian Albery
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی بالینی برای کارآموزان
Clinical Psychology for Trainees: Foundations of Science-Informed Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی بالینی برای کارآموزان

Clinical Psychology for Trainees: Foundations of Science-Informed Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Andrew Page and Werner Stritzke
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی بالینی: علم، عمل، و فرهنگ
Clinical Psychology: Science, Practice, and Culture Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی بالینی: علم، عمل، و فرهنگ

Clinical Psychology: Science, Practice, and Culture Second Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Andrew M. Pomerantz
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عزت نفس
Self-Esteem
نام کتاب:

دانلود کتاب عزت نفس

Self-Esteem
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Virgil Zeigler-Hill
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی سیاستمداران
The Psychology of Politicians 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی سیاستمداران

The Psychology of Politicians 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ashley Weinberg
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  گوش دادن به قاتلان: درس ها آموخته از بیست سال من به عنوان یک کارشناس روانشناسی شاهد در موارد قتل
Listening to Killers: Lessons Learned from My Twenty Years as a Psychological Expert Witness in Murder Cases
نام کتاب:

دانلود کتاب گوش دادن به قاتلان: درس ها آموخته از بیست سال من به عنوان یک کارشناس روانشناسی شاهد در موارد قتل

Listening to Killers: Lessons Learned from My Twenty Years as a Psychological Expert Witness in Murder Cases
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James Garbarino
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری (CBT): راهنمای درمانگر به با استفاده از روش پنج حوزه
CBT: A Clinician's Guide to Using the Five Areas Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری (CBT): راهنمای درمانگر به با استفاده از روش پنج حوزه

CBT: A Clinician's Guide to Using the Five Areas Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Chris Williams and Marie Chellingsworth
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت عددی
The Oxford Handbook of Numerical Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت عددی

The Oxford Handbook of Numerical Cognition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Roi Cohen Kadosh and Ann Dowker
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 24.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گروه بازیابی: راهنمای تشکیل، هدایت، و کار با گروه برای اعتیاد و سلامت روان
Recovery Groups: A Guide to Creating, Leading, and Working With Groups For Addictions and Mental Health Conditions
نام کتاب:

دانلود کتاب گروه بازیابی: راهنمای تشکیل، هدایت، و کار با گروه برای اعتیاد و سلامت روان

Recovery Groups: A Guide to Creating, Leading, and Working With Groups For Addictions and Mental Health Conditions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda Farris Kurtz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیرون از شخصیت: مدرنیسم، اصالت حیات، روان زندگی
Out of Character: Modernism, Vitalism, Psychic Life 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بیرون از شخصیت: مدرنیسم، اصالت حیات، روان زندگی

Out of Character: Modernism, Vitalism, Psychic Life 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Omri Moses
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه احساسات
Doing Emotions History
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه احساسات

Doing Emotions History
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan J. Matt and Peter N. Stearns
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در نوجوانان: تحقیقات، استراتژی های مداخله
Handbook of Adolescent Drug Use Prevention: Research, Intervention Strategies, and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در نوجوانان: تحقیقات، استراتژی های مداخله

Handbook of Adolescent Drug Use Prevention: Research, Intervention Strategies, and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lawrence M. Scheier
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسطوره های بزرگ رشد کودک
Great Myths of Child Development
نام کتاب:

دانلود کتاب اسطوره های بزرگ رشد کودک

Great Myths of Child Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephen Hupp and Jeremy Jewell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمایلات جنسی: مانیفستی روانی
Sexuality: A Psychosocial Manifesto
نام کتاب:

دانلود کتاب تمایلات جنسی: مانیفستی روانی

Sexuality: A Psychosocial Manifesto
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Katherine Johnson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روانکاوی آینده : به سوی یک روانشناسی با موضوع انسان
Future Psychoanalysis: Toward a Psychology of the Human Subject
نام کتاب:

دانلود کتاب روانکاوی آینده : به سوی یک روانشناسی با موضوع انسان

Future Psychoanalysis: Toward a Psychology of the Human Subject
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ahmed Fayek
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی درمانی در دوران میانه کودکی
Play Therapy in Middle Childhood
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی درمانی در دوران میانه کودکی

Play Therapy in Middle Childhood
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Athena A. Drewes and Charles E. Schaefer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان هویت نوجوانان: رویکرد یکپارچه برای آسیب شناسی شخصیت
Adolescent Identity Treatment: An Integrative Approach for Personality Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان هویت نوجوانان: رویکرد یکپارچه برای آسیب شناسی شخصیت

Adolescent Identity Treatment: An Integrative Approach for Personality Pathology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Pamela A. Foelsch , Susanne Schlüter-Müller , Anna E. Odom , Helen T. Arena , Andrés Borzutzky H. , Klaus Schmeck
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر