موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نارکولپسی (حملات خواب): پاتوفیزیولوژی، تشخیص و درمان
Narcolepsy: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب نارکولپسی (حملات خواب): پاتوفیزیولوژی، تشخیص و درمان

Narcolepsy: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Christian R. Baumann, Claudio L. Bassetti and Thomas E. Scammell
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنسوی اهمیت آزمون: اصلاحات آمار در علوم رفتاری
Beyond Significance Testing: Statistics Reform in the Behavioral Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب آنسوی اهمیت آزمون: اصلاحات آمار در علوم رفتاری

Beyond Significance Testing: Statistics Reform in the Behavioral Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rex B. Kline
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر جایگاه خود، تغییر فرهنگ شما
Change Your Space, Change Your Culture: How Engaging Workspaces Lead to Transformation and Growth
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر جایگاه خود، تغییر فرهنگ شما

Change Your Space, Change Your Culture: How Engaging Workspaces Lead to Transformation and Growth
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rex Miller , Mabel Casey and Mark Konchar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از رفتارهای بهداشتی به شیوه های سلامتی
From Health Behaviours to Health Practices: Critical Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب از رفتارهای بهداشتی به شیوه های سلامتی

From Health Behaviours to Health Practices: Critical Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Simon Cohn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب DSM-IV-TR (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) در عمل
DSM-IV-TR in Action
نام کتاب:

دانلود کتاب DSM-IV-TR (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) در عمل

DSM-IV-TR in Action
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sophia F. Dziegielewski
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارتهای تفکر: تفکر انتقادی و حل مساله
Thinking Skills: Critical Thinking and Problem Solving
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارتهای تفکر: تفکر انتقادی و حل مساله

Thinking Skills: Critical Thinking and Problem Solving
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John Butterworth and Geoff Thwaites
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی روانی برای آموزش ورزشی
Psychosocial Strategies for Athletic Training
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی روانی برای آموزش ورزشی

Psychosocial Strategies for Athletic Training
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Megan Granquist , Jennifer Hamson-Utley , Laura Kenow and Jennifer Ostrowski
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موفقیت کودکان
Pediatric Success: A Course Review Applying Critical Thinking Skills to Test Taking
نام کتاب:

دانلود کتاب موفقیت کودکان

Pediatric Success: A Course Review Applying Critical Thinking Skills to Test Taking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Beth Richardson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابزار نقص توجه / بیش فعالی بزرگسالان
The Adult ADHD Tool Kit: Using CBT to Facilitate Coping Inside and Out
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزار نقص توجه / بیش فعالی بزرگسالان

The Adult ADHD Tool Kit: Using CBT to Facilitate Coping Inside and Out
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: J. Russell Ramsay and Anthony L. Rostain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عقاید رایج بین فردی: ریشه های روانکاوی ذهنیت
The Interpersonal Tradition: The origins of psychoanalytic subjectivity
نام کتاب:

دانلود کتاب عقاید رایج بین فردی: ریشه های روانکاوی ذهنیت

The Interpersonal Tradition: The origins of psychoanalytic subjectivity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Irwin Hirsch
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار درمانی شناختی: 100 تکنیک کلیدی
Cognitive Behaviour Therapy: 100 Key Points and Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار درمانی شناختی: 100 تکنیک کلیدی

Cognitive Behaviour Therapy: 100 Key Points and Techniques
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael Neenan and Windy Dryden
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هویت و بازشناسی جدید روانکاوی و تنسیق خود
Identity and the New Psychoanalytic Explorations of Self-organization (Psychological Issues)
نام کتاب:

دانلود کتاب هویت و بازشناسی جدید روانکاوی و تنسیق خود

Identity and the New Psychoanalytic Explorations of Self-organization (Psychological Issues)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mardi Horowitz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهن بیولوژیکی: مقدمه فلسفی
The Biological Mind: A Philosophical Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهن بیولوژیکی: مقدمه فلسفی

The Biological Mind: A Philosophical Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Justin Garson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی درمان برای کودکان در کودکی
Therapeutic Metaphors for Children and the Child Within
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی درمان برای کودکان در کودکی

Therapeutic Metaphors for Children and the Child Within
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joyce C. Mills and Richard J. Crowley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موسیقی درمانی: هنر فراتر از کلمات
Music Therapy: An art beyond words
نام کتاب:

دانلود کتاب موسیقی درمانی: هنر فراتر از کلمات

Music Therapy: An art beyond words
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Leslie Bunt and Brynjulf Stige
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قابلیت اطمینان در علم اعصاب شناختی
Reliability in Cognitive Neuroscience: A Meta-Meta-Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب قابلیت اطمینان در علم اعصاب شناختی

Reliability in Cognitive Neuroscience: A Meta-Meta-Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William R. Uttal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجربه درونی و علم اعصاب: ادغام هر دو دیدگاه
Inner Experience and Neuroscience: Merging Both Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب تجربه درونی و علم اعصاب: ادغام هر دو دیدگاه

Inner Experience and Neuroscience: Merging Both Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Donald D. Price and James J. Barrell
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوآوری در استرس و سلامت
Innovations in Stress and Health
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری در استرس و سلامت

Innovations in Stress and Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan Cartwright and Cary Cooper
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خانواده درمانی: مفاهیم و روش ها
Family Therapy: Concepts and Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب خانواده درمانی: مفاهیم و روش ها

Family Therapy: Concepts and Methods
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael P. Nichols
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی معلولیت
The Social Psychology of Disability
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی معلولیت

The Social Psychology of Disability
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dana Dunn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر