موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب شخصیت
Personality
نام کتاب:

دانلود کتاب شخصیت

Personality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jerry M. Burger
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی کودک
Child Psychotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی کودک

Child Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Arthur E. Jongsma Jr., L. Mark Peterson and William P. McInnis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمانی برای افسردگی و افسردگی مقاوم در برابر درمان
Pharmacotherapy for Depression and Treatment-resistant Depression
نام کتاب:

دانلود کتاب درمانی برای افسردگی و افسردگی مقاوم در برابر درمان

Pharmacotherapy for Depression and Treatment-resistant Depression
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: George I. Papakostas and Maurizio Fava
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اختلال دوقطبی (بای پولار)
BipolART: Art and Bipolar Disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال دوقطبی (بای پولار)

BipolART: Art and Bipolar Disorder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Denys N. Wheatley
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مصاحبه ضروری و مهارت مشاوره
Essential Interviewing and Counseling Skills: An Integrated Approach to Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مصاحبه ضروری و مهارت مشاوره

Essential Interviewing and Counseling Skills: An Integrated Approach to Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Tracy Prout and Melanie Wadkins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان پرستاری: ارزیابی، برنامه های مراقبت و داروها
Psychiatric Nursing: Assessment, Care Plans, and Medications
نام کتاب:

دانلود کتاب روان پرستاری: ارزیابی، برنامه های مراقبت و داروها

Psychiatric Nursing: Assessment, Care Plans, and Medications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mary C. Townsend
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات دوقطبی
Bipolar Disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات دوقطبی

Bipolar Disorder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephen Strakowski
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول محاسباتی مدلسازی در علم اعصاب
Principles of Computational Modelling in Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول محاسباتی مدلسازی در علم اعصاب

Principles of Computational Modelling in Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Sterratt , Bruce Graham , Andrew Gillies and David Willshaw
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم انداز و هدف جنبش کارگردان: دیدگاه عصبی رفتاری
Vision and Goal-Directed Movement: Neurobehavioral Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم انداز و هدف جنبش کارگردان: دیدگاه عصبی رفتاری

Vision and Goal-Directed Movement: Neurobehavioral Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Digby Elliott and Michael Khan
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر روشهای پژوهش رفتاری
Introduction to Behavioral Research Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر روشهای پژوهش رفتاری

Introduction to Behavioral Research Methods
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mark R. Leary
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی و بیماریهای قلب: ذهن، مغز و قلب
Psychiatry and Heart Disease: The Mind, Brain, and Heart
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی و بیماریهای قلب: ذهن، مغز و قلب

Psychiatry and Heart Disease: The Mind, Brain, and Heart
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michelle Riba , Lawson Wulsin , Melvyn Rubenfire and Divy Ravindranath
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات بین فردی
The Interpersonal Communication Book
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات بین فردی

The Interpersonal Communication Book
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joseph A. DeVito
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایان و آغاز: در پایان روان درمانی و روانکاوی
Endings and Beginnings, Second Edition: On terminating psychotherapy and psychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب پایان و آغاز: در پایان روان درمانی و روانکاوی

Endings and Beginnings, Second Edition: On terminating psychotherapy and psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Herbert J. Schlesinger
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های کمی: تجزیه و تحلیل آماری
The Oxford Handbook of Quantitative Methods, Vol. 2: Statistical Analysis (Oxford Library of Psychology)
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های کمی: تجزیه و تحلیل آماری

The Oxford Handbook of Quantitative Methods, Vol. 2: Statistical Analysis (Oxford Library of Psychology)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Todd D. Little
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Social Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Social Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Myers
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استرس: عوارض نوروفیزیولوژیک در مغز
The Handbook of Stress: Neuropsychological Effects on the Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب استرس: عوارض نوروفیزیولوژیک در مغز

The Handbook of Stress: Neuropsychological Effects on the Brain
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cheryl D. Conrad
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Social Psychology: Sociological Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Social Psychology: Sociological Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David E. Rohall, Melissa A. Milkie and Jeffrey W. Lucas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیزوفرنیا (اسكیزوفرنی‌)
Schizophrenia
نام کتاب:

دانلود کتاب شیزوفرنیا (اسكیزوفرنی‌)

Schizophrenia
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ming T. Tsuang , Stephen V. Faraone and Stephen J. Glatt
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت روان و درد
Mental Health and Pain: Somatic and Psychiatric Components of Pain in Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت روان و درد

Mental Health and Pain: Somatic and Psychiatric Components of Pain in Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Serge Marchand, Djéa Saravane, Isabelle Gaumond
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیجان، شناخت اجتماعی، و حل مسئله در بزرگسالی
The Oxford Handbook of Emotion, Social Cognition, and Problem Solving in Adulthood
نام کتاب:

دانلود کتاب هیجان، شناخت اجتماعی، و حل مسئله در بزرگسالی

The Oxford Handbook of Emotion, Social Cognition, and Problem Solving in Adulthood
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul Verhaeghen , Christopher Hertzog
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر