موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  مراقبت در روانپزشکی
Integrated Care in Psychiatry: Redefining the Role of Mental Health Professionals in the Medical Setting
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت در روانپزشکی

Integrated Care in Psychiatry: Redefining the Role of Mental Health Professionals in the Medical Setting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul Summergrad and Roger G. Kathol
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مداخلات انعطاف پذیری برای جوانان در جمعیت های گوناگون
Resilience Interventions for Youth in Diverse Populations
نام کتاب:

دانلود کتاب مداخلات انعطاف پذیری برای جوانان در جمعیت های گوناگون

Resilience Interventions for Youth in Diverse Populations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sandra Prince-Embury , Donald H. Saklofske
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تاریخچه روانشناسی
An Introduction to the History of Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تاریخچه روانشناسی

An Introduction to the History of Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: B. R. Hergenhahn , Tracy Henley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی در یک نگاه
Psychiatry at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی در یک نگاه

Psychiatry at a Glance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cornelius Katona , Claudia Cooper , Mary Robertson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییرات ذهن
Changes of Mind: An Essay on Rational Belief Revision
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییرات ذهن

Changes of Mind: An Essay on Rational Belief Revision
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Neil Tennant
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حضور ذهن
Mindfulness Workbook For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور ذهن

Mindfulness Workbook For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Shamash Alidina , Joelle Jane Marshall
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مراقبت چند رشته ای هماهنگ: پژوهش – عمل – سیاست
Multidisciplinary Coordinated Caregiving-Research,Practice,Policy
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت چند رشته ای هماهنگ: پژوهش – عمل – سیاست

Multidisciplinary Coordinated Caregiving-Research,Practice,Policy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ronda C. Talley , Shirley S. Travis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توزیع خلاقیت: فکر کردن خارج از چهارچوب فردی خلاق
Distributed Creativity: Thinking Outside the Box of the Creative Individual
نام کتاب:

دانلود کتاب توزیع خلاقیت: فکر کردن خارج از چهارچوب فردی خلاق

Distributed Creativity: Thinking Outside the Box of the Creative Individual
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Vlad Petre Glaveanu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان شناسی تکاملی کاربردی: روش داروینی به مسائل جهان معاصر
Applied Evolutionary Anthropology: Darwinian Approaches to Contemporary World Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان شناسی تکاملی کاربردی: روش داروینی به مسائل جهان معاصر

Applied Evolutionary Anthropology: Darwinian Approaches to Contemporary World Issues
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mhairi A. Gibson , David W. Lawson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تسریع ذهن: مدل های فراتر از علیت
The Catalyzing Mind: Beyond Models of Causality
نام کتاب:

دانلود کتاب تسریع ذهن: مدل های فراتر از علیت

The Catalyzing Mind: Beyond Models of Causality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kenneth R Cabell , Jaan Valsiner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت روان: روش فرد محور
Mental Health: A Person-centred Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت روان: روش فرد محور

Mental Health: A Person-centred Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nicholas Procter , Helen Hamer , Denise McGarry , Rhonda Wilson , Terry Froggatt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تنهایی: دیدگاه های روانی در انزوای اجتماعی، برداشت اجتماعی و تنها بودن
The Handbook of Solitude: Psychological Perspectives on Social Isolation, Social Withdrawal, and Being Alone
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تنهایی: دیدگاه های روانی در انزوای اجتماعی، برداشت اجتماعی و تنها بودن

The Handbook of Solitude: Psychological Perspectives on Social Isolation, Social Withdrawal, and Being Alone
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert J. Coplan, Julie C. Bowker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیروی شادی: چگونه می توانید در محل کار  شاد باشید
Powered by Happy: How to Get and Stay Happy at Work
نام کتاب:

دانلود کتاب نیروی شادی: چگونه می توانید در محل کار شاد باشید

Powered by Happy: How to Get and Stay Happy at Work
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Beth Thomas
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی اورژانس
Emergency Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی اورژانس

Emergency Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Arjun Chanmugam MD , Patrick Triplett MD , Gabor Kelen MD
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویگوتسکی: فلسفه و آموزش
Vygotsky: Philosophy and Education
نام کتاب:

دانلود کتاب ویگوتسکی: فلسفه و آموزش

Vygotsky: Philosophy and Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jan Derry
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک دشوار حفظ تغییر رفتار حفظ تغییر رفتار: روش فرآیند دوگانه
Understanding Hard to Maintain Behaviour Change: A Dual Process Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب درک دشوار حفظ تغییر رفتار حفظ تغییر رفتار: روش فرآیند دوگانه

Understanding Hard to Maintain Behaviour Change: A Dual Process Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ron Borland
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حافظه انسان
Human Memory: A Constructivist View
نام کتاب:

دانلود کتاب حافظه انسان

Human Memory: A Constructivist View
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mary B. Howes , Geoffrey O'Shea
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتیاد رفتاری: معیار، شواهد و درمان
Behavioral Addictions: Criteria, Evidence, and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتیاد رفتاری: معیار، شواهد و درمان

Behavioral Addictions: Criteria, Evidence, and Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kenneth Paul Rosenberg and Laura Curtiss Feder
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونه  اشیاء  باعث شکل گیری افکار می شوند
How Things Shape the Mind: A Theory of Material Engagement
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونه اشیاء باعث شکل گیری افکار می شوند

How Things Shape the Mind: A Theory of Material Engagement
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lambros Malafouris, Colin Renfrew
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات انسانی
Human Communication: The Basic Course
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات انسانی

Human Communication: The Basic Course
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joseph A. DeVito
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 71.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر