موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روانشناسی دین
Psychology of Religion: Autobiographical Accounts
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی دین

Psychology of Religion: Autobiographical Accounts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jacob A. van Belzen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات روانی در فلسفه باستان
Mental Disorders in Ancient Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات روانی در فلسفه باستان

Mental Disorders in Ancient Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marke Ahonen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تندرستی: راهنمای مرجع کامل، اقتصاد سلامت
Wellbeing: A Complete Reference Guide, Economics of Wellbeing
نام کتاب:

دانلود کتاب تندرستی: راهنمای مرجع کامل، اقتصاد سلامت

Wellbeing: A Complete Reference Guide, Economics of Wellbeing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David McDaid , Cary L. Cooper
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حل مسئله و درک مطلب
Problem Solving & Comprehension
نام کتاب:

دانلود کتاب حل مسئله و درک مطلب

Problem Solving & Comprehension
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Arthur Whimbey , Jack Lochhead, Ronald Narode
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


راهنمای جمعیت شناسی
Handbook of Palaeodemography
نام کتاب:

راهنمای جمعیت شناسی

Handbook of Palaeodemography
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Isabelle Seguy , Luc Buchet , Daniel Courgeau, Henri Caussinus
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان شناسی قانونی: روش کنونی و عملکرد
Forensic Anthropology: Current Methods and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان شناسی قانونی: روش کنونی و عملکرد

Forensic Anthropology: Current Methods and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Angi M. Christensen, Nicholas V. Passalacqua , Eric J. Bartelink
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 48.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جان دیویی: آزادی و تعلیم و تربیت
John Dewey: Liberty and the Pedagogy of Disposition
نام کتاب:

دانلود کتاب جان دیویی: آزادی و تعلیم و تربیت

John Dewey: Liberty and the Pedagogy of Disposition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John Baldacchino
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل دوستیابی سریع: خطر و ارزیابی ریسک
Dating Torrential Processes on Fans and Cones: Methods and Their Application for Hazard and Risk Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل دوستیابی سریع: خطر و ارزیابی ریسک

Dating Torrential Processes on Fans and Cones: Methods and Their Application for Hazard and Risk Assessment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michelle Schneuwly-Bollschweiler , Markus Stoffel , Florian Rudolf-Miklau
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مبتنی بر شواهد به داروهای آنتی سایکوتیک  (روان داروها)
The Evidence-based Guide to Antipsychotic Medications
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مبتنی بر شواهد به داروهای آنتی سایکوتیک (روان داروها)

The Evidence-based Guide to Antipsychotic Medications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anthony J. Rothschild
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فاجعه و بقا: والتر بنیامین و روانکاوی
Catastrophe and Survival: Walter Benjamin and Psychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب فاجعه و بقا: والتر بنیامین و روانکاوی

Catastrophe and Survival: Walter Benjamin and Psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Elizabeth Stewart
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آماربنیادی برای علوم رفتاری
Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب آماربنیادی برای علوم رفتاری

Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David C. Howell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از مواد مخدر و اثرات سوء
Drug Use and Abuse: A Comprehensive Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از مواد مخدر و اثرات سوء

Drug Use and Abuse: A Comprehensive Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Howard Abadinsky
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب ملزومات روانشناسی غیر طبیعی
Essentials of Abnormal Psychology (with CourseMate Printed Access Card)
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات روانشناسی غیر طبیعی

Essentials of Abnormal Psychology (with CourseMate Printed Access Card)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: V. Mark Durand , David H. Barlow
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی  بسوی فهمیدن: تجسم جهان از طریق کتاب های کودکان
Bridges to Understanding: Envisioning the World through Children's Books
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی بسوی فهمیدن: تجسم جهان از طریق کتاب های کودکان

Bridges to Understanding: Envisioning the World through Children's Books
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda M. Pavonetti
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سطوح وگونه: مقایسه به عنوان تحریک و آتش تفکر
Surfaces and Essences: Analogy as the Fuel and Fire of Thinking
نام کتاب:

دانلود کتاب سطوح وگونه: مقایسه به عنوان تحریک و آتش تفکر

Surfaces and Essences: Analogy as the Fuel and Fire of Thinking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Douglas Hofstadter , Emmanuel Sander
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول روان درمانی: ترویج مبتنی بر شواهد تمرین روان
Principles of Psychotherapy: Promoting Evidence-Based Psychodynamic Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول روان درمانی: ترویج مبتنی بر شواهد تمرین روان

Principles of Psychotherapy: Promoting Evidence-Based Psychodynamic Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Irving B. Weiner , Robert F. Bornstein
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی و طبیعت بشر، نسخه جامع
Social Psychology and Human Nature, Comprehensive Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی و طبیعت بشر، نسخه جامع

Social Psychology and Human Nature, Comprehensive Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Roy F. Baumeister , Brad J. Bushman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 42.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف رفتار انسان
Encyclopedia of Human Behavior, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف رفتار انسان

Encyclopedia of Human Behavior, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Vilayanur S. Ramachandran MBBS PhD Hon. FRCP
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوع دوستی بیرون از محیط زمین: تکامل و اخلاق در جهان هستی
Extraterrestrial Altruism: Evolution and Ethics in the Cosmos
نام کتاب:

دانلود کتاب نوع دوستی بیرون از محیط زمین: تکامل و اخلاق در جهان هستی

Extraterrestrial Altruism: Evolution and Ethics in the Cosmos
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Douglas A. Vakoch
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک خواب و رویا
Understanding Sleep and Dreaming
نام کتاب:

دانلود کتاب درک خواب و رویا

Understanding Sleep and Dreaming
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William H. Moorcroft
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر