موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نیروی شادی: چگونه می توانید در محل کار  شاد باشید
Powered by Happy: How to Get and Stay Happy at Work
نام کتاب:

دانلود کتاب نیروی شادی: چگونه می توانید در محل کار شاد باشید

Powered by Happy: How to Get and Stay Happy at Work
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Beth Thomas
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی اورژانس
Emergency Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی اورژانس

Emergency Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Arjun Chanmugam MD , Patrick Triplett MD , Gabor Kelen MD
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویگوتسکی: فلسفه و آموزش
Vygotsky: Philosophy and Education
نام کتاب:

دانلود کتاب ویگوتسکی: فلسفه و آموزش

Vygotsky: Philosophy and Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jan Derry
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک دشوار حفظ تغییر رفتار حفظ تغییر رفتار: روش فرآیند دوگانه
Understanding Hard to Maintain Behaviour Change: A Dual Process Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب درک دشوار حفظ تغییر رفتار حفظ تغییر رفتار: روش فرآیند دوگانه

Understanding Hard to Maintain Behaviour Change: A Dual Process Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ron Borland
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حافظه انسان
Human Memory: A Constructivist View
نام کتاب:

دانلود کتاب حافظه انسان

Human Memory: A Constructivist View
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mary B. Howes , Geoffrey O'Shea
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتیاد رفتاری: معیار، شواهد و درمان
Behavioral Addictions: Criteria, Evidence, and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتیاد رفتاری: معیار، شواهد و درمان

Behavioral Addictions: Criteria, Evidence, and Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kenneth Paul Rosenberg and Laura Curtiss Feder
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونه  اشیاء  باعث شکل گیری افکار می شوند
How Things Shape the Mind: A Theory of Material Engagement
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونه اشیاء باعث شکل گیری افکار می شوند

How Things Shape the Mind: A Theory of Material Engagement
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lambros Malafouris, Colin Renfrew
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات انسانی
Human Communication: The Basic Course
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات انسانی

Human Communication: The Basic Course
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joseph A. DeVito
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 71.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی دین
Psychology of Religion: Autobiographical Accounts
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی دین

Psychology of Religion: Autobiographical Accounts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jacob A. van Belzen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات روانی در فلسفه باستان
Mental Disorders in Ancient Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات روانی در فلسفه باستان

Mental Disorders in Ancient Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marke Ahonen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تندرستی: راهنمای مرجع کامل، اقتصاد سلامت
Wellbeing: A Complete Reference Guide, Economics of Wellbeing
نام کتاب:

دانلود کتاب تندرستی: راهنمای مرجع کامل، اقتصاد سلامت

Wellbeing: A Complete Reference Guide, Economics of Wellbeing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David McDaid , Cary L. Cooper
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حل مسئله و درک مطلب
Problem Solving & Comprehension
نام کتاب:

دانلود کتاب حل مسئله و درک مطلب

Problem Solving & Comprehension
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Arthur Whimbey , Jack Lochhead, Ronald Narode
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


راهنمای جمعیت شناسی
Handbook of Palaeodemography
نام کتاب:

راهنمای جمعیت شناسی

Handbook of Palaeodemography
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Isabelle Seguy , Luc Buchet , Daniel Courgeau, Henri Caussinus
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان شناسی قانونی: روش کنونی و عملکرد
Forensic Anthropology: Current Methods and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان شناسی قانونی: روش کنونی و عملکرد

Forensic Anthropology: Current Methods and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Angi M. Christensen, Nicholas V. Passalacqua , Eric J. Bartelink
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 48.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جان دیویی: آزادی و تعلیم و تربیت
John Dewey: Liberty and the Pedagogy of Disposition
نام کتاب:

دانلود کتاب جان دیویی: آزادی و تعلیم و تربیت

John Dewey: Liberty and the Pedagogy of Disposition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John Baldacchino
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل دوستیابی سریع: خطر و ارزیابی ریسک
Dating Torrential Processes on Fans and Cones: Methods and Their Application for Hazard and Risk Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل دوستیابی سریع: خطر و ارزیابی ریسک

Dating Torrential Processes on Fans and Cones: Methods and Their Application for Hazard and Risk Assessment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michelle Schneuwly-Bollschweiler , Markus Stoffel , Florian Rudolf-Miklau
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مبتنی بر شواهد به داروهای آنتی سایکوتیک  (روان داروها)
The Evidence-based Guide to Antipsychotic Medications
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مبتنی بر شواهد به داروهای آنتی سایکوتیک (روان داروها)

The Evidence-based Guide to Antipsychotic Medications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anthony J. Rothschild
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فاجعه و بقا: والتر بنیامین و روانکاوی
Catastrophe and Survival: Walter Benjamin and Psychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب فاجعه و بقا: والتر بنیامین و روانکاوی

Catastrophe and Survival: Walter Benjamin and Psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Elizabeth Stewart
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آماربنیادی برای علوم رفتاری
Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب آماربنیادی برای علوم رفتاری

Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David C. Howell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از مواد مخدر و اثرات سوء
Drug Use and Abuse: A Comprehensive Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از مواد مخدر و اثرات سوء

Drug Use and Abuse: A Comprehensive Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Howard Abadinsky
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر