موضوعات کتاب ها

 دانلود کتاب ملزومات روانشناسی غیر طبیعی
Essentials of Abnormal Psychology (with CourseMate Printed Access Card)
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات روانشناسی غیر طبیعی

Essentials of Abnormal Psychology (with CourseMate Printed Access Card)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: V. Mark Durand , David H. Barlow
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی  بسوی فهمیدن: تجسم جهان از طریق کتاب های کودکان
Bridges to Understanding: Envisioning the World through Children's Books
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی بسوی فهمیدن: تجسم جهان از طریق کتاب های کودکان

Bridges to Understanding: Envisioning the World through Children's Books
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda M. Pavonetti
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سطوح وگونه: مقایسه به عنوان تحریک و آتش تفکر
Surfaces and Essences: Analogy as the Fuel and Fire of Thinking
نام کتاب:

دانلود کتاب سطوح وگونه: مقایسه به عنوان تحریک و آتش تفکر

Surfaces and Essences: Analogy as the Fuel and Fire of Thinking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Douglas Hofstadter , Emmanuel Sander
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول روان درمانی: ترویج مبتنی بر شواهد تمرین روان
Principles of Psychotherapy: Promoting Evidence-Based Psychodynamic Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول روان درمانی: ترویج مبتنی بر شواهد تمرین روان

Principles of Psychotherapy: Promoting Evidence-Based Psychodynamic Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Irving B. Weiner , Robert F. Bornstein
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی و طبیعت بشر، نسخه جامع
Social Psychology and Human Nature, Comprehensive Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی و طبیعت بشر، نسخه جامع

Social Psychology and Human Nature, Comprehensive Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Roy F. Baumeister , Brad J. Bushman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 42.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف رفتار انسان
Encyclopedia of Human Behavior, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف رفتار انسان

Encyclopedia of Human Behavior, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Vilayanur S. Ramachandran MBBS PhD Hon. FRCP
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوع دوستی بیرون از محیط زمین: تکامل و اخلاق در جهان هستی
Extraterrestrial Altruism: Evolution and Ethics in the Cosmos
نام کتاب:

دانلود کتاب نوع دوستی بیرون از محیط زمین: تکامل و اخلاق در جهان هستی

Extraterrestrial Altruism: Evolution and Ethics in the Cosmos
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Douglas A. Vakoch
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک خواب و رویا
Understanding Sleep and Dreaming
نام کتاب:

دانلود کتاب درک خواب و رویا

Understanding Sleep and Dreaming
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William H. Moorcroft
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرکز حواس: تنوع دیدگاه در معنا، مبدا و کاربردهای آن
Mindfulness: Diverse Perspectives on its Meaning, Origins and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرکز حواس: تنوع دیدگاه در معنا، مبدا و کاربردهای آن

Mindfulness: Diverse Perspectives on its Meaning, Origins and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: J. Mark G. Williams and Jon Kabat-Zinn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات ارتباطی در جامعه چند فرهنگی و  بین المللی
Communication Disorders in Multicultural and International Populations
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات ارتباطی در جامعه چند فرهنگی و بین المللی

Communication Disorders in Multicultural and International Populations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dolores E. Battle PhD
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آرامش شخصی: دیدگاه های روانی
Personal Peacefulness: Psychological Perspectives (Peace Psychology Book Series)
نام کتاب:

دانلود کتاب آرامش شخصی: دیدگاه های روانی

Personal Peacefulness: Psychological Perspectives (Peace Psychology Book Series)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gregory K. Sims , Linden L. Nelson , Mindy R. Puopolo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی، توسعه و سیاست اجتماعی در هند
Psychology, Development and Social Policy in India
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی، توسعه و سیاست اجتماعی در هند

Psychology, Development and Social Policy in India
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: R. C. Tripathi , Yoganand Sinha
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد شناختی از دوران کودکی
The Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Cognitive Development
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد شناختی از دوران کودکی

The Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Cognitive Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Usha Goswami
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول پزشکی خواب
Fundamentals of Sleep Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول پزشکی خواب

Fundamentals of Sleep Medicine
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard B. Berry MD
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 15,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افسردگی و سرطان
Depression and Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب افسردگی و سرطان

Depression and Cancer
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David W. Kissane, Mario Maj , Norman Sartorius
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اضطراب در دانشجویان دانشگاه
Anxiety in College Students (Nova Biomedical)
نام کتاب:

دانلود کتاب اضطراب در دانشجویان دانشگاه

Anxiety in College Students (Nova Biomedical)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Benjamin Ayres , Michelle Bristow
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


		دانلود کتاب مدل های کمی در روانشناسی
Quantitative Models in Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های کمی در روانشناسی

Quantitative Models in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert E. McGrath
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 انکولوژی روانی بالینی: چشم انداز جهانی
Clinical Psycho-Oncology: An International Perspective
نام کتاب:

انکولوژی روانی بالینی: چشم انداز جهانی

Clinical Psycho-Oncology: An International Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Luigi Grassi and Michelle Riba
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روانشناسی: علم ذهن و رفتار
Psychology: The Science of Mind and Behaviour
نام کتاب:

روانشناسی: علم ذهن و رفتار

Psychology: The Science of Mind and Behaviour
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard Gross
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


به دنبال زندگی خوب: 100  بازتاب در روانشناسی مثبت
Pursuing the Good Life: 100 Reflections on Positive Psychology
نام کتاب:

به دنبال زندگی خوب: 100 بازتاب در روانشناسی مثبت

Pursuing the Good Life: 100 Reflections on Positive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Christopher Peterson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر