موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تمرکز حواس: تنوع دیدگاه در معنا، مبدا و کاربردهای آن
Mindfulness: Diverse Perspectives on its Meaning, Origins and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرکز حواس: تنوع دیدگاه در معنا، مبدا و کاربردهای آن

Mindfulness: Diverse Perspectives on its Meaning, Origins and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: J. Mark G. Williams and Jon Kabat-Zinn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات ارتباطی در جامعه چند فرهنگی و  بین المللی
Communication Disorders in Multicultural and International Populations
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات ارتباطی در جامعه چند فرهنگی و بین المللی

Communication Disorders in Multicultural and International Populations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dolores E. Battle PhD
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آرامش شخصی: دیدگاه های روانی
Personal Peacefulness: Psychological Perspectives (Peace Psychology Book Series)
نام کتاب:

دانلود کتاب آرامش شخصی: دیدگاه های روانی

Personal Peacefulness: Psychological Perspectives (Peace Psychology Book Series)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gregory K. Sims , Linden L. Nelson , Mindy R. Puopolo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی، توسعه و سیاست اجتماعی در هند
Psychology, Development and Social Policy in India
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی، توسعه و سیاست اجتماعی در هند

Psychology, Development and Social Policy in India
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: R. C. Tripathi , Yoganand Sinha
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد شناختی از دوران کودکی
The Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Cognitive Development
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد شناختی از دوران کودکی

The Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Cognitive Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Usha Goswami
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول پزشکی خواب
Fundamentals of Sleep Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول پزشکی خواب

Fundamentals of Sleep Medicine
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard B. Berry MD
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 15,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افسردگی و سرطان
Depression and Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب افسردگی و سرطان

Depression and Cancer
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David W. Kissane, Mario Maj , Norman Sartorius
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اضطراب در دانشجویان دانشگاه
Anxiety in College Students (Nova Biomedical)
نام کتاب:

دانلود کتاب اضطراب در دانشجویان دانشگاه

Anxiety in College Students (Nova Biomedical)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Benjamin Ayres , Michelle Bristow
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


		دانلود کتاب مدل های کمی در روانشناسی
Quantitative Models in Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های کمی در روانشناسی

Quantitative Models in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert E. McGrath
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 انکولوژی روانی بالینی: چشم انداز جهانی
Clinical Psycho-Oncology: An International Perspective
نام کتاب:

انکولوژی روانی بالینی: چشم انداز جهانی

Clinical Psycho-Oncology: An International Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Luigi Grassi and Michelle Riba
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روانشناسی: علم ذهن و رفتار
Psychology: The Science of Mind and Behaviour
نام کتاب:

روانشناسی: علم ذهن و رفتار

Psychology: The Science of Mind and Behaviour
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard Gross
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


به دنبال زندگی خوب: 100  بازتاب در روانشناسی مثبت
Pursuing the Good Life: 100 Reflections on Positive Psychology
نام کتاب:

به دنبال زندگی خوب: 100 بازتاب در روانشناسی مثبت

Pursuing the Good Life: 100 Reflections on Positive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Christopher Peterson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روانشناسی
Psychology
نام کتاب:

روانشناسی

Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David G. Myers
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 59.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تکنولیترسی, تمرین و گفتمان اجتماعی
Technoliteracy, Discourse and Social Practice: Frameworks and Applications in the Digital Age
نام کتاب:

تکنولیترسی, تمرین و گفتمان اجتماعی

Technoliteracy, Discourse and Social Practice: Frameworks and Applications in the Digital Age
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Darren Lee Pullen, Christina Gitsaki , Margaret Baguley
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تحقیقات جنسیتی در روانشناسی
Handbook of Gender Research in Psychology
نام کتاب:

تحقیقات جنسیتی در روانشناسی

Handbook of Gender Research in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joan C. Chrisler , Donald R. McCreary
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تاریخچه روانشناسی نوین
A History of Modern Psychology
نام کتاب:

تاریخچه روانشناسی نوین

A History of Modern Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Duane P. Schultz , Sydney Ellen Schultz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مباحث کاربردی در روانشناسی سلامت
Applied Topics in Health Psychology
نام کتاب:

مباحث کاربردی در روانشناسی سلامت

Applied Topics in Health Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marie Louise Caltabiano, Lina Ricciardelli
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ملزومات ارزیابی پردازش (ملزومات ارزیابی روانی)
Essentials of Processing Assessment (Essentials of Psychological Assessment)
نام کتاب:

ملزومات ارزیابی پردازش (ملزومات ارزیابی روانی)

Essentials of Processing Assessment (Essentials of Psychological Assessment)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Milton J. Dehn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 رویکرد موردی به مشاوره و روان درمانی
Case Approach to Counseling and Psychotherapy
نام کتاب:

رویکرد موردی به مشاوره و روان درمانی

Case Approach to Counseling and Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gerald Corey
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 استرس، بهداشت و رفاه
Stress, Health and Well-Being: Thriving in the 21st Century
نام کتاب:

استرس، بهداشت و رفاه

Stress, Health and Well-Being: Thriving in the 21st Century
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rick Harrington
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر