موضوعات کتاب ها

تکنولیترسی, تمرین و گفتمان اجتماعی
Technoliteracy, Discourse and Social Practice: Frameworks and Applications in the Digital Age
نام کتاب:

تکنولیترسی, تمرین و گفتمان اجتماعی

Technoliteracy, Discourse and Social Practice: Frameworks and Applications in the Digital Age
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Darren Lee Pullen, Christina Gitsaki , Margaret Baguley
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تحقیقات جنسیتی در روانشناسی
Handbook of Gender Research in Psychology
نام کتاب:

تحقیقات جنسیتی در روانشناسی

Handbook of Gender Research in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joan C. Chrisler , Donald R. McCreary
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تاریخچه روانشناسی نوین
A History of Modern Psychology
نام کتاب:

تاریخچه روانشناسی نوین

A History of Modern Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Duane P. Schultz , Sydney Ellen Schultz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مباحث کاربردی در روانشناسی سلامت
Applied Topics in Health Psychology
نام کتاب:

مباحث کاربردی در روانشناسی سلامت

Applied Topics in Health Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marie Louise Caltabiano, Lina Ricciardelli
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ملزومات ارزیابی پردازش (ملزومات ارزیابی روانی)
Essentials of Processing Assessment (Essentials of Psychological Assessment)
نام کتاب:

ملزومات ارزیابی پردازش (ملزومات ارزیابی روانی)

Essentials of Processing Assessment (Essentials of Psychological Assessment)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Milton J. Dehn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 رویکرد موردی به مشاوره و روان درمانی
Case Approach to Counseling and Psychotherapy
نام کتاب:

رویکرد موردی به مشاوره و روان درمانی

Case Approach to Counseling and Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gerald Corey
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 استرس، بهداشت و رفاه
Stress, Health and Well-Being: Thriving in the 21st Century
نام کتاب:

استرس، بهداشت و رفاه

Stress, Health and Well-Being: Thriving in the 21st Century
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rick Harrington
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 راهنمای توسعه اجتماعی و یادگیری کودکان
Guiding Children's Social Development and Learning
نام کتاب:

راهنمای توسعه اجتماعی و یادگیری کودکان

Guiding Children's Social Development and Learning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marjorie Kostelnik, Kara Gregory, Anne Soderman, Alice Whiren
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مشاوره گروه – راهبرد ها و مهارت ها
Group Counseling: Strategies and Skills
نام کتاب:

مشاوره گروه – راهبرد ها و مهارت ها

Group Counseling: Strategies and Skills
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ed E. Jacobs, Robert L. L. Masson, Riley L. Harvill , Christine J. Schimmel
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پرونده های فروید: تحقیق در تاریخ روانکاوی
The Freud Files: An Inquiry into the History of Psychoanalysis
نام کتاب:

پرونده های فروید: تحقیق در تاریخ روانکاوی

The Freud Files: An Inquiry into the History of Psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mikkel Borch-Jacobsen , Sonu Shamdasani
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


شناخت: از حافظه تا خلاقیت
Cognition: From Memory to Creativity
نام کتاب:

شناخت: از حافظه تا خلاقیت

Cognition: From Memory to Creativity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert W. Weisberg, Lauretta M. Reeves
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روانشناسی سلامت
Health Psychology
نام کتاب:

روانشناسی سلامت

Health Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Catherine A. Sanderson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 49.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روانشناسی
Psychology
نام کتاب:

روانشناسی

Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Henry Gleitman , James Gross , Daniel Reisberg
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 32 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اخلاق در درمان افسردگی – خودمختاری از طریق روان درمانی
The Ethical Treatment of Depression: Autonomy through Psychotherapy
نام کتاب:

اخلاق در درمان افسردگی – خودمختاری از طریق روان درمانی

The Ethical Treatment of Depression: Autonomy through Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul Biegler
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روانکاوی عصبی در عمل
Neuropsychoanalysis in Practice: Brain, Self and Objects
نام کتاب:

روانکاوی عصبی در عمل

Neuropsychoanalysis in Practice: Brain, Self and Objects
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Georg Northoff
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کتاب راهنمای روانشناسی سلامت نوجوان
Handbook of Adolescent Health Psychology
نام کتاب:

کتاب راهنمای روانشناسی سلامت نوجوان

Handbook of Adolescent Health Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William T. O'Donohue, Lorraine T. Benuto , Lauren Woodward Tolle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


چگونه هر کسی افسرده می شود : ظهور و سقوط از فروپاشی عصبی
How Everyone Became Depressed: The Rise and Fall of the Nervous Breakdown
نام کتاب:

چگونه هر کسی افسرده می شود : ظهور و سقوط از فروپاشی عصبی

How Everyone Became Depressed: The Rise and Fall of the Nervous Breakdown
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Edward shorter
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5
نام کتاب:

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: American Psychiatric Association (Rea
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 31.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 فیزیولوژی رفتار
Physiology of Behavior
نام کتاب:

فیزیولوژی رفتار

Physiology of Behavior
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Neil R. Carlson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 40.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر روانکاوی در درمان حرفه ای
Psychoanalytic Thinking in Occupational Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر روانکاوی در درمان حرفه ای

Psychoanalytic Thinking in Occupational Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lindsey Nicholls, Julie Cunningham-Piergrossi, Carolina de Sena-Gibertoni, Margaret Daniel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر