موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب دستورالعمل های جدید در روانشناسی یادگیری زبان
New Directions in Language Learning Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب دستورالعمل های جدید در روانشناسی یادگیری زبان

New Directions in Language Learning Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Christina Gkonou , Dietmar Tatzl and Sarah Mercer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف جزیره ما
Our Discovery Island Starter Activity Book
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف جزیره ما

Our Discovery Island Starter Activity Book
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Tessa Lochowski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچیدگی در زبان: معنای در حال ظهور
Language in Complexity: The Emerging Meaning
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچیدگی در زبان: معنای در حال ظهور

Language in Complexity: The Emerging Meaning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Francesco La Mantia , Ignazio Licata and Pietro Perconti
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از مترادف ژاپنی
Using Japanese Synonyms
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از مترادف ژاپنی

Using Japanese Synonyms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: A. E. Backhouse
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معرفی توپولوژی زبان
Introducing Language Typology
نام کتاب:

دانلود کتاب معرفی توپولوژی زبان

Introducing Language Typology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Edith A. Moravcsik
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معانی و نمونه های اولیه: مطالعات انجام شده در طبقه بندی زبانی
Meanings and Prototypes: Studies in Linguistic Categorization
نام کتاب:

دانلود کتاب معانی و نمونه های اولیه: مطالعات انجام شده در طبقه بندی زبانی

Meanings and Prototypes: Studies in Linguistic Categorization
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: S.L. Tsohatzidis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبانشناسی تاریخی
Trask's Historical Linguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب زبانشناسی تاریخی

Trask's Historical Linguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Robert McColl Millar and Larry Trask
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از سیستم های ذرات به معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
From Particle Systems to Partial Differential Equations III
نام کتاب:

دانلود کتاب از سیستم های ذرات به معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

From Particle Systems to Partial Differential Equations III
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Patrícia Gonçalves , Ana Jacinta Soares
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب New Headway
New Headway: Upper-Intermediate: A New Digital Era for the World's Most Trusted English Course
نام کتاب:

دانلود کتاب New Headway

New Headway: Upper-Intermediate: A New Digital Era for the World's Most Trusted English Course
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: NA
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هگل و انگلیسی رمانتیک مرسوم
Hegel and the English Romantic Tradition
نام کتاب:

دانلود کتاب هگل و انگلیسی رمانتیک مرسوم

Hegel and the English Romantic Tradition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Wayne Deakin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرامر برای داستان نویسان
Grammar for Fiction Writers
نام کتاب:

دانلود کتاب گرامر برای داستان نویسان

Grammar for Fiction Writers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Marcy Kennedy and Chris Saylor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انواع مختلف ویژگی در میان زبان ها
Different Kinds of Specificity Across Languages
نام کتاب:

دانلود کتاب انواع مختلف ویژگی در میان زبان ها

Different Kinds of Specificity Across Languages
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Cornelia Ebert and Stefan Hinterwimmer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از سبک واحد عبارت در گفتمان
Stylistic Use of Phraseological Units in Discourse
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از سبک واحد عبارت در گفتمان

Stylistic Use of Phraseological Units in Discourse
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Anita Naciscione
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرتب سازی زبان ها و قالب ها
Affix Ordering Across Languages and Frameworks
نام کتاب:

دانلود کتاب مرتب سازی زبان ها و قالب ها

Affix Ordering Across Languages and Frameworks
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Stela Manova
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عبارات زبان اسپانیایی آمریکای لاتین
The Rough Guide to Latin American Spanish
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عبارات زبان اسپانیایی آمریکای لاتین

The Rough Guide to Latin American Spanish
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Lexus, Rough Guides
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گفتمان حرفه ای
Professional Discourse
نام کتاب:

دانلود کتاب گفتمان حرفه ای

Professional Discourse
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Kenneth Kong
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان شفاهی و سواد آموزی
Orality and Literacy: 30th Anniversary Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان شفاهی و سواد آموزی

Orality and Literacy: 30th Anniversary Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Walter J. Ong
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه های چندگانه در اکتساب زبان دوم
Multiple Perspectives on the Self in SLA
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه های چندگانه در اکتساب زبان دوم

Multiple Perspectives on the Self in SLA
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Sarah Mercer and Marion Williams
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 130 اشتباهات رایج در انگلیسی
130 Common Mistakes in English
نام کتاب:

دانلود کتاب 130 اشتباهات رایج در انگلیسی

130 Common Mistakes in English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Andrew Miles
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 30.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معانی و نمونه های اولیه: مطالعات در طبقه بندی زبانی
Meanings and Prototypes (RLE Linguistics B: Grammar): Studies in Linguistic Categorization
نام کتاب:

دانلود کتاب معانی و نمونه های اولیه: مطالعات در طبقه بندی زبانی

Meanings and Prototypes (RLE Linguistics B: Grammar): Studies in Linguistic Categorization
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: S.L. Tsohatzidis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر