موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب احکام وجودی به زبان انگلیسی
Existential Sentences in English
نام کتاب:

دانلود کتاب احکام وجودی به زبان انگلیسی

Existential Sentences in English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Gary L. Milsark
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احکام وجودی (دستور زبان): ساختار و معنا
Existential Sentences : Their Structure and Meaning
نام کتاب:

دانلود کتاب احکام وجودی (دستور زبان): ساختار و معنا

Existential Sentences : Their Structure and Meaning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Michael Lumsden
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر زبانشناسی اجتماعی
An Introduction to Sociolinguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر زبانشناسی اجتماعی

An Introduction to Sociolinguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ronald Wardhaugh and Janet M. Fuller
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای زبان انگلیسی در مطالعات بین المللی
Guide to the English School in International Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای زبان انگلیسی در مطالعات بین المللی

Guide to the English School in International Studies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Cornelia Navari and Daniel Green
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای به علم ترکیب در زبان
A Critical Introduction to Syntax
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای به علم ترکیب در زبان

A Critical Introduction to Syntax
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Jim Miller
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آواشناسی تجربی: مقدمه
Experimental Phonetics: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب آواشناسی تجربی: مقدمه

Experimental Phonetics: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Katrina Hayward
سال انتشار: 2001
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلمات معترضه در گفتار انگلیسی
Parentheticals in Spoken English: The Syntax-Prosody Relation
نام کتاب:

دانلود کتاب کلمات معترضه در گفتار انگلیسی

Parentheticals in Spoken English: The Syntax-Prosody Relation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Nicole Dehé
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به دنبال گرانت : راهنمای طراحی پروژه، شرکای پیشرو ، و ترغیب حامیان
Collaborative Grantseeking: A Guide to Designing Projects, Leading Partners, and Persuading Sponsors
نام کتاب:

دانلود کتاب به دنبال گرانت : راهنمای طراحی پروژه، شرکای پیشرو ، و ترغیب حامیان

Collaborative Grantseeking: A Guide to Designing Projects, Leading Partners, and Persuading Sponsors
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Jeremy T. Miner , Lynn E. Miner , Jerry Griffith
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب راهنمای دستور زبان
A Commonsense Guide to Grammar and Usage
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای دستور زبان

A Commonsense Guide to Grammar and Usage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Larry Beason and Mark Lester
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از پژوهش تا نگارش دانشگاهی
From Inquiry to Academic Writing: A Text and Reader
نام کتاب:

دانلود کتاب از پژوهش تا نگارش دانشگاهی

From Inquiry to Academic Writing: A Text and Reader
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Stuart Greene and April Lidinsky
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادبیات و ترکیب: خواندن - نوشتن - تفکر
Literature & Composition: Reading - Writing - Thinking
نام کتاب:

دانلود کتاب ادبیات و ترکیب: خواندن - نوشتن - تفکر

Literature & Composition: Reading - Writing - Thinking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Carol Jago , Renee H. Shea , Lawrence Scanlon, Robin Dissin Aufses
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نگارش فنی برای گروهها
Technical Writing for Teams: The STREAM Tools Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب نگارش فنی برای گروهها

Technical Writing for Teams: The STREAM Tools Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Alexander Mamishev and Sean Williams
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 28.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگلیسی برای خدمه هواپیما
English for Cabin Crew
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلیسی برای خدمه هواپیما

English for Cabin Crew
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Terence Gerighty and Shon Davis
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 23.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش علوم به زبان آموزان انگلیسی
Teaching Science to English Language Learners
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش علوم به زبان آموزان انگلیسی

Teaching Science to English Language Learners
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Joyce Nutta, Nazan U. Bautista and Malcolm B. Butler
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگلیسی با لهجه
English with an Accent: Language, Ideology and Discrimination in the United States
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلیسی با لهجه

English with an Accent: Language, Ideology and Discrimination in the United States
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Rosina Lippi-Green
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماهیت ساختار انگلیسی
Making Language Matter: Teaching Resources for Meeting the English Language Arts Common Core State Standards in Grades 9-12
نام کتاب:

دانلود کتاب ماهیت ساختار انگلیسی

Making Language Matter: Teaching Resources for Meeting the English Language Arts Common Core State Standards in Grades 9-12
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Deborah J. Vause and Julie S. Amber
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول و روش ها برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی
Principles and Practices for Teaching English as an International Language
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول و روش ها برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی

Principles and Practices for Teaching English as an International Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Lubna Alsagoff , Sandra Lee Mckay, Guangwei Hu and Willy A. Renandya
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلاس اجتماعی در زبانشناسی کاربردی
Social Class in Applied Linguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب کلاس اجتماعی در زبانشناسی کاربردی

Social Class in Applied Linguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: David Block
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر زبانشناسی کاربردی
An Introduction to Applied Linguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر زبانشناسی کاربردی

An Introduction to Applied Linguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Norbert Schmitt
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان  آکسفورد برای مدارس
Oxford Grammar for Schools
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان آکسفورد برای مدارس

Oxford Grammar for Schools
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Oxford
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر