موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب خلاصه ای بر تحقیقات زبانشناسی شناختی
Compendium of Cognitive Linguistics Research
نام کتاب:

دانلود کتاب خلاصه ای بر تحقیقات زبانشناسی شناختی

Compendium of Cognitive Linguistics Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Thomas Fuyin Li
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تسلط بر واژگان زبان آلمانی
Mastering German Vocabulary: A Practical Guide to Troublesome Words
نام کتاب:

دانلود کتاب تسلط بر واژگان زبان آلمانی

Mastering German Vocabulary: A Practical Guide to Troublesome Words
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Bruce Donaldson
سال انتشار: 2004
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لغت نامه مختصر آکسفورد از نقل قول ها
Concise Oxford Dictionary of Quotations
نام کتاب:

دانلود کتاب لغت نامه مختصر آکسفورد از نقل قول ها

Concise Oxford Dictionary of Quotations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Susan Ratcliffe
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار داخلی تجسم ترکیب آزاد
Endocentric Structuring of Projection-free Syntax
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار داخلی تجسم ترکیب آزاد

Endocentric Structuring of Projection-free Syntax
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Hiroki Narita
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در ترکیب زبان: ساختار، شرایط، و مورد
Advances in the Syntax of DPs: Structure, agreement, and case
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در ترکیب زبان: ساختار، شرایط، و مورد

Advances in the Syntax of DPs: Structure, agreement, and case
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Anna Bondaruk , Gréte Dalmi and Alexander Grosu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکردهای شناختی به زمان، ابعاد، و چگونگی معرفتی
Cognitive Approaches to Tense, Aspect, and Epistemic Modality
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکردهای شناختی به زمان، ابعاد، و چگونگی معرفتی

Cognitive Approaches to Tense, Aspect, and Epistemic Modality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Adeline Patard and Frank Brisard
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان احساسات
The Language of Emotions: The case of Dalabon
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان احساسات

The Language of Emotions: The case of Dalabon
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Maïa Ponsonnet
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتناب مقایسه زبان شفاهی و با سوادی: ارتباط و انطباق در دوران باستان: زبان شفاهی و سواد در جهان باستان
Between Orality and Literacy: Communication and Adaptation in Antiquity: Orality and Literacy in the Ancient World
نام کتاب:

دانلود کتناب مقایسه زبان شفاهی و با سوادی: ارتباط و انطباق در دوران باستان: زبان شفاهی و سواد در جهان باستان

Between Orality and Literacy: Communication and Adaptation in Antiquity: Orality and Literacy in the Ancient World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ruth Scodel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آیا املاء مهم است؟
Does Spelling Matter?
نام کتاب:

دانلود کتاب آیا املاء مهم است؟

Does Spelling Matter?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Simon Horobin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبانشناسی شناختی
The Bloomsbury Companion to Cognitive Linguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب زبانشناسی شناختی

The Bloomsbury Companion to Cognitive Linguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Jeannette Littlemore and John R. Taylor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 33 راه برای کمک به نوشتن: حمایت از کودکان با تلاش مهارت های عمومی
33 Ways to Help with Writing: Supporting Children who Struggle with Basic Skills
نام کتاب:

دانلود کتاب 33 راه برای کمک به نوشتن: حمایت از کودکان با تلاش مهارت های عمومی

33 Ways to Help with Writing: Supporting Children who Struggle with Basic Skills
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Raewyn Hickey
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قوانین جدید هارت: راهنمای سبک آکسفورد
New Hart's Rules: The Oxford Style Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب قوانین جدید هارت: راهنمای سبک آکسفورد

New Hart's Rules: The Oxford Style Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Anne Waddingham
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان شناسی تاریخی
Trask's Historical Linguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان شناسی تاریخی

Trask's Historical Linguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Robert McColl Millar and Larry Trask
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگلیسی برای کلاس هشتم دبیرستان
english in focus for grade VIII junior high school
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلیسی برای کلاس هشتم دبیرستان

english in focus for grade VIII junior high school
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: artono wardima , masduki b.jahur and m.sukirman djusma
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم از لحاظ یادگیرنده زبان خارجه: منتخب مسائل
The Ecosystem of the Foreign Language Learner: Selected Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم از لحاظ یادگیرنده زبان خارجه: منتخب مسائل

The Ecosystem of the Foreign Language Learner: Selected Issues
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ewa Piechurska-Kuciel and Magdalena Szyszka
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حافظه کاری در اکتساب زبان دوم و پردازش
Working Memory in Second Language Acquisition and Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب حافظه کاری در اکتساب زبان دوم و پردازش

Working Memory in Second Language Acquisition and Processing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Zhisheng Wen , Mailce Borges Mota and Arthur McNeill
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف جزیره ما شروع کننده فعالیت در کتاب
Our Discovery Island Starter Activity Book
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف جزیره ما شروع کننده فعالیت در کتاب

Our Discovery Island Starter Activity Book
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Tessa Lochowski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل در دستور زبان تولیدی: یک همراه و همدم تحقیقات
Control in Generative Grammar: A Research Companion
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل در دستور زبان تولیدی: یک همراه و همدم تحقیقات

Control in Generative Grammar: A Research Companion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Idan Landau
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معانی و نمونه های اولیه: مطالعات در طبقه بندی زبانی
Meanings and Prototypes: Studies in Linguistic Categorization
نام کتاب:

دانلود کتاب معانی و نمونه های اولیه: مطالعات در طبقه بندی زبانی

Meanings and Prototypes: Studies in Linguistic Categorization
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: S.L. Tsohatzidis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیب زبان: خواندن، نوشتن، قدرت بیان
The Language of Composition: Reading, Writing, Rhetoric
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیب زبان: خواندن، نوشتن، قدرت بیان

The Language of Composition: Reading, Writing, Rhetoric
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Renee H. Shea , Lawrence Scanlon and Robin Dissin Aufses
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 32.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر