موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اصطلاحات و افعال عبارتی
Idioms & Phrasal Verbs : Learn and Practise English Vocabulary
نام کتاب:

دانلود کتاب اصطلاحات و افعال عبارتی

Idioms & Phrasal Verbs : Learn and Practise English Vocabulary
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ruth Gairns and Stuart Redman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 40.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تقارن مخالف پویا و نحو اختلاط اسم
Dynamic Antisymmetry and the Syntax of Noun Incorporation
نام کتاب:

دانلود کتاب تقارن مخالف پویا و نحو اختلاط اسم

Dynamic Antisymmetry and the Syntax of Noun Incorporation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Michael Barrie
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش و پژوهش تلفظ  انگلیسی
Teaching and Researching the Pronunciation of English: Studies in Honour of Wlodzimierz Sobkowiak
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش و پژوهش تلفظ انگلیسی

Teaching and Researching the Pronunciation of English: Studies in Honour of Wlodzimierz Sobkowiak
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ewa Waniek-Klimczak and Miroslaw Pawlak
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارائه معنایی طبیعی زبان
The Semantic Representation of Natural Language
نام کتاب:

دانلود کتاب ارائه معنایی طبیعی زبان

The Semantic Representation of Natural Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Michael Levison, Greg Lessard , Craig Thomas and Matthew Donald
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان نویسندگان، دانش آموزان و معلمان
Essential Grammar for Today's Writers, Students, and Teachers
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان نویسندگان، دانش آموزان و معلمان

Essential Grammar for Today's Writers, Students, and Teachers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Nancy Sullivan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اول قرار گرفتن در معرض زبان دوم
First Exposure to a Second Language: Learners' Initial Input Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب اول قرار گرفتن در معرض زبان دوم

First Exposure to a Second Language: Learners' Initial Input Processing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: ZhaoHong Han and Rebekah Rast
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان گالیک (اسکاتلندی)
The Edinburgh Companion to the Gaelic Language
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان گالیک (اسکاتلندی)

The Edinburgh Companion to the Gaelic Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Moray Watson and Michelle Macleod
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت انگلیسی قدیمی (تاریخچه زبان انگلیسی)
The Development of Old English (History of English)
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت انگلیسی قدیمی (تاریخچه زبان انگلیسی)

The Development of Old English (History of English)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Don Ringe and Ann Taylor
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب IELTS
Complete IELTS
نام کتاب:

دانلود کتاب IELTS

Complete IELTS
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Guy Brook-Hart and Vanessa Jakeman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان انگلیسی: دوره دانشگاه
English Grammar: A University Course
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان انگلیسی: دوره دانشگاه

English Grammar: A University Course
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Angela Downing
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان و ارتباط حرفه ای (زبانشناسی کاربردی)
The Routledge Handbook of Language and Professional Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان و ارتباط حرفه ای (زبانشناسی کاربردی)

The Routledge Handbook of Language and Professional Communication
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Vijay Bhatia and Stephen Bremner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گفتمان دستور  کاربردی زبان برای زبان انگلیسی
A Functional Discourse Grammar for English (Oxford Textbooks in Linguistics)
نام کتاب:

دانلود کتاب گفتمان دستور کاربردی زبان برای زبان انگلیسی

A Functional Discourse Grammar for English (Oxford Textbooks in Linguistics)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Evelien Keizer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازنگری استعاره در متن: استعاره از کجا آمده
Where Metaphors Come From: Reconsidering Context in Metaphor
نام کتاب:

دانلود کتاب بازنگری استعاره در متن: استعاره از کجا آمده

Where Metaphors Come From: Reconsidering Context in Metaphor
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Zoltan Kovecses
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان و طریقه استفاده
Basic Grammar and Usage
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان و طریقه استفاده

Basic Grammar and Usage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Penelope Choy and Dorothy Goldbart Clark
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 0.66 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار جهانی دسته بندی ها: به سوی یک نوع شناسی رسمی
The Universal Structure of Categories: Towards a Formal Typology (Cambridge Studies in Linguistics)
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار جهانی دسته بندی ها: به سوی یک نوع شناسی رسمی

The Universal Structure of Categories: Towards a Formal Typology (Cambridge Studies in Linguistics)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Martina Wiltschko
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحولات در انگلیسی
Developments in English: Expanding Electronic Evidence
نام کتاب:

دانلود کتاب تحولات در انگلیسی

Developments in English: Expanding Electronic Evidence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Irma Taavitsainen, Merja Kytö , Claudia Claridge and Jeremy Smith
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  طبقه بندی ویژگی ها
Categorial Features: A Generative Theory of Word Class Categories
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی ویژگی ها

Categorial Features: A Generative Theory of Word Class Categories
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Phoevos Panagiotidis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افعال در زبان انگلیسی
The Verb Phrase in English: Investigating Recent Language Change with Corpora
نام کتاب:

دانلود کتاب افعال در زبان انگلیسی

The Verb Phrase in English: Investigating Recent Language Change with Corpora
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Professor Bas Aarts , Joanne Close , Professor Geoffrey Leech , Sean Wallis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگلیسی برای اهداف علمی در آسیا: مذاکره روش مناسب در چهارچوب جهانی
English for Academic Purposes (Eap) in Asia: Negotiating Appropriate Practices in a Global Context
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلیسی برای اهداف علمی در آسیا: مذاکره روش مناسب در چهارچوب جهانی

English for Academic Purposes (Eap) in Asia: Negotiating Appropriate Practices in a Global Context
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Indika Liyanage and Tony Walker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نحوه نوشتن صحیح کلمات انگلیسی
Oxford Discover: Writing and Spelling
نام کتاب:

دانلود کتاب نحوه نوشتن صحیح کلمات انگلیسی

Oxford Discover: Writing and Spelling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Kathryn O Dell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر