موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  نمو پلاستید در برگ ها در جریان رشد و پیری
Plastid Development in Leaves during Growth and Senescence
نام کتاب:

دانلود کتاب نمو پلاستید در برگ ها در جریان رشد و پیری

Plastid Development in Leaves during Growth and Senescence
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Basanti Biswal , Karin Krupinska and Udaya C. Biswal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Osmolytes و سازگاری گیاهان به تغییر محیط
Osmolytes and Plants Acclimation to Changing Environment: Emerging Omics Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب Osmolytes و سازگاری گیاهان به تغییر محیط

Osmolytes and Plants Acclimation to Changing Environment: Emerging Omics Technologies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Noushina Iqbal , Rahat Nazar and Nafees A. Khan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس آناتومی ساقه در گیاهان، بوته ها و درختان: جلد 2
Atlas of Stem Anatomy in Herbs, Shrubs and Trees: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس آناتومی ساقه در گیاهان، بوته ها و درختان: جلد 2

Atlas of Stem Anatomy in Herbs, Shrubs and Trees: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Fritz Hans Schweingruber, Annett Borner, and Ernst-Detlef Schulze
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 70.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان گلدار. تک لپه: گندمیان
Flowering Plants. Monocots: Poaceae
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان گلدار. تک لپه: گندمیان

Flowering Plants. Monocots: Poaceae
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Elizabeth A. Kellogg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  رویکردی یکپارچه به دینامیک جانشینی: گام و نحوه تغییر پوشش گیاهی
An Integrative Approach to Successional Dynamics: Tempo and Mode of Vegetation Change
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکردی یکپارچه به دینامیک جانشینی: گام و نحوه تغییر پوشش گیاهی

An Integrative Approach to Successional Dynamics: Tempo and Mode of Vegetation Change
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Scott J. Meiners , Steward T. A. Pickett , Mary L. Cadenasso
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی درختان حرا و علف های دریایی
The Biology of Mangroves and Seagrasses
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی درختان حرا و علف های دریایی

The Biology of Mangroves and Seagrasses
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Peter J. Hogarth
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بر هم کنش گیاه–محیط : پاسخ ها و رویکرد ها به کاهش استرس
Plant-Environment Interaction: Responses and Approaches to Mitigate Stress
نام کتاب:

دانلود کتاب بر هم کنش گیاه–محیط : پاسخ ها و رویکرد ها به کاهش استرس

Plant-Environment Interaction: Responses and Approaches to Mitigate Stress
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Mohamed Mahgoub Azooz and Parvaiz Ahmad
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندوزومهای گیاهی: روش ها و پروتکل ها
Plant Endosomes: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب اندوزومهای گیاهی: روش ها و پروتکل ها

Plant Endosomes: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Marisa S. Otegui
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوسنتز: یک رویکرد جدید به سطوح مولکولی، سلولی ارگانیسم
Photosynthesis: A New Approach to the Molecular, Cellular, and Organismal Levels
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوسنتز: یک رویکرد جدید به سطوح مولکولی، سلولی ارگانیسم

Photosynthesis: A New Approach to the Molecular, Cellular, and Organismal Levels
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Suleyman I. Allakhverdiev
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای اسانس: علم، فناوری و کاربردها
Handbook of Essential Oils: Science, Technology, and Applications, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اسانس: علم، فناوری و کاربردها

Handbook of Essential Oils: Science, Technology, and Applications, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: K. Husnu Can Baser and Gerhard Buchbauer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 29.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خصوصیات عملکردی آرابیدوپسیس فسفاتیدیل منوفسفات 5 کیناز 2 در توسعه  ریشه جانبی، زمینگرایی و تحمل به شوری
Functional Characterization of Arabidopsis Phosphatidylinositol Monophosphate 5-kinase 2 in Lateral Root Development, Gravitropism and Salt Tolerance
نام کتاب:

دانلود کتاب خصوصیات عملکردی آرابیدوپسیس فسفاتیدیل منوفسفات 5 کیناز 2 در توسعه ریشه جانبی، زمینگرایی و تحمل به شوری

Functional Characterization of Arabidopsis Phosphatidylinositol Monophosphate 5-kinase 2 in Lateral Root Development, Gravitropism and Salt Tolerance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Yu Mei
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیتوپاتولوژی در گیاهان
Phytopathology in Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب فیتوپاتولوژی در گیاهان

Phytopathology in Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Philip Stewart and Sabine Globig
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک کلروپلاست و میتوکندری
Genomics of Chloroplasts and Mitochondria
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک کلروپلاست و میتوکندری

Genomics of Chloroplasts and Mitochondria
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ralph Bock and Volker Knoop
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک و ژنومیک پاپایا
Genetics and Genomics of Papaya
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک و ژنومیک پاپایا

Genetics and Genomics of Papaya
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ray Ming and Paul H. Moore
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف و تشخیص پاتوژن های گیاهی
Detection and Diagnostics of Plant Pathogens
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف و تشخیص پاتوژن های گیاهی

Detection and Diagnostics of Plant Pathogens
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Maria Lodovica Gullino and Peter J. M. Bonants
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منابع ژنتیکی نخل خرما و بهره برداری: جلد 2: آسیا و اروپا
Date Palm Genetic Resources and Utilization: Volume 2: Asia and Europe
نام کتاب:

دانلود کتاب منابع ژنتیکی نخل خرما و بهره برداری: جلد 2: آسیا و اروپا

Date Palm Genetic Resources and Utilization: Volume 2: Asia and Europe
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Jameel M. Al-Khayri , S.Mohan Jain and Dennis V Johnson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منابع ژنتیکی نخل خرما و بهره برداری: جلد 1: آفریقا و آمریکا
Date Palm Genetic Resources and Utilization: Volume 1: Africa and the Americas
نام کتاب:

دانلود کتاب منابع ژنتیکی نخل خرما و بهره برداری: جلد 1: آفریقا و آمریکا

Date Palm Genetic Resources and Utilization: Volume 1: Africa and the Americas
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Jameel M. Al-Khayri , S.Mohan Jain and Dennis V Johnson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس ساختار سلول گیاهی
Atlas of Plant Cell Structure
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس ساختار سلول گیاهی

Atlas of Plant Cell Structure
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Tetsuko Noguchi , Shigeyuki Kawano , Hirokazu Tsukaya and Sachihiro Matsunaga
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تتنش ترکیبی در گیاهان: جنبه های فیزیولوژیکی، مولکولی، و بیوشیمیایی
Combined Stresses in Plants: Physiological, Molecular, and Biochemical Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب تتنش ترکیبی در گیاهان: جنبه های فیزیولوژیکی، مولکولی، و بیوشیمیایی

Combined Stresses in Plants: Physiological, Molecular, and Biochemical Aspects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ramamurthy Mahalingam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسید نیتریک در گیاهان: متابولیسم و نقش فیزیولوژی استرس
Nitric Oxide in Plants: Metabolism and Role in Stress Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسید نیتریک در گیاهان: متابولیسم و نقش فیزیولوژی استرس

Nitric Oxide in Plants: Metabolism and Role in Stress Physiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: M. Nasir Khan , Mohammad Mobin , Firoz Mohammad 3.8 Francisco J Corpas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر