موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب هیستوشیمی تک مولکول ها: روش ها و پروتکل ها
Histochemistry of Single Molecules: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب هیستوشیمی تک مولکول ها: روش ها و پروتکل ها

Histochemistry of Single Molecules: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Carlo Pellicciari and Marco Biggiogera
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنسور های سلولی و مولکولی میکرو نانو
Micro/Nano Cell and Molecular Sensors
نام کتاب:

دانلود کتاب سنسور های سلولی و مولکولی میکرو نانو

Micro/Nano Cell and Molecular Sensors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ping Wang , Chunsheng Wu , Ning Hu and K. Jimmy Hsia
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئین های گروه چند شانه: روش ها و پروتکل ها
Polycomb Group Proteins: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئین های گروه چند شانه: روش ها و پروتکل ها

Polycomb Group Proteins: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Chiara Lanzuolo and Beatrice Bodega
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فراوانی RNA: روش ها و پروتکل ها
RNA Abundance Analysis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فراوانی RNA: روش ها و پروتکل ها

RNA Abundance Analysis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Hailing Jin and Walter Gassmann
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیسم بیان تابعی از ماشینهای مولکولی
Mechanism of Functional Expression of the Molecular Machines
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیسم بیان تابعی از ماشینهای مولکولی

Mechanism of Functional Expression of the Molecular Machines
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Masahiro Kinoshita
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غربالگری RNAi توان بالا - روش ها و پروتکل ها
High-Throughput RNAi Screening: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب غربالگری RNAi توان بالا - روش ها و پروتکل ها

High-Throughput RNAi Screening: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: David O. Azorsa and Shilpi Arora
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری وضوح بالای پروتئین های سلولی - روش ها و پروتکل ها
High-Resolution Imaging of Cellular Proteins: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری وضوح بالای پروتئین های سلولی - روش ها و پروتکل ها

High-Resolution Imaging of Cellular Proteins: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Steven D. Schwartzbach , Omar Skalli and Thomas Schikorski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Hedgehog Signaling Protocols
Hedgehog Signaling Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب Hedgehog Signaling Protocols

Hedgehog Signaling Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Natalia A. Riobo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  گلیکوبیولوژی و بیماری های انسانی
Glycobiology and Human Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب گلیکوبیولوژی و بیماری های انسانی

Glycobiology and Human Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Gherman Wiederschain
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دامنه گیرنده دیسکویدین در سلامت و بیماری
Discoidin Domain Receptors in Health and Disease 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دامنه گیرنده دیسکویدین در سلامت و بیماری

Discoidin Domain Receptors in Health and Disease 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Rafael Fridman and Paul H. Huang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هسته کاربردی
The Functional Nucleus
نام کتاب:

دانلود کتاب هسته کاربردی

The Functional Nucleus
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: David J. Bazett-Jones and Graham Dellaire
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ATPases نوع P: روش ها و پروتکل ها
P-Type ATPases: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ATPases نوع P: روش ها و پروتکل ها

P-Type ATPases: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Maike Bublitz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی فیزیکی از سلول
Physical Biology of the Cell
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی فیزیکی از سلول

Physical Biology of the Cell
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Rob Phillips , Jane Kondev , Julie Theriot and Hernan Garcia
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 134.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد های هسته ای در رونویسی، سیگنالدهی و توسعه گیاهی
Nuclear Functions in Plant Transcription, Signaling and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد های هسته ای در رونویسی، سیگنالدهی و توسعه گیاهی

Nuclear Functions in Plant Transcription, Signaling and Development
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Olga Pontes and Hailing Jin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تایپینگ مولکولی آنتی ژن سلول خون
Molecular Typing of Blood Cell Antigens
نام کتاب:

دانلود کتاب تایپینگ مولکولی آنتی ژن سلول خون

Molecular Typing of Blood Cell Antigens
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Peter Bugert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیگنال دهی نوکلئوتید حلقوی
Cyclic Nucleotide Signaling
نام کتاب:

دانلود کتاب سیگنال دهی نوکلئوتید حلقوی

Cyclic Nucleotide Signaling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Xiaodong Cheng
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نشانگرهای مولکولی غیر تهاجمی در سرطان زنان
Noninvasive Molecular Markers in Gynecologic Cancers 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نشانگرهای مولکولی غیر تهاجمی در سرطان زنان

Noninvasive Molecular Markers in Gynecologic Cancers 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Debmalya Barh and Mehmet Gunduz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنبه های جدید در مکانیسم های مولکولی و سلولی سرطان انسان
New Aspects in Molecular and Cellular Mechanisms of Human Carcinogenesis
نام کتاب:

دانلود کتاب جنبه های جدید در مکانیسم های مولکولی و سلولی سرطان انسان

New Aspects in Molecular and Cellular Mechanisms of Human Carcinogenesis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Dmitry Bulgin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب RNA ی طولانی غیر کد شونده
Long Non-Coding RNAs: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب RNA ی طولانی غیر کد شونده

Long Non-Coding RNAs: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Yi Feng and Lin Zhang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کانال های ارتباط سلولی کانکسین: نقش ها در سیستم ایمنی و ایمونوپاتولوژی
Connexin Cell Communication Channels: Roles in the Immune System and Immunopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب کانال های ارتباط سلولی کانکسین: نقش ها در سیستم ایمنی و ایمونوپاتولوژی

Connexin Cell Communication Channels: Roles in the Immune System and Immunopathology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ernesto Oviedo-Orta , Brenda R. Kwak , William Howard Evans
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر