موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پیدایش، سمیت و تجزیه و تحلیل ترکیبات سمی در زیستگاه اقیانوسی
Occurrence, Toxicity & Analysis of Toxic Compounds in Oceanic Biota 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پیدایش، سمیت و تجزیه و تحلیل ترکیبات سمی در زیستگاه اقیانوسی

Occurrence, Toxicity & Analysis of Toxic Compounds in Oceanic Biota 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Thomas Roy Crompton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مقدماتی شیلات با R
Introductory Fisheries Analyses with R
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مقدماتی شیلات با R

Introductory Fisheries Analyses with R
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Derek H. Ogle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیستگاه، دینامیک جمعیت، و  سطح فلزات درکولونیال آبزی: روش های زنجیره ای مواد غذایی
Habitat, Population Dynamics, and Metal Levels in Colonial Waterbirds: A Food Chain Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب زیستگاه، دینامیک جمعیت، و سطح فلزات درکولونیال آبزی: روش های زنجیره ای مواد غذایی

Habitat, Population Dynamics, and Metal Levels in Colonial Waterbirds: A Food Chain Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Joanna Burger and Michael Gochfeld
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی، بوم شناسی و کشت شاه ماهی خاکستری (موگیلیدائه)
Biology, Ecology and Culture of Grey Mullets
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی، بوم شناسی و کشت شاه ماهی خاکستری (موگیلیدائه)

Biology, Ecology and Culture of Grey Mullets
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Donatella Crosetti and Stephen J. M. Blaber
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوسنتز در محیط زیست دریایی
Photosynthesis in the Marine Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوسنتز در محیط زیست دریایی

Photosynthesis in the Marine Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Sven Beer , Mats Björk and John Beardall
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صدف ها: زیست شناسی، مصرف و اهمیت زیست محیطی
Oysters: Biology, Consumption and Ecological Importance
نام کتاب:

دانلود کتاب صدف ها: زیست شناسی، مصرف و اهمیت زیست محیطی

Oysters: Biology, Consumption and Ecological Importance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Judith P. Turner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 36.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاریوتیپ ماهی
Fish Karyotypes: A Check List
نام کتاب:

دانلود کتاب کاریوتیپ ماهی

Fish Karyotypes: A Check List
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Ryoichi Arai
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شرایط و شاخص های سلامت ماهیان دریایی بهره برداری شده
Condition and Health Indicators of Exploited Marine Fishes
نام کتاب:

دانلود کتاب شرایط و شاخص های سلامت ماهیان دریایی بهره برداری شده

Condition and Health Indicators of Exploited Marine Fishes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Josep Lloret , Georgiy Shulman and R. Malcolm Love
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماهی های سالانه: استراتژی تاریخچه حیات، تنوع، و تکامل
Annual Fishes: Life History Strategy, Diversity, and Evolution
نام کتاب:

دانلود کتاب ماهی های سالانه: استراتژی تاریخچه حیات، تنوع، و تکامل

Annual Fishes: Life History Strategy, Diversity, and Evolution
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Nibia Berois , Graciela García , Rafael O. de Sá
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آبزی پروری خارپوستان
Echinoderm Aquaculture
نام کتاب:

دانلود کتاب آبزی پروری خارپوستان

Echinoderm Aquaculture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Nicholas Brown and Steve Eddy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی تکوینی توتیای دریایی و سایر بی مهرگان دریایی: روش ها و پروتکل  ها
Developmental Biology of the Sea Urchin and Other Marine Invertebrates: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی تکوینی توتیای دریایی و سایر بی مهرگان دریایی: روش ها و پروتکل ها

Developmental Biology of the Sea Urchin and Other Marine Invertebrates: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: David J. Carroll and Stephen A. Stricker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نرم تنان دو کفه دریایی
Marine Bivalve Molluscs
نام کتاب:

دانلود کتاب نرم تنان دو کفه دریایی

Marine Bivalve Molluscs
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Elizabeth Gosling
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 22.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی و بوم شناسی ساردین ها و آنچوی ها
Biology and Ecology of Sardines and Anchovies
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی و بوم شناسی ساردین ها و آنچوی ها

Biology and Ecology of Sardines and Anchovies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Konstantinos Ganias
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آبزیان بدلفش
Paddlefish Aquaculture
نام کتاب:

دانلود کتاب آبزیان بدلفش

Paddlefish Aquaculture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Steven D. Mims and William L. Shelton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Hakes: زیست شناسی و بهره برداری
Hakes: Biology and Exploitation
نام کتاب:

دانلود کتاب Hakes: زیست شناسی و بهره برداری

Hakes: Biology and Exploitation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Hugo Arancibia
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اکولوژی آب شیرین شیلات
Freshwater Fisheries Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی آب شیرین شیلات

Freshwater Fisheries Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: John F. Craig
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 54.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Cetacean Paleobiology
Cetacean Paleobiology
نام کتاب:

دانلود کتاب Cetacean Paleobiology

Cetacean Paleobiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Felix G. Marx , Olivier Lambert and Mark D. Uhen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل نژادی، آناتومی و فیزیولوژی ماهیان کهن
Phylogeny, Anatomy and Physiology of Ancient Fishes
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل نژادی، آناتومی و فیزیولوژی ماهیان کهن

Phylogeny, Anatomy and Physiology of Ancient Fishes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Giacomo Zaccone , Konrad Dabrowski , Michael S. Hedrick , Jorge M. O. Fernandes , Jose M. Icardo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 38.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی  ریز جلبک ها : پتانسیل و تولید
Microalgal Biotechnology: Potential and Production
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی ریز جلبک ها : پتانسیل و تولید

Microalgal Biotechnology: Potential and Production
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Clemens Posten
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های مرجانی
Diseases of Coral
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های مرجانی

Diseases of Coral
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Cheryl M. Woodley , Craig A. Downs , Andrew W. Bruckner , James W. Porter and Sylvia B. Galloway
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 20.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر