موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مسیرهای مدرن شیمی فیزیک: رویکرد مهندسی با نرم افزار چند رشته
Pathways to Modern Physical Chemistry: An Engineering Approach with Multidisciplinary Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مسیرهای مدرن شیمی فیزیک: رویکرد مهندسی با نرم افزار چند رشته

Pathways to Modern Physical Chemistry: An Engineering Approach with Multidisciplinary Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Rainer Wolf , Gennady E. Zaikov and A. K. Haghi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی مولکولی واکنش های ژئوشیمیایی
Molecular Modeling of Geochemical Reactions: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی مولکولی واکنش های ژئوشیمیایی

Molecular Modeling of Geochemical Reactions: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: James D. Kubicki
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فسفر II: روش های مصنوعی
Phosphorus Chemistry II: Synthetic Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فسفر II: روش های مصنوعی

Phosphorus Chemistry II: Synthetic Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jean-Luc Montchamp
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شیمی فسفر I: سنتز نامتقارن و ترکیبات فعال زیستی
Phosphorus Chemistry I: Asymmetric Synthesis and Bioactive Compounds
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فسفر I: سنتز نامتقارن و ترکیبات فعال زیستی

Phosphorus Chemistry I: Asymmetric Synthesis and Bioactive Compounds
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jean-Luc Montchamp
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیزای ترکیبی: طراحی کاتالیزورها کارآمد برای سنتز
Cooperative Catalysis: Designing Efficient Catalysts for Synthesis 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیزای ترکیبی: طراحی کاتالیزورها کارآمد برای سنتز

Cooperative Catalysis: Designing Efficient Catalysts for Synthesis 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: René Peters
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف سنجی کایروپتیکال - اصول و کاربرد ها
Chiroptical Spectroscopy: Fundamentals and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف سنجی کایروپتیکال - اصول و کاربرد ها

Chiroptical Spectroscopy: Fundamentals and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Prasad L. Polavarapu
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنتز شیمیایی با استفاده از فلزات بسیار واکنش پذیر
Chemical Synthesis Using Highly Reactive Metals
نام کتاب:

دانلود کتاب سنتز شیمیایی با استفاده از فلزات بسیار واکنش پذیر

Chemical Synthesis Using Highly Reactive Metals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Reuben D. Rieke
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی کربوکاسیون - کاربرد ها در سنتز آلی1
Carbocation Chemistry: Applications in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی کربوکاسیون - کاربرد ها در سنتز آلی1

Carbocation Chemistry: Applications in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jie Jack Li
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقاط عطف در شیمی مایکروویو
Milestones in Microwave Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب نقاط عطف در شیمی مایکروویو

Milestones in Microwave Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: György Keglevich
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کربوران عاملدار  طریق کربوران واسطه
Functionalization of Carborane via Carboryne Intermediates
نام کتاب:

دانلود کتاب کربوران عاملدار طریق کربوران واسطه

Functionalization of Carborane via Carboryne Intermediates
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Da Zhao
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شیمی مدرن آلکین
Modern Alkyne Chemistry: Catalytic and Atom-Economic Transformations 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی مدرن آلکین

Modern Alkyne Chemistry: Catalytic and Atom-Economic Transformations 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Barry M. Trost and Chao-Jun Li
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حلقه زایی در شیمی بیو ارتوگونال
Cycloadditions in Bioorthogonal Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب حلقه زایی در شیمی بیو ارتوگونال

Cycloadditions in Bioorthogonal Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Milan Vrabel and Thomas Carell
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی: یک مقدمه بسیار کوتاه
Chemistry: A Very Short Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی: یک مقدمه بسیار کوتاه

Chemistry: A Very Short Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Peter Atkins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروشیمی N4 ماکروسایکلیک کمپلکس های فلزی
Electrochemistry of N4 Macrocyclic Metal Complexes: Volume 2: Biomimesis, Electroanalysis and Electrosynthesis of MN4 Metal Complexes 2nd ed. 2016 Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروشیمی N4 ماکروسایکلیک کمپلکس های فلزی

Electrochemistry of N4 Macrocyclic Metal Complexes: Volume 2: Biomimesis, Electroanalysis and Electrosynthesis of MN4 Metal Complexes 2nd ed. 2016 Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Jose H. Zagal and Fethi Bedioui
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروشیمی: جلد 11 - نانوسیستم الکتروشیمی
Electrochemistry: Volume 11 - Nanosystems Electrochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروشیمی: جلد 11 - نانوسیستم الکتروشیمی

Electrochemistry: Volume 11 - Nanosystems Electrochemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Jay D Wadhawan , Richard G Compton and Pia De Richemont
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احیاء الکتروشیمیایی دی اکسید کربن: اصول و فن آوری
Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide: Fundamentals and Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب احیاء الکتروشیمیایی دی اکسید کربن: اصول و فن آوری

Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide: Fundamentals and Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Jinli Qiao , Yuyu Liu and Jiujun Zhang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک از زاویه های مختلف: معرفی تعادل شیمیایی، سینتیک و الکتروشیمی توسط آزمایش های متعدد
Physical Chemistry from a Different Angle: Introducing Chemical Equilibrium, Kinetics and Electrochemistry by Numerous Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک از زاویه های مختلف: معرفی تعادل شیمیایی، سینتیک و الکتروشیمی توسط آزمایش های متعدد

Physical Chemistry from a Different Angle: Introducing Chemical Equilibrium, Kinetics and Electrochemistry by Numerous Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Georg Job , Regina Rüffler , Robin Fuchs and Hans U. Fuchs
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک
Physical Chemistry: A Modern Introduction, Second Edition 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک

Physical Chemistry: A Modern Introduction, Second Edition 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: William M. Davis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 34 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوتونیک و الکترونیک با ژرمانیوم
Photonics and Electronics with Germanium
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک و الکترونیک با ژرمانیوم

Photonics and Electronics with Germanium
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Kazumi Wada and Lionel C. Kimerling
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوشیمی: گذشته، حال و آینده
Photochemistry: Past, Present and Future 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوشیمی: گذشته، حال و آینده

Photochemistry: Past, Present and Future 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Angelo Albini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر