موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نقاط عطف در شیمی مایکروویو
Milestones in Microwave Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب نقاط عطف در شیمی مایکروویو

Milestones in Microwave Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: György Keglevich
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کربوران عاملدار  طریق کربوران واسطه
Functionalization of Carborane via Carboryne Intermediates
نام کتاب:

دانلود کتاب کربوران عاملدار طریق کربوران واسطه

Functionalization of Carborane via Carboryne Intermediates
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Da Zhao
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شیمی مدرن آلکین
Modern Alkyne Chemistry: Catalytic and Atom-Economic Transformations 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی مدرن آلکین

Modern Alkyne Chemistry: Catalytic and Atom-Economic Transformations 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Barry M. Trost and Chao-Jun Li
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حلقه زایی در شیمی بیو ارتوگونال
Cycloadditions in Bioorthogonal Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب حلقه زایی در شیمی بیو ارتوگونال

Cycloadditions in Bioorthogonal Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Milan Vrabel and Thomas Carell
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی: یک مقدمه بسیار کوتاه
Chemistry: A Very Short Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی: یک مقدمه بسیار کوتاه

Chemistry: A Very Short Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Peter Atkins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروشیمی N4 ماکروسایکلیک کمپلکس های فلزی
Electrochemistry of N4 Macrocyclic Metal Complexes: Volume 2: Biomimesis, Electroanalysis and Electrosynthesis of MN4 Metal Complexes 2nd ed. 2016 Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروشیمی N4 ماکروسایکلیک کمپلکس های فلزی

Electrochemistry of N4 Macrocyclic Metal Complexes: Volume 2: Biomimesis, Electroanalysis and Electrosynthesis of MN4 Metal Complexes 2nd ed. 2016 Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Jose H. Zagal and Fethi Bedioui
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروشیمی: جلد 11 - نانوسیستم الکتروشیمی
Electrochemistry: Volume 11 - Nanosystems Electrochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروشیمی: جلد 11 - نانوسیستم الکتروشیمی

Electrochemistry: Volume 11 - Nanosystems Electrochemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Jay D Wadhawan , Richard G Compton and Pia De Richemont
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احیاء الکتروشیمیایی دی اکسید کربن: اصول و فن آوری
Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide: Fundamentals and Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب احیاء الکتروشیمیایی دی اکسید کربن: اصول و فن آوری

Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide: Fundamentals and Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Jinli Qiao , Yuyu Liu and Jiujun Zhang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک از زاویه های مختلف: معرفی تعادل شیمیایی، سینتیک و الکتروشیمی توسط آزمایش های متعدد
Physical Chemistry from a Different Angle: Introducing Chemical Equilibrium, Kinetics and Electrochemistry by Numerous Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک از زاویه های مختلف: معرفی تعادل شیمیایی، سینتیک و الکتروشیمی توسط آزمایش های متعدد

Physical Chemistry from a Different Angle: Introducing Chemical Equilibrium, Kinetics and Electrochemistry by Numerous Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Georg Job , Regina Rüffler , Robin Fuchs and Hans U. Fuchs
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک
Physical Chemistry: A Modern Introduction, Second Edition 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک

Physical Chemistry: A Modern Introduction, Second Edition 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: William M. Davis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 34 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوتونیک و الکترونیک با ژرمانیوم
Photonics and Electronics with Germanium
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک و الکترونیک با ژرمانیوم

Photonics and Electronics with Germanium
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Kazumi Wada and Lionel C. Kimerling
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوشیمی: گذشته، حال و آینده
Photochemistry: Past, Present and Future 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوشیمی: گذشته، حال و آینده

Photochemistry: Past, Present and Future 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Angelo Albini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های آلی ردوکس: سنتز، خواص، و کاربرد ها
Organic Redox Systems: Synthesis, Properties, and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های آلی ردوکس: سنتز، خواص، و کاربرد ها

Organic Redox Systems: Synthesis, Properties, and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Tohru Nishinaga
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی شیمی
More Chemistry Basics
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی شیمی

More Chemistry Basics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی
نویسنده: William C. Robertson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروپلیمریزاسیون: مفاهیم، مواد و کاربردها
Electropolymerization: Concepts, Materials and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروپلیمریزاسیون: مفاهیم، مواد و کاربردها

Electropolymerization: Concepts, Materials and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Serge Cosnier and Arkady Karyakin
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشنایی با علوم الکتروشیمیایی و مهندسی
Introduction to Electrochemical Science and Engineering 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آشنایی با علوم الکتروشیمیایی و مهندسی

Introduction to Electrochemical Science and Engineering 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Serguei N. Lvov
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی بلور شناسی با کاربردهای کامپیوتر
Foundations of Crystallography with Computer Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی بلور شناسی با کاربردهای کامپیوتر

Foundations of Crystallography with Computer Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Maureen M. Julian
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی مدرن
Modern Chemistry: Student Edition 2012 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی مدرن

Modern Chemistry: Student Edition 2012 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jerry L. Sarquis and Mickey Sarquis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 59 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خوشه های طلا، کلوئیدها و نانوذرات
Gold Clusters, Colloids and Nanoparticles I
نام کتاب:

دانلود کتاب خوشه های طلا، کلوئیدها و نانوذرات

Gold Clusters, Colloids and Nanoparticles I
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: D. Michael P. Mingos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای معرف ها برای سنتز آلی
Handbook of Reagents for Organic Synthesis: Reagents for Heteroarene Functionalization
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای معرف ها برای سنتز آلی

Handbook of Reagents for Organic Synthesis: Reagents for Heteroarene Functionalization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: André B. Charette
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 40.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر