موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب شیمی مدرن
Modern Chemistry: Student Edition 2012 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی مدرن

Modern Chemistry: Student Edition 2012 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jerry L. Sarquis and Mickey Sarquis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 59 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خوشه های طلا، کلوئیدها و نانوذرات
Gold Clusters, Colloids and Nanoparticles I
نام کتاب:

دانلود کتاب خوشه های طلا، کلوئیدها و نانوذرات

Gold Clusters, Colloids and Nanoparticles I
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: D. Michael P. Mingos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای معرف ها برای سنتز آلی
Handbook of Reagents for Organic Synthesis: Reagents for Heteroarene Functionalization
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای معرف ها برای سنتز آلی

Handbook of Reagents for Organic Synthesis: Reagents for Heteroarene Functionalization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: André B. Charette
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 40.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Pillararenes
Pillararenes
نام کتاب:

دانلود کتاب Pillararenes

Pillararenes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Tomoki Ogoshi , Philip Gale and Jonathan Steed
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ساختار های آلی از طیف های 2D NMR
Organic Structures from 2D NMR Spectra, Instructor's Guide and Solutions Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار های آلی از طیف های 2D NMR

Organic Structures from 2D NMR Spectra, Instructor's Guide and Solutions Manual
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: L. D. Field , H. L. Li and A. M. Magill
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیکلو پروپان ها در سنتز آلی
Cyclopropanes in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب سیکلو پروپان ها در سنتز آلی

Cyclopropanes in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Oleg G. Kulinkovich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های محاسباتی در شیمی لانتانید و اکتینید
Computational Methods in Lanthanide and Actinide Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های محاسباتی در شیمی لانتانید و اکتینید

Computational Methods in Lanthanide and Actinide Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Michael Dolg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعادل شیمیایی
Chemical Equilibria
نام کتاب:

دانلود کتاب تعادل شیمیایی

Chemical Equilibria
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Michel Soustelle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بور: سنجش، سنتز و خود مونتاژ  ابرمولکولی
Boron: Sensing, Synthesis and Supramolecular Self-Assembly
نام کتاب:

دانلود کتاب بور: سنجش، سنتز و خود مونتاژ ابرمولکولی

Boron: Sensing, Synthesis and Supramolecular Self-Assembly
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Meng Li , John S Fossey , Tony D James , Philip Gale , Jonathan Steed , Yun-Bao Jiang , Benjamin Buckley , Binghe Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبلور ایده - نقش شیمی
Crystallizing Ideas – The Role of Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب تبلور ایده - نقش شیمی

Crystallizing Ideas – The Role of Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Ponnadurai Ramasami , Minu Gupta Bhowon , Sabina Jhaumeer Laulloo and Henri Li Kam Wah
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکنش ها در سنتز آلی
Click Reactions in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش ها در سنتز آلی

Click Reactions in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Srinivasan Chandrasekaran
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی
Chemistry: Revision Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی

Chemistry: Revision Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: David Bevan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 76.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روغن های ضروری به عنوان معرف ها در شیمی سبز
Essential Oils as Reagents in Green Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب روغن های ضروری به عنوان معرف ها در شیمی سبز

Essential Oils as Reagents in Green Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Ying Li , Anne-Sylvie Fabiano-Tixier and Farid Chemat
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در شیمی آلی و تجزیه
Advances in Organometallic Chemistry and Catalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در شیمی آلی و تجزیه

Advances in Organometallic Chemistry and Catalysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Armando J. L. Pombeiro
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی
Chemistry for the Ib Diploma, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی

Chemistry for the Ib Diploma, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Christopher Talbot
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 67.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی  کمبریج
Cambridge IGCSE Chemistry Workbook
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی کمبریج

Cambridge IGCSE Chemistry Workbook
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Richard Harwood and Ian Lodge
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه روی: کاربردها در سنتز آلی
Zinc Catalysis: Applications in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه روی: کاربردها در سنتز آلی

Zinc Catalysis: Applications in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Stephan Enthaler and Xiao-Feng Wu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابرمولکولی شیمی در سطوح
Supramolecular Chemistry at Surfaces
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرمولکولی شیمی در سطوح

Supramolecular Chemistry at Surfaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: David B Amabilino , Philip Gale and Jonathan Steed
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 34.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف NMR: اصول اساسی، مفاهیم و کاربردها در شیمی
NMR Spectroscopy: Basic Principles, Concepts and Applications in Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف NMR: اصول اساسی، مفاهیم و کاربردها در شیمی

NMR Spectroscopy: Basic Principles, Concepts and Applications in Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Harald Günther
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازآرایی مولکولی در سنتز آلی
Molecular Rearrangements in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب بازآرایی مولکولی در سنتز آلی

Molecular Rearrangements in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Christian M. Rojas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 35.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر