موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهبردهای جدید برای N-Heterocyclic Carbenes Catalyzed Annulations
New Strategies for N-Heterocyclic Carbenes Catalyzed Annulations
نام کتاب:

دانلود کتاب راهبردهای جدید برای N-Heterocyclic Carbenes Catalyzed Annulations

New Strategies for N-Heterocyclic Carbenes Catalyzed Annulations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Xiangyu Chen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیزای ترکیبی: طراحی کاتالیزورها کارآمد برای سنتز
Cooperative Catalysis: Designing Efficient Catalysts for Synthesis 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیزای ترکیبی: طراحی کاتالیزورها کارآمد برای سنتز

Cooperative Catalysis: Designing Efficient Catalysts for Synthesis 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: René Peters
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف سنجی کایروپتیکال - اصول و کاربرد ها
Chiroptical Spectroscopy: Fundamentals and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف سنجی کایروپتیکال - اصول و کاربرد ها

Chiroptical Spectroscopy: Fundamentals and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Prasad L. Polavarapu
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنتز شیمیایی با استفاده از فلزات بسیار واکنش پذیر
Chemical Synthesis Using Highly Reactive Metals
نام کتاب:

دانلود کتاب سنتز شیمیایی با استفاده از فلزات بسیار واکنش پذیر

Chemical Synthesis Using Highly Reactive Metals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Reuben D. Rieke
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شیمی تجزیه
Bioanalytical Chemistry, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شیمی تجزیه

Bioanalytical Chemistry, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Susan R. Mikkelsen and Eduardo Cortón
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 36 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه شیمی تجزیه
Encyclopedia of Analytical Chemistry: Applications, Theory, and Instrumentation, 15 Volume Set
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه شیمی تجزیه

Encyclopedia of Analytical Chemistry: Applications, Theory, and Instrumentation, 15 Volume Set
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Robert A. Meyers
سال انتشار: 2000
حجم فایل: 178.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کروماتوگرافی: اصول و ابزار دقیق
Chromatography: Principles and Instrumentation
نام کتاب:

دانلود کتاب کروماتوگرافی: اصول و ابزار دقیق

Chromatography: Principles and Instrumentation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Mark F. Vitha
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروفورز مویرگی - طیف سنج جرمی (CE-MS): اصول و کاربردها
Capillary Electrophoresis - Mass Spectrometry (CE-MS): Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروفورز مویرگی - طیف سنج جرمی (CE-MS): اصول و کاربردها

Capillary Electrophoresis - Mass Spectrometry (CE-MS): Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Gerhardus de Jong
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف NMR کاربردی برای شیمیدانها و زندگی دانشمندان
Applied NMR Spectroscopy for Chemists and Life Scientists
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف NMR کاربردی برای شیمیدانها و زندگی دانشمندان

Applied NMR Spectroscopy for Chemists and Life Scientists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Oliver Zerbe and Simon Jurt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیز صنعتی: رویکرد عملی
Industrial Catalysis: A Practical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیز صنعتی: رویکرد عملی

Industrial Catalysis: A Practical Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Jens Hagen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه: جلد 28
Catalysis: Volume 28
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه: جلد 28

Catalysis: Volume 28
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: James Spivey , K M Dooley and Yi-Fan Han
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زمان حل و فصل طیف سنجی جرمی: از مفهوم تا کاربرد ها
Time-Resolved Mass Spectrometry: From Concept to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب زمان حل و فصل طیف سنجی جرمی: از مفهوم تا کاربرد ها

Time-Resolved Mass Spectrometry: From Concept to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Pawel L. Urban , Yu-Chie Chen and Yi-Sheng Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جایگاه تجزیه انتخابی
Site-Selective Catalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب جایگاه تجزیه انتخابی

Site-Selective Catalysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Takeo Kawabata
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری اسپکتروسکپی مادون قرمز و رامان
Infrared and Raman Spectroscopic Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری اسپکتروسکپی مادون قرمز و رامان

Infrared and Raman Spectroscopic Imaging
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Heinz W. Siesler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کروماتوگرافی دو وجهی: طیف سنج جرمی
Planar Chromatography - Mass Spectrometry
نام کتاب:

دانلود کتاب کروماتوگرافی دو وجهی: طیف سنج جرمی

Planar Chromatography - Mass Spectrometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Teresa Kowalska , Mieczyslaw Sajewicz and Joseph Sherma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پیشرفت های طیف سنجی جرمی در تحقیقات پزشکی
Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های طیف سنجی جرمی در تحقیقات پزشکی

Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Alisa G. Woods and Costel C. Darie
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به روز رسانی در نانوذرات طلا
Update on Gold Nanoparticles: From Cathedral Windows to Nanomedicine
نام کتاب:

دانلود کتاب به روز رسانی در نانوذرات طلا

Update on Gold Nanoparticles: From Cathedral Windows to Nanomedicine
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Valerio Voliani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه
Catalysis: Volume 26
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه

Catalysis: Volume 26
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: James Spivey , K M Dooley and Yi-Fan Han
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پل زدن تجزیه ناهمگن و همگن: مفاهیم، راهبردها، و کاربرد ها
Bridging Heterogeneous and Homogeneous Catalysis: Concepts, Strategies, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پل زدن تجزیه ناهمگن و همگن: مفاهیم، راهبردها، و کاربرد ها

Bridging Heterogeneous and Homogeneous Catalysis: Concepts, Strategies, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Can Li and Yan Liu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف سنجی جرمی برای تجزیه و تحلیل باقیمانده آفت کش و متابولیت های آنها
Mass Spectrometry for the Analysis of Pesticide Residues and their Metabolites
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف سنجی جرمی برای تجزیه و تحلیل باقیمانده آفت کش و متابولیت های آنها

Mass Spectrometry for the Analysis of Pesticide Residues and their Metabolites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Despina Tsipi , Helen Botitsi and Anastasios Economou
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر