موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب طراحی لیگاند در شیمی فلزی: واکنش پذیری و تجزیه
Ligand Design in Metal Chemistry: Reactivity and Catalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی لیگاند در شیمی فلزی: واکنش پذیری و تجزیه

Ligand Design in Metal Chemistry: Reactivity and Catalysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Mark Stradiotto and Rylan J. Lundgren
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی محاسباتی و تجربی: تحولات و کاربرد ها
Computational and Experimental Chemistry: Developments and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی محاسباتی و تجربی: تحولات و کاربرد ها

Computational and Experimental Chemistry: Developments and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Tanmoy Chakraborty , Michael J. Bucknum and Eduardo A. Castro
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول شیمی معدنی
Principles of Inorganic Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول شیمی معدنی

Principles of Inorganic Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Brian W. Pfennig
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 21.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکنش های نقل و انتقال بخار شیمیایی
Chemical Vapor Transport Reactions
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش های نقل و انتقال بخار شیمیایی

Chemical Vapor Transport Reactions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Michael Binnewies , Robert Glaum , Marcus Schmidt and Peer Schmidt
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی لیگاند در شیمی معدنی دارویی
Ligand Design in Medicinal Inorganic Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی لیگاند در شیمی معدنی دارویی

Ligand Design in Medicinal Inorganic Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Tim Storr
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از مایعات یونی در تفکیک سبز عناصر کمیاب و بهره برداری
Application of Ionic Liquids on Rare Earth Green Separation and Utilization
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از مایعات یونی در تفکیک سبز عناصر کمیاب و بهره برداری

Application of Ionic Liquids on Rare Earth Green Separation and Utilization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Ji Chen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوشیمی: گذشته، حال و آینده
Photochemistry: Past, Present and Future
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوشیمی: گذشته، حال و آینده

Photochemistry: Past, Present and Future
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Angelo Albini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ترکیبات معدنی
Handbook of Inorganic Compounds, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ترکیبات معدنی

Handbook of Inorganic Compounds, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Dale L. Perry
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیز طلا: آماده سازی، خصوصیات، و کاربردها
Gold Catalysis: Preparation, Characterization, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیز طلا: آماده سازی، خصوصیات، و کاربردها

Gold Catalysis: Preparation, Characterization, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Laura Prati and Alberto Villa
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی سبز: سنتز هتروسیکل فعال زیستی
Green Chemistry: Synthesis of Bioactive Heterocycles
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی سبز: سنتز هتروسیکل فعال زیستی

Green Chemistry: Synthesis of Bioactive Heterocycles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: K. L. Ameta and Anshu Dandia
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکنش چندجزئی کاتالیز مس
Copper-Catalyzed Multi-Component Reactions: Synthesis of Nitrogen-Containing Polycyclic Compounds
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش چندجزئی کاتالیز مس

Copper-Catalyzed Multi-Component Reactions: Synthesis of Nitrogen-Containing Polycyclic Compounds
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Yusuke Ohta
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی معدنی مواد
The Inorganic Chemistry of Materials: How to Make Things out of Elements
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی معدنی مواد

The Inorganic Chemistry of Materials: How to Make Things out of Elements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Paul J. van der Put
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عناصر: اکتشاف بصری هر اتم شناخته شده در کیهان
Elements: A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe
نام کتاب:

دانلود کتاب عناصر: اکتشاف بصری هر اتم شناخته شده در کیهان

Elements: A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Theodore Gray
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 86.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ظرفیت شیمیایی باند
Bond Valences
نام کتاب:

دانلود کتاب ظرفیت شیمیایی باند

Bond Valences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: I. David Brown and Kenneth R. Poeppelmeier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مزوپور زئولیت ها: آماده سازی، خواص و کاربردها
Mesoporous Zeolites: Preparation, Characterization and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مزوپور زئولیت ها: آماده سازی، خواص و کاربردها

Mesoporous Zeolites: Preparation, Characterization and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Javier García-Martínez and Kunhao Li
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی سیلوکسان
The Polysiloxanes
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی سیلوکسان

The Polysiloxanes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: James E. Mark , Dale W. Schaefer and Gui Lin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات سنتز مواد معدنی
Essentials of Inorganic Materials Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات سنتز مواد معدنی

Essentials of Inorganic Materials Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: C. N. R. Rao and Kanishka Biswas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات شیمی معدنی: برای دانشجویان داروسازی، علوم دارویی و شیمی دارویی
Essentials of Inorganic Chemistry: For Students of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences and Medicinal Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات شیمی معدنی: برای دانشجویان داروسازی، علوم دارویی و شیمی دارویی

Essentials of Inorganic Chemistry: For Students of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences and Medicinal Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Katja A. Strohfeldt
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لانتانیم: ترکیبات، تولید و کاربردها
Lanthanum: Compounds, Production and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب لانتانیم: ترکیبات، تولید و کاربردها

Lanthanum: Compounds, Production and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Ryan J. Moore
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال ترکیبات فلزی انتقالی
Transition Metal Compounds
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال ترکیبات فلزی انتقالی

Transition Metal Compounds
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Daniel I. Khomskii
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر