موضوعات کتاب ها

مایعات یونی – تئوری، خواص، رویکرد های جدید
Ionic Liquids: Theory, Properties, New Approaches
نام کتاب:

مایعات یونی – تئوری، خواص، رویکرد های جدید

Ionic Liquids: Theory, Properties, New Approaches
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Alexander Kokorin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 43.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مایعات یونی – جنبه های تازه برای آینده
Ionic Liquids - New Aspects for the Future
نام کتاب:

مایعات یونی – جنبه های تازه برای آینده

Ionic Liquids - New Aspects for the Future
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Jun-ichi Kadokawa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 35.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مایعات یونی – طبقه بندی ها و خواص
Ionic Liquids - Classes and Properties
نام کتاب:

مایعات یونی – طبقه بندی ها و خواص

Ionic Liquids - Classes and Properties
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Scott T. Handy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مایعات یونی – کاربرد ها و چشم انداز ها
Ionic Liquids: Applications and Perspectives
نام کتاب:

مایعات یونی – کاربرد ها و چشم انداز ها

Ionic Liquids: Applications and Perspectives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Alexander Kokorin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


Viscoelasticity - از تئوری تا کاربردهای بیولوژیکی
Viscoelasticity - From Theory to Biological Applications
نام کتاب:

Viscoelasticity - از تئوری تا کاربردهای بیولوژیکی

Viscoelasticity - From Theory to Biological Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Juan de Vicente
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاربرد مایعات یونی در علم و صنعت
Applications of Ionic Liquids in Science and Technology
نام کتاب:

کاربرد مایعات یونی در علم و صنعت

Applications of Ionic Liquids in Science and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Scott Handy, Middle Tennessee State University
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 23.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ترموپلاستیک – مواد کامپوزیت
Thermoplastic - Composite Materials
نام کتاب:

ترموپلاستیک – مواد کامپوزیت

Thermoplastic - Composite Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Adel Zaki El-Sonbati
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کامپوزیتهای فلز، سرامیک و مواد پلیمری در مصارف متفاوت
Metal, Ceramic and Polymeric Composites for Various Uses
نام کتاب:

کامپوزیتهای فلز، سرامیک و مواد پلیمری در مصارف متفاوت

Metal, Ceramic and Polymeric Composites for Various Uses
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: John Cuppoletti
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 86 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پلیمر های با کارایی بالا – پلی ایمید ها – از شیمی تا کاربرد ها
High Performance Polymers - Polyimides Based - From Chemistry to Applications
نام کتاب:

پلیمر های با کارایی بالا – پلی ایمید ها – از شیمی تا کاربرد ها

High Performance Polymers - Polyimides Based - From Chemistry to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Marc J.M. Abadie
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پلیمر های تقویت شده با فیبر – فناوری کاربردی برای تعمیر بتن
Fiber Reinforced Polymers - The Technology Applied for Concrete Repair
نام کتاب:

پلیمر های تقویت شده با فیبر – فناوری کاربردی برای تعمیر بتن

Fiber Reinforced Polymers - The Technology Applied for Concrete Repair
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Martin Alberto Masuelli
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کامپوزیتها و خواص آنها
Composites and Their Properties
نام کتاب:

کامپوزیتها و خواص آنها

Composites and Their Properties
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ning Hu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 36.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کامپوزیتها و کاربردهای آنها
Composites and Their Applications
نام کتاب:

کامپوزیتها و کاربردهای آنها

Composites and Their Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ning Hu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 34.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در مواد کامپوزیت
Advances in Composite Materials - Ecodesign and Analysis
نام کتاب:

پیشرفت ها در مواد کامپوزیت

Advances in Composite Materials - Ecodesign and Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Brahim Attaf
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 43.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت در مواد کامپوزیت - آنالیز  مواد طبیعی و مصنوعی
Advances in Composite Materials - Analysis of Natural and Man-Made Materials
نام کتاب:

پیشرفت در مواد کامپوزیت - آنالیز مواد طبیعی و مصنوعی

Advances in Composite Materials - Analysis of Natural and Man-Made Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Pavla Těšinova
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 60.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 مباحث پیشرفته در بیومینرالیزاسیون
Advanced Topics in Biomineralization
نام کتاب:

مباحث پیشرفته در بیومینرالیزاسیون

Advanced Topics in Biomineralization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Jong Seto
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پخت (سینترینگ) سرامیک - تکنیک های جدید در حال ظهور
Sintering of Ceramics - New Emerging Techniques
نام کتاب:

پخت (سینترینگ) سرامیک - تکنیک های جدید در حال ظهور

Sintering of Ceramics - New Emerging Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Arunachalam Lakshmanan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 58.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مواد و ابزار های پیزوالکتریک – عمل و کاربرد ها
Piezoelectric Materials and Devices - Practice and Applications
نام کتاب:

مواد و ابزار های پیزوالکتریک – عمل و کاربرد ها

Piezoelectric Materials and Devices - Practice and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Farzad Ebrahimi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 سرامیک های پیزوالکتریک
Piezoelectric Ceramics
نام کتاب:

سرامیک های پیزوالکتریک

Piezoelectric Ceramics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ernesto Suaste-Gomez
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مواد سرامیکی – پیشرفت در سرامیک مدرن
Ceramic Materials - Progress in Modern Ceramics
نام کتاب:

مواد سرامیکی – پیشرفت در سرامیک مدرن

Ceramic Materials - Progress in Modern Ceramics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Feng Shi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مواد سرامیکی
Ceramic Materials
نام کتاب:

مواد سرامیکی

Ceramic Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Wilfried Wunderlich
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 24.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر